દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

તમિમ ઈકબાલ શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ તમિમ ઈકબાલ
જન્મ તારીખ 20 : 3 : 1989 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Chittagong
જાતિ પુરુષ તિથી ચતુર્દશી (ચૌદસ)
રાશિ સિંહ નક્ષત માઘ
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 નાની પનોતી મીન 06/02/1995 08/09/1995
2 નાની પનોતી મીન 02/17/1996 04/17/1998
3 સાડાસાતી કર્ક 09/06/2004 01/13/2005 વધતું
4 સાડાસાતી કર્ક 05/26/2005 10/31/2006 વધતું
5 સાડાસાતી સિંહ 11/01/2006 01/10/2007 ટોચ
6 સાડાસાતી કર્ક 01/11/2007 07/15/2007 વધતું
7 સાડાસાતી સિંહ 07/16/2007 09/09/2009 ટોચ
8 સાડાસાતી કન્યા 09/10/2009 11/14/2011 ગોઠવણ
9 સાડાસાતી કન્યા 05/16/2012 08/03/2012 ગોઠવણ
10 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 11/03/2014 01/26/2017
11 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 06/21/2017 10/26/2017
12 નાની પનોતી મીન 03/30/2025 06/02/2027
13 નાની પનોતી મીન 10/20/2027 02/23/2028
14 સાડાસાતી કર્ક 07/13/2034 08/27/2036 વધતું
15 સાડાસાતી સિંહ 08/28/2036 10/22/2038 ટોચ
16 સાડાસાતી કન્યા 10/23/2038 04/05/2039 ગોઠવણ
17 સાડાસાતી સિંહ 04/06/2039 07/12/2039 ટોચ
18 સાડાસાતી કન્યા 07/13/2039 01/27/2041 ગોઠવણ
19 સાડાસાતી કન્યા 02/06/2041 09/25/2041 ગોઠવણ
20 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 12/12/2043 06/22/2044
21 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 08/30/2044 12/07/2046
22 નાની પનોતી મીન 05/15/2054 09/01/2054
23 નાની પનોતી મીન 02/06/2055 04/06/2057
24 સાડાસાતી કર્ક 08/24/2063 02/05/2064 વધતું
25 સાડાસાતી કર્ક 05/10/2064 10/12/2065 વધતું
26 સાડાસાતી સિંહ 10/13/2065 02/03/2066 ટોચ
27 સાડાસાતી કર્ક 02/04/2066 07/02/2066 વધતું
28 સાડાસાતી સિંહ 07/03/2066 08/29/2068 ટોચ
29 સાડાસાતી કન્યા 08/30/2068 11/04/2070 ગોઠવણ
30 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 02/06/2073 03/30/2073
31 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 10/24/2073 01/16/2076
32 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 07/11/2076 10/11/2076
33 નાની પનોતી મીન 03/20/2084 05/21/2086
34 નાની પનોતી મીન 11/10/2086 02/07/2087
35 સાડાસાતી કર્ક 07/03/2093 08/18/2095 વધતું
36 સાડાસાતી સિંહ 08/19/2095 10/11/2097 ટોચ
37 સાડાસાતી કન્યા 10/12/2097 05/02/2098 ગોઠવણ
38 સાડાસાતી સિંહ 05/03/2098 06/19/2098 ટોચ
39 સાડાસાતી કન્યા 06/20/2098 12/25/2099 ગોઠવણ
40 સાડાસાતી કન્યા 03/18/2100 09/16/2100 ગોઠવણ
41 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 12/03/2102 11/29/2105

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, તમિમ ઈકબાલ may face problems created by તમિમ ઈકબાલ's hidden enemies. Relationship with તમિમ ઈકબાલ's colleagues will not good enough and they will create problems in તમિમ ઈકબાલ's work environment. તમિમ ઈકબાલ may also face challenges on તમિમ ઈકબાલ's domestic front. This may create pressure and tension. તમિમ ઈકબાલ needs to exercise control over તમિમ ઈકબાલ's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally તમિમ ઈકબાલ will get results eventually, so be patient and wait for તમિમ ઈકબાલ's turn. Take this period as learning period, put તમિમ ઈકબાલ's hard work and things will fall in place. તમિમ ઈકબાલ advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. તમિમ ઈકબાલ will find it difficult to achieve success in this period. તમિમ ઈકબાલ may not get results of તમિમ ઈકબાલ's hard work and feel restricted. તમિમ ઈકબાલ's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, તમિમ ઈકબાલ should start exercising and taking care of તમિમ ઈકબાલ's health, otherwise તમિમ ઈકબાલ can be caught by chronic diseases. તમિમ ઈકબાલ may suffer from depression, unknown fear or phobia. તમિમ ઈકબાલ's will lack clarity in thinking, action, and decision making. તમિમ ઈકબાલ will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail તમિમ ઈકબાલ out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. તમિમ ઈકબાલ will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and તમિમ ઈકબાલ need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. તમિમ ઈકબાલ may be pessimistic in thinking, તમિમ ઈકબાલ is advised to deal with matters enthusiastically. તમિમ ઈકબાલ will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, તમિમ ઈકબાલ need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and તમિમ ઈકબાલ's drinking habits to keep Saturn happy. તમિમ ઈકબાલ will be able to sail through this period by intelligently handling તમિમ ઈકબાલ's domestic and financial matters.