દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

શિર્લી બાસસી શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ શિર્લી બાસસી
જન્મ તારીખ 8 : 1 : 1937 જન્મ સમય 9 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Cardiff
જાતિ સ્ત્રી તિથી એકાદશી (અગિયારસ)
રાશિ વૃશ્ચિક નક્ષત અનુરાધા
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 નાની પનોતી કુંભ 12/08/1934 02/25/1937
2 નાની પનોતી મિથુન 08/06/1943 12/16/1943
3 નાની પનોતી મિથુન 04/24/1944 09/22/1945
4 નાની પનોતી મિથુન 12/22/1945 06/08/1946
5 સાડાસાતી તુલા 11/26/1952 04/23/1953 વધતું
6 સાડાસાતી તુલા 08/21/1953 11/11/1955 વધતું
7 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 11/12/1955 02/07/1958 ટોચ
8 સાડાસાતી ધન 02/08/1958 06/01/1958 ગોઠવણ
9 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 06/02/1958 11/07/1958 ટોચ
10 સાડાસાતી ધન 11/08/1958 02/01/1961 ગોઠવણ
11 સાડાસાતી ધન 09/18/1961 10/07/1961 ગોઠવણ
12 નાની પનોતી કુંભ 01/28/1964 04/08/1966
13 નાની પનોતી કુંભ 11/03/1966 12/19/1966
14 નાની પનોતી મિથુન 06/11/1973 07/23/1975
15 સાડાસાતી તુલા 10/06/1982 12/20/1984 વધતું
16 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 12/21/1984 05/31/1985 ટોચ
17 સાડાસાતી તુલા 06/01/1985 09/16/1985 વધતું
18 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 09/17/1985 12/16/1987 ટોચ
19 સાડાસાતી ધન 12/17/1987 03/20/1990 ગોઠવણ
20 સાડાસાતી ધન 06/21/1990 12/14/1990 ગોઠવણ
21 નાની પનોતી કુંભ 03/06/1993 10/15/1993
22 નાની પનોતી કુંભ 11/10/1993 06/01/1995
23 નાની પનોતી કુંભ 08/10/1995 02/16/1996
24 નાની પનોતી મિથુન 07/23/2002 01/08/2003
25 નાની પનોતી મિથુન 04/08/2003 09/05/2004
26 નાની પનોતી મિથુન 01/14/2005 05/25/2005
27 સાડાસાતી તુલા 11/15/2011 05/15/2012 વધતું
28 સાડાસાતી તુલા 08/04/2012 11/02/2014 વધતું
29 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 11/03/2014 01/26/2017 ટોચ
30 સાડાસાતી ધન 01/27/2017 06/20/2017 ગોઠવણ
31 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 06/21/2017 10/26/2017 ટોચ
32 સાડાસાતી ધન 10/27/2017 01/23/2020 ગોઠવણ
33 નાની પનોતી કુંભ 04/29/2022 07/12/2022
34 નાની પનોતી કુંભ 01/18/2023 03/29/2025
35 નાની પનોતી મિથુન 05/31/2032 07/12/2034
36 સાડાસાતી તુલા 01/28/2041 02/05/2041 વધતું
37 સાડાસાતી તુલા 09/26/2041 12/11/2043 વધતું
38 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 12/12/2043 06/22/2044 ટોચ
39 સાડાસાતી તુલા 06/23/2044 08/29/2044 વધતું
40 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 08/30/2044 12/07/2046 ટોચ
41 સાડાસાતી ધન 12/08/2046 03/06/2049 ગોઠવણ
42 સાડાસાતી ધન 07/10/2049 12/03/2049 ગોઠવણ
43 નાની પનોતી કુંભ 02/25/2052 05/14/2054
44 નાની પનોતી કુંભ 09/02/2054 02/05/2055

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, શિર્લી બાસસી may face problems created by શિર્લી બાસસી's hidden enemies. Relationship with શિર્લી બાસસી's colleagues will not good enough and they will create problems in શિર્લી બાસસી's work environment. શિર્લી બાસસી may also face challenges on શિર્લી બાસસી's domestic front. This may create pressure and tension. શિર્લી બાસસી needs to exercise control over શિર્લી બાસસી's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally શિર્લી બાસસી will get results eventually, so be patient and wait for શિર્લી બાસસી's turn. Take this period as learning period, put શિર્લી બાસસી's hard work and things will fall in place. શિર્લી બાસસી advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. શિર્લી બાસસી will find it difficult to achieve success in this period. શિર્લી બાસસી may not get results of શિર્લી બાસસી's hard work and feel restricted. શિર્લી બાસસી's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, શિર્લી બાસસી should start exercising and taking care of શિર્લી બાસસી's health, otherwise શિર્લી બાસસી can be caught by chronic diseases. શિર્લી બાસસી may suffer from depression, unknown fear or phobia. શિર્લી બાસસી's will lack clarity in thinking, action, and decision making. શિર્લી બાસસી will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail શિર્લી બાસસી out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. શિર્લી બાસસી will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and શિર્લી બાસસી need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. શિર્લી બાસસી may be pessimistic in thinking, શિર્લી બાસસી is advised to deal with matters enthusiastically. શિર્લી બાસસી will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, શિર્લી બાસસી need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and શિર્લી બાસસી's drinking habits to keep Saturn happy. શિર્લી બાસસી will be able to sail through this period by intelligently handling શિર્લી બાસસી's domestic and financial matters.