દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

સુધાંશુ ત્રિવેદી શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ સુધાંશુ ત્રિવેદી
જન્મ તારીખ 10 : 6 : 1975 જન્મ સમય 0 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Lucknow
જાતિ પુરુષ તિથી AMAVASYA
રાશિ વૃષભ નક્ષત મૃગશીર્ષા
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 સાડાસાતી મિથુન 06/11/1973 07/23/1975 ગોઠવણ
2 નાની પનોતી સિંહ 09/07/1977 11/03/1979
3 નાની પનોતી સિંહ 03/15/1980 07/26/1980
4 નાની પનોતી ધન 12/17/1987 03/20/1990
5 નાની પનોતી ધન 06/21/1990 12/14/1990
6 સાડાસાતી મેષ 04/18/1998 06/06/2000 વધતું
7 સાડાસાતી વૃષભ 06/07/2000 07/22/2002 ટોચ
8 સાડાસાતી મિથુન 07/23/2002 01/08/2003 ગોઠવણ
9 સાડાસાતી વૃષભ 01/09/2003 04/07/2003 ટોચ
10 સાડાસાતી મિથુન 04/08/2003 09/05/2004 ગોઠવણ
11 સાડાસાતી મિથુન 01/14/2005 05/25/2005 ગોઠવણ
12 નાની પનોતી સિંહ 11/01/2006 01/10/2007
13 નાની પનોતી સિંહ 07/16/2007 09/09/2009
14 નાની પનોતી ધન 01/27/2017 06/20/2017
15 નાની પનોતી ધન 10/27/2017 01/23/2020
16 સાડાસાતી મેષ 06/03/2027 10/19/2027 વધતું
17 સાડાસાતી મેષ 02/24/2028 08/07/2029 વધતું
18 સાડાસાતી વૃષભ 08/08/2029 10/05/2029 ટોચ
19 સાડાસાતી મેષ 10/06/2029 04/16/2030 વધતું
20 સાડાસાતી વૃષભ 04/17/2030 05/30/2032 ટોચ
21 સાડાસાતી મિથુન 05/31/2032 07/12/2034 ગોઠવણ
22 નાની પનોતી સિંહ 08/28/2036 10/22/2038
23 નાની પનોતી સિંહ 04/06/2039 07/12/2039
24 નાની પનોતી ધન 12/08/2046 03/06/2049
25 નાની પનોતી ધન 07/10/2049 12/03/2049
26 સાડાસાતી મેષ 04/07/2057 05/27/2059 વધતું
27 સાડાસાતી વૃષભ 05/28/2059 07/10/2061 ટોચ
28 સાડાસાતી મિથુન 07/11/2061 02/13/2062 ગોઠવણ
29 સાડાસાતી વૃષભ 02/14/2062 03/06/2062 ટોચ
30 સાડાસાતી મિથુન 03/07/2062 08/23/2063 ગોઠવણ
31 સાડાસાતી મિથુન 02/06/2064 05/09/2064 ગોઠવણ
32 નાની પનોતી સિંહ 10/13/2065 02/03/2066
33 નાની પનોતી સિંહ 07/03/2066 08/29/2068
34 નાની પનોતી ધન 01/17/2076 07/10/2076
35 નાની પનોતી ધન 10/12/2076 01/14/2079
36 સાડાસાતી મેષ 05/22/2086 11/09/2086 વધતું
37 સાડાસાતી મેષ 02/08/2087 07/17/2088 વધતું
38 સાડાસાતી વૃષભ 07/18/2088 10/30/2088 ટોચ
39 સાડાસાતી મેષ 10/31/2088 04/05/2089 વધતું
40 સાડાસાતી વૃષભ 04/06/2089 09/18/2090 ટોચ
41 સાડાસાતી મિથુન 09/19/2090 10/24/2090 ગોઠવણ
42 સાડાસાતી વૃષભ 10/25/2090 05/20/2091 ટોચ
43 સાડાસાતી મિથુન 05/21/2091 07/02/2093 ગોઠવણ

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, સુધાંશુ ત્રિવેદી may face problems created by સુધાંશુ ત્રિવેદી's hidden enemies. Relationship with સુધાંશુ ત્રિવેદી's colleagues will not good enough and they will create problems in સુધાંશુ ત્રિવેદી's work environment. સુધાંશુ ત્રિવેદી may also face challenges on સુધાંશુ ત્રિવેદી's domestic front. This may create pressure and tension. સુધાંશુ ત્રિવેદી needs to exercise control over સુધાંશુ ત્રિવેદી's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally સુધાંશુ ત્રિવેદી will get results eventually, so be patient and wait for સુધાંશુ ત્રિવેદી's turn. Take this period as learning period, put સુધાંશુ ત્રિવેદી's hard work and things will fall in place. સુધાંશુ ત્રિવેદી advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. સુધાંશુ ત્રિવેદી will find it difficult to achieve success in this period. સુધાંશુ ત્રિવેદી may not get results of સુધાંશુ ત્રિવેદી's hard work and feel restricted. સુધાંશુ ત્રિવેદી's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, સુધાંશુ ત્રિવેદી should start exercising and taking care of સુધાંશુ ત્રિવેદી's health, otherwise સુધાંશુ ત્રિવેદી can be caught by chronic diseases. સુધાંશુ ત્રિવેદી may suffer from depression, unknown fear or phobia. સુધાંશુ ત્રિવેદી's will lack clarity in thinking, action, and decision making. સુધાંશુ ત્રિવેદી will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail સુધાંશુ ત્રિવેદી out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. સુધાંશુ ત્રિવેદી will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and સુધાંશુ ત્રિવેદી need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. સુધાંશુ ત્રિવેદી may be pessimistic in thinking, સુધાંશુ ત્રિવેદી is advised to deal with matters enthusiastically. સુધાંશુ ત્રિવેદી will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, સુધાંશુ ત્રિવેદી need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and સુધાંશુ ત્રિવેદી's drinking habits to keep Saturn happy. સુધાંશુ ત્રિવેદી will be able to sail through this period by intelligently handling સુધાંશુ ત્રિવેદી's domestic and financial matters.