દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

શકીલા શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ શકીલા
જન્મ તારીખ 29 : 11 : 1973 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Nellore
જાતિ સ્ત્રી તિથી પંચમી (પાંચમ)
રાશિ મકર નક્ષત ઉત્તરાષાઢા
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 નાની પનોતી સિંહ 09/07/1977 11/03/1979
2 નાની પનોતી સિંહ 03/15/1980 07/26/1980
3 સાડાસાતી ધન 12/17/1987 03/20/1990 વધતું
4 સાડાસાતી મકર 03/21/1990 06/20/1990 ટોચ
5 સાડાસાતી ધન 06/21/1990 12/14/1990 વધતું
6 સાડાસાતી મકર 12/15/1990 03/05/1993 ટોચ
7 સાડાસાતી કુંભ 03/06/1993 10/15/1993 ગોઠવણ
8 સાડાસાતી મકર 10/16/1993 11/09/1993 ટોચ
9 સાડાસાતી કુંભ 11/10/1993 06/01/1995 ગોઠવણ
10 સાડાસાતી કુંભ 08/10/1995 02/16/1996 ગોઠવણ
11 નાની પનોતી મેષ 04/18/1998 06/06/2000
12 નાની પનોતી સિંહ 11/01/2006 01/10/2007
13 નાની પનોતી સિંહ 07/16/2007 09/09/2009
14 સાડાસાતી ધન 01/27/2017 06/20/2017 વધતું
15 સાડાસાતી ધન 10/27/2017 01/23/2020 વધતું
16 સાડાસાતી મકર 01/24/2020 04/28/2022 ટોચ
17 સાડાસાતી કુંભ 04/29/2022 07/12/2022 ગોઠવણ
18 સાડાસાતી મકર 07/13/2022 01/17/2023 ટોચ
19 સાડાસાતી કુંભ 01/18/2023 03/29/2025 ગોઠવણ
20 નાની પનોતી મેષ 06/03/2027 10/19/2027
21 નાની પનોતી મેષ 02/24/2028 08/07/2029
22 નાની પનોતી મેષ 10/06/2029 04/16/2030
23 નાની પનોતી સિંહ 08/28/2036 10/22/2038
24 નાની પનોતી સિંહ 04/06/2039 07/12/2039
25 સાડાસાતી ધન 12/08/2046 03/06/2049 વધતું
26 સાડાસાતી મકર 03/07/2049 07/09/2049 ટોચ
27 સાડાસાતી ધન 07/10/2049 12/03/2049 વધતું
28 સાડાસાતી મકર 12/04/2049 02/24/2052 ટોચ
29 સાડાસાતી કુંભ 02/25/2052 05/14/2054 ગોઠવણ
30 સાડાસાતી કુંભ 09/02/2054 02/05/2055 ગોઠવણ
31 નાની પનોતી મેષ 04/07/2057 05/27/2059
32 નાની પનોતી સિંહ 10/13/2065 02/03/2066
33 નાની પનોતી સિંહ 07/03/2066 08/29/2068
34 સાડાસાતી ધન 01/17/2076 07/10/2076 વધતું
35 સાડાસાતી ધન 10/12/2076 01/14/2079 વધતું
36 સાડાસાતી મકર 01/15/2079 04/11/2081 ટોચ
37 સાડાસાતી કુંભ 04/12/2081 08/02/2081 ગોઠવણ
38 સાડાસાતી મકર 08/03/2081 01/06/2082 ટોચ
39 સાડાસાતી કુંભ 01/07/2082 03/19/2084 ગોઠવણ
40 નાની પનોતી મેષ 05/22/2086 11/09/2086
41 નાની પનોતી મેષ 02/08/2087 07/17/2088
42 નાની પનોતી મેષ 10/31/2088 04/05/2089

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, શકીલા may face problems created by શકીલા's hidden enemies. Relationship with શકીલા's colleagues will not good enough and they will create problems in શકીલા's work environment. શકીલા may also face challenges on શકીલા's domestic front. This may create pressure and tension. શકીલા needs to exercise control over શકીલા's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally શકીલા will get results eventually, so be patient and wait for શકીલા's turn. Take this period as learning period, put શકીલા's hard work and things will fall in place. શકીલા advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. શકીલા will find it difficult to achieve success in this period. શકીલા may not get results of શકીલા's hard work and feel restricted. શકીલા's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, શકીલા should start exercising and taking care of શકીલા's health, otherwise શકીલા can be caught by chronic diseases. શકીલા may suffer from depression, unknown fear or phobia. શકીલા's will lack clarity in thinking, action, and decision making. શકીલા will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail શકીલા out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. શકીલા will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and શકીલા need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. શકીલા may be pessimistic in thinking, શકીલા is advised to deal with matters enthusiastically. શકીલા will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, શકીલા need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and શકીલા's drinking habits to keep Saturn happy. શકીલા will be able to sail through this period by intelligently handling શકીલા's domestic and financial matters.