દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

Shrenu Parikh શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ Shrenu Parikh
જન્મ તારીખ 11 : 11 : 1989 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Vadodara
જાતિ સ્ત્રી તિથી ત્રયોદશી (તેરસ)
રાશિ મીન નક્ષત રેવતી
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 સાડાસાતી કુંભ 03/06/1993 10/15/1993 વધતું
2 સાડાસાતી કુંભ 11/10/1993 06/01/1995 વધતું
3 સાડાસાતી મીન 06/02/1995 08/09/1995 ટોચ
4 સાડાસાતી કુંભ 08/10/1995 02/16/1996 વધતું
5 સાડાસાતી મીન 02/17/1996 04/17/1998 ટોચ
6 સાડાસાતી મેષ 04/18/1998 06/06/2000 ગોઠવણ
7 નાની પનોતી મિથુન 07/23/2002 01/08/2003
8 નાની પનોતી મિથુન 04/08/2003 09/05/2004
9 નાની પનોતી મિથુન 01/14/2005 05/25/2005
10 નાની પનોતી તુલા 11/15/2011 05/15/2012
11 નાની પનોતી તુલા 08/04/2012 11/02/2014
12 સાડાસાતી કુંભ 04/29/2022 07/12/2022 વધતું
13 સાડાસાતી કુંભ 01/18/2023 03/29/2025 વધતું
14 સાડાસાતી મીન 03/30/2025 06/02/2027 ટોચ
15 સાડાસાતી મેષ 06/03/2027 10/19/2027 ગોઠવણ
16 સાડાસાતી મીન 10/20/2027 02/23/2028 ટોચ
17 સાડાસાતી મેષ 02/24/2028 08/07/2029 ગોઠવણ
18 સાડાસાતી મેષ 10/06/2029 04/16/2030 ગોઠવણ
19 નાની પનોતી મિથુન 05/31/2032 07/12/2034
20 નાની પનોતી તુલા 01/28/2041 02/05/2041
21 નાની પનોતી તુલા 09/26/2041 12/11/2043
22 નાની પનોતી તુલા 06/23/2044 08/29/2044
23 સાડાસાતી કુંભ 02/25/2052 05/14/2054 વધતું
24 સાડાસાતી મીન 05/15/2054 09/01/2054 ટોચ
25 સાડાસાતી કુંભ 09/02/2054 02/05/2055 વધતું
26 સાડાસાતી મીન 02/06/2055 04/06/2057 ટોચ
27 સાડાસાતી મેષ 04/07/2057 05/27/2059 ગોઠવણ
28 નાની પનોતી મિથુન 07/11/2061 02/13/2062
29 નાની પનોતી મિથુન 03/07/2062 08/23/2063
30 નાની પનોતી મિથુન 02/06/2064 05/09/2064
31 નાની પનોતી તુલા 11/05/2070 02/05/2073
32 નાની પનોતી તુલા 03/31/2073 10/23/2073
33 સાડાસાતી કુંભ 04/12/2081 08/02/2081 વધતું
34 સાડાસાતી કુંભ 01/07/2082 03/19/2084 વધતું
35 સાડાસાતી મીન 03/20/2084 05/21/2086 ટોચ
36 સાડાસાતી મેષ 05/22/2086 11/09/2086 ગોઠવણ
37 સાડાસાતી મીન 11/10/2086 02/07/2087 ટોચ
38 સાડાસાતી મેષ 02/08/2087 07/17/2088 ગોઠવણ
39 સાડાસાતી મેષ 10/31/2088 04/05/2089 ગોઠવણ
40 નાની પનોતી મિથુન 09/19/2090 10/24/2090
41 નાની પનોતી મિથુન 05/21/2091 07/02/2093
42 નાની પનોતી તુલા 12/26/2099 03/17/2100
43 નાની પનોતી તુલા 09/17/2100 12/02/2102

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, Shrenu Parikh may face problems created by Shrenu Parikh's hidden enemies. Relationship with Shrenu Parikh's colleagues will not good enough and they will create problems in Shrenu Parikh's work environment. Shrenu Parikh may also face challenges on Shrenu Parikh's domestic front. This may create pressure and tension. Shrenu Parikh needs to exercise control over Shrenu Parikh's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally Shrenu Parikh will get results eventually, so be patient and wait for Shrenu Parikh's turn. Take this period as learning period, put Shrenu Parikh's hard work and things will fall in place. Shrenu Parikh advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. Shrenu Parikh will find it difficult to achieve success in this period. Shrenu Parikh may not get results of Shrenu Parikh's hard work and feel restricted. Shrenu Parikh's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, Shrenu Parikh should start exercising and taking care of Shrenu Parikh's health, otherwise Shrenu Parikh can be caught by chronic diseases. Shrenu Parikh may suffer from depression, unknown fear or phobia. Shrenu Parikh's will lack clarity in thinking, action, and decision making. Shrenu Parikh will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail Shrenu Parikh out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. Shrenu Parikh will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and Shrenu Parikh need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. Shrenu Parikh may be pessimistic in thinking, Shrenu Parikh is advised to deal with matters enthusiastically. Shrenu Parikh will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, Shrenu Parikh need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and Shrenu Parikh's drinking habits to keep Saturn happy. Shrenu Parikh will be able to sail through this period by intelligently handling Shrenu Parikh's domestic and financial matters.