દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

વર્ષ ઉગાગોનકર શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ વર્ષ ઉગાગોનકર
જન્મ તારીખ 28 : 2 : 1965 જન્મ સમય 17 : 45 : 0
જન્મનું સ્થળ Goa
જાતિ સ્ત્રી તિથી ત્રયોદશી (તેરસ)
રાશિ મકર નક્ષત શ્રાવણ
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 સાડાસાતી કુંભ 01/28/1964 04/08/1966 ગોઠવણ
2 સાડાસાતી કુંભ 11/03/1966 12/19/1966 ગોઠવણ
3 નાની પનોતી મેષ 06/17/1968 09/27/1968
4 નાની પનોતી મેષ 03/08/1969 04/27/1971
5 નાની પનોતી સિંહ 09/07/1977 11/03/1979
6 નાની પનોતી સિંહ 03/15/1980 07/26/1980
7 સાડાસાતી ધન 12/17/1987 03/20/1990 વધતું
8 સાડાસાતી મકર 03/21/1990 06/20/1990 ટોચ
9 સાડાસાતી ધન 06/21/1990 12/14/1990 વધતું
10 સાડાસાતી મકર 12/15/1990 03/05/1993 ટોચ
11 સાડાસાતી કુંભ 03/06/1993 10/15/1993 ગોઠવણ
12 સાડાસાતી મકર 10/16/1993 11/09/1993 ટોચ
13 સાડાસાતી કુંભ 11/10/1993 06/01/1995 ગોઠવણ
14 સાડાસાતી કુંભ 08/10/1995 02/16/1996 ગોઠવણ
15 નાની પનોતી મેષ 04/18/1998 06/06/2000
16 નાની પનોતી સિંહ 11/01/2006 01/10/2007
17 નાની પનોતી સિંહ 07/16/2007 09/09/2009
18 સાડાસાતી ધન 01/27/2017 06/20/2017 વધતું
19 સાડાસાતી ધન 10/27/2017 01/23/2020 વધતું
20 સાડાસાતી મકર 01/24/2020 04/28/2022 ટોચ
21 સાડાસાતી કુંભ 04/29/2022 07/12/2022 ગોઠવણ
22 સાડાસાતી મકર 07/13/2022 01/17/2023 ટોચ
23 સાડાસાતી કુંભ 01/18/2023 03/29/2025 ગોઠવણ
24 નાની પનોતી મેષ 06/03/2027 10/19/2027
25 નાની પનોતી મેષ 02/24/2028 08/07/2029
26 નાની પનોતી મેષ 10/06/2029 04/16/2030
27 નાની પનોતી સિંહ 08/28/2036 10/22/2038
28 નાની પનોતી સિંહ 04/06/2039 07/12/2039
29 સાડાસાતી ધન 12/08/2046 03/06/2049 વધતું
30 સાડાસાતી મકર 03/07/2049 07/09/2049 ટોચ
31 સાડાસાતી ધન 07/10/2049 12/03/2049 વધતું
32 સાડાસાતી મકર 12/04/2049 02/24/2052 ટોચ
33 સાડાસાતી કુંભ 02/25/2052 05/14/2054 ગોઠવણ
34 સાડાસાતી કુંભ 09/02/2054 02/05/2055 ગોઠવણ
35 નાની પનોતી મેષ 04/07/2057 05/27/2059
36 નાની પનોતી સિંહ 10/13/2065 02/03/2066
37 નાની પનોતી સિંહ 07/03/2066 08/29/2068
38 સાડાસાતી ધન 01/17/2076 07/10/2076 વધતું
39 સાડાસાતી ધન 10/12/2076 01/14/2079 વધતું
40 સાડાસાતી મકર 01/15/2079 04/11/2081 ટોચ
41 સાડાસાતી કુંભ 04/12/2081 08/02/2081 ગોઠવણ
42 સાડાસાતી મકર 08/03/2081 01/06/2082 ટોચ
43 સાડાસાતી કુંભ 01/07/2082 03/19/2084 ગોઠવણ

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, વર્ષ ઉગાગોનકર may face problems created by વર્ષ ઉગાગોનકર's hidden enemies. Relationship with વર્ષ ઉગાગોનકર's colleagues will not good enough and they will create problems in વર્ષ ઉગાગોનકર's work environment. વર્ષ ઉગાગોનકર may also face challenges on વર્ષ ઉગાગોનકર's domestic front. This may create pressure and tension. વર્ષ ઉગાગોનકર needs to exercise control over વર્ષ ઉગાગોનકર's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally વર્ષ ઉગાગોનકર will get results eventually, so be patient and wait for વર્ષ ઉગાગોનકર's turn. Take this period as learning period, put વર્ષ ઉગાગોનકર's hard work and things will fall in place. વર્ષ ઉગાગોનકર advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. વર્ષ ઉગાગોનકર will find it difficult to achieve success in this period. વર્ષ ઉગાગોનકર may not get results of વર્ષ ઉગાગોનકર's hard work and feel restricted. વર્ષ ઉગાગોનકર's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, વર્ષ ઉગાગોનકર should start exercising and taking care of વર્ષ ઉગાગોનકર's health, otherwise વર્ષ ઉગાગોનકર can be caught by chronic diseases. વર્ષ ઉગાગોનકર may suffer from depression, unknown fear or phobia. વર્ષ ઉગાગોનકર's will lack clarity in thinking, action, and decision making. વર્ષ ઉગાગોનકર will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail વર્ષ ઉગાગોનકર out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. વર્ષ ઉગાગોનકર will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and વર્ષ ઉગાગોનકર need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. વર્ષ ઉગાગોનકર may be pessimistic in thinking, વર્ષ ઉગાગોનકર is advised to deal with matters enthusiastically. વર્ષ ઉગાગોનકર will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, વર્ષ ઉગાગોનકર need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and વર્ષ ઉગાગોનકર's drinking habits to keep Saturn happy. વર્ષ ઉગાગોનકર will be able to sail through this period by intelligently handling વર્ષ ઉગાગોનકર's domestic and financial matters.