દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

Shailene Woodley શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ Shailene Woodley
જન્મ તારીખ 15 : 11 : 1991 જન્મ સમય 21 : 6 : 0
જન્મનું સ્થળ San bernardino
જાતિ સ્ત્રી તિથી નવમી (નોમ)
રાશિ કુંભ નક્ષત શતભિષ
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 સાડાસાતી મકર 12/15/1990 03/05/1993 વધતું
2 સાડાસાતી કુંભ 03/06/1993 10/15/1993 ટોચ
3 સાડાસાતી મકર 10/16/1993 11/09/1993 વધતું
4 સાડાસાતી કુંભ 11/10/1993 06/01/1995 ટોચ
5 સાડાસાતી મીન 06/02/1995 08/09/1995 ગોઠવણ
6 સાડાસાતી કુંભ 08/10/1995 02/16/1996 ટોચ
7 સાડાસાતી મીન 02/17/1996 04/17/1998 ગોઠવણ
8 નાની પનોતી વૃષભ 06/07/2000 07/22/2002
9 નાની પનોતી વૃષભ 01/09/2003 04/07/2003
10 નાની પનોતી કન્યા 09/10/2009 11/14/2011
11 નાની પનોતી કન્યા 05/16/2012 08/03/2012
12 સાડાસાતી મકર 01/24/2020 04/28/2022 વધતું
13 સાડાસાતી કુંભ 04/29/2022 07/12/2022 ટોચ
14 સાડાસાતી મકર 07/13/2022 01/17/2023 વધતું
15 સાડાસાતી કુંભ 01/18/2023 03/29/2025 ટોચ
16 સાડાસાતી મીન 03/30/2025 06/02/2027 ગોઠવણ
17 સાડાસાતી મીન 10/20/2027 02/23/2028 ગોઠવણ
18 નાની પનોતી વૃષભ 08/08/2029 10/05/2029
19 નાની પનોતી વૃષભ 04/17/2030 05/30/2032
20 નાની પનોતી કન્યા 10/23/2038 04/05/2039
21 નાની પનોતી કન્યા 07/13/2039 01/27/2041
22 નાની પનોતી કન્યા 02/06/2041 09/25/2041
23 સાડાસાતી મકર 03/07/2049 07/09/2049 વધતું
24 સાડાસાતી મકર 12/04/2049 02/24/2052 વધતું
25 સાડાસાતી કુંભ 02/25/2052 05/14/2054 ટોચ
26 સાડાસાતી મીન 05/15/2054 09/01/2054 ગોઠવણ
27 સાડાસાતી કુંભ 09/02/2054 02/05/2055 ટોચ
28 સાડાસાતી મીન 02/06/2055 04/06/2057 ગોઠવણ
29 નાની પનોતી વૃષભ 05/28/2059 07/10/2061
30 નાની પનોતી વૃષભ 02/14/2062 03/06/2062
31 નાની પનોતી કન્યા 08/30/2068 11/04/2070
32 સાડાસાતી મકર 01/15/2079 04/11/2081 વધતું
33 સાડાસાતી કુંભ 04/12/2081 08/02/2081 ટોચ
34 સાડાસાતી મકર 08/03/2081 01/06/2082 વધતું
35 સાડાસાતી કુંભ 01/07/2082 03/19/2084 ટોચ
36 સાડાસાતી મીન 03/20/2084 05/21/2086 ગોઠવણ
37 સાડાસાતી મીન 11/10/2086 02/07/2087 ગોઠવણ
38 નાની પનોતી વૃષભ 07/18/2088 10/30/2088
39 નાની પનોતી વૃષભ 04/06/2089 09/18/2090
40 નાની પનોતી વૃષભ 10/25/2090 05/20/2091
41 નાની પનોતી કન્યા 10/12/2097 05/02/2098
42 નાની પનોતી કન્યા 06/20/2098 12/25/2099
43 નાની પનોતી કન્યા 03/18/2100 09/16/2100
44 સાડાસાતી મકર 02/25/2108 07/28/2108 વધતું
45 સાડાસાતી મકર 11/23/2108 02/16/2111 વધતું

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, Shailene Woodley may face problems created by Shailene Woodley's hidden enemies. Relationship with Shailene Woodley's colleagues will not good enough and they will create problems in Shailene Woodley's work environment. Shailene Woodley may also face challenges on Shailene Woodley's domestic front. This may create pressure and tension. Shailene Woodley needs to exercise control over Shailene Woodley's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally Shailene Woodley will get results eventually, so be patient and wait for Shailene Woodley's turn. Take this period as learning period, put Shailene Woodley's hard work and things will fall in place. Shailene Woodley advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. Shailene Woodley will find it difficult to achieve success in this period. Shailene Woodley may not get results of Shailene Woodley's hard work and feel restricted. Shailene Woodley's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, Shailene Woodley should start exercising and taking care of Shailene Woodley's health, otherwise Shailene Woodley can be caught by chronic diseases. Shailene Woodley may suffer from depression, unknown fear or phobia. Shailene Woodley's will lack clarity in thinking, action, and decision making. Shailene Woodley will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail Shailene Woodley out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. Shailene Woodley will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and Shailene Woodley need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. Shailene Woodley may be pessimistic in thinking, Shailene Woodley is advised to deal with matters enthusiastically. Shailene Woodley will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, Shailene Woodley need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and Shailene Woodley's drinking habits to keep Saturn happy. Shailene Woodley will be able to sail through this period by intelligently handling Shailene Woodley's domestic and financial matters.