દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

વેરા ફાર્મિગા શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ વેરા ફાર્મિગા
જન્મ તારીખ 6 : 8 : 1973 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Passaic
જાતિ સ્ત્રી તિથી નવમી (નોમ)
રાશિ તુલા નક્ષત વિશાખા
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 સાડાસાતી કન્યા 11/04/1979 03/14/1980 વધતું
2 સાડાસાતી કન્યા 07/27/1980 10/05/1982 વધતું
3 સાડાસાતી તુલા 10/06/1982 12/20/1984 ટોચ
4 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 12/21/1984 05/31/1985 ગોઠવણ
5 સાડાસાતી તુલા 06/01/1985 09/16/1985 ટોચ
6 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 09/17/1985 12/16/1987 ગોઠવણ
7 નાની પનોતી મકર 03/21/1990 06/20/1990
8 નાની પનોતી મકર 12/15/1990 03/05/1993
9 નાની પનોતી મકર 10/16/1993 11/09/1993
10 નાની પનોતી વૃષભ 06/07/2000 07/22/2002
11 નાની પનોતી વૃષભ 01/09/2003 04/07/2003
12 સાડાસાતી કન્યા 09/10/2009 11/14/2011 વધતું
13 સાડાસાતી તુલા 11/15/2011 05/15/2012 ટોચ
14 સાડાસાતી કન્યા 05/16/2012 08/03/2012 વધતું
15 સાડાસાતી તુલા 08/04/2012 11/02/2014 ટોચ
16 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 11/03/2014 01/26/2017 ગોઠવણ
17 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 06/21/2017 10/26/2017 ગોઠવણ
18 નાની પનોતી મકર 01/24/2020 04/28/2022
19 નાની પનોતી મકર 07/13/2022 01/17/2023
20 નાની પનોતી વૃષભ 08/08/2029 10/05/2029
21 નાની પનોતી વૃષભ 04/17/2030 05/30/2032
22 સાડાસાતી કન્યા 10/23/2038 04/05/2039 વધતું
23 સાડાસાતી કન્યા 07/13/2039 01/27/2041 વધતું
24 સાડાસાતી તુલા 01/28/2041 02/05/2041 ટોચ
25 સાડાસાતી કન્યા 02/06/2041 09/25/2041 વધતું
26 સાડાસાતી તુલા 09/26/2041 12/11/2043 ટોચ
27 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 12/12/2043 06/22/2044 ગોઠવણ
28 સાડાસાતી તુલા 06/23/2044 08/29/2044 ટોચ
29 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 08/30/2044 12/07/2046 ગોઠવણ
30 નાની પનોતી મકર 03/07/2049 07/09/2049
31 નાની પનોતી મકર 12/04/2049 02/24/2052
32 નાની પનોતી વૃષભ 05/28/2059 07/10/2061
33 નાની પનોતી વૃષભ 02/14/2062 03/06/2062
34 સાડાસાતી કન્યા 08/30/2068 11/04/2070 વધતું
35 સાડાસાતી તુલા 11/05/2070 02/05/2073 ટોચ
36 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 02/06/2073 03/30/2073 ગોઠવણ
37 સાડાસાતી તુલા 03/31/2073 10/23/2073 ટોચ
38 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 10/24/2073 01/16/2076 ગોઠવણ
39 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 07/11/2076 10/11/2076 ગોઠવણ
40 નાની પનોતી મકર 01/15/2079 04/11/2081
41 નાની પનોતી મકર 08/03/2081 01/06/2082
42 નાની પનોતી વૃષભ 07/18/2088 10/30/2088
43 નાની પનોતી વૃષભ 04/06/2089 09/18/2090
44 નાની પનોતી વૃષભ 10/25/2090 05/20/2091

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, વેરા ફાર્મિગા may face problems created by વેરા ફાર્મિગા's hidden enemies. Relationship with વેરા ફાર્મિગા's colleagues will not good enough and they will create problems in વેરા ફાર્મિગા's work environment. વેરા ફાર્મિગા may also face challenges on વેરા ફાર્મિગા's domestic front. This may create pressure and tension. વેરા ફાર્મિગા needs to exercise control over વેરા ફાર્મિગા's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally વેરા ફાર્મિગા will get results eventually, so be patient and wait for વેરા ફાર્મિગા's turn. Take this period as learning period, put વેરા ફાર્મિગા's hard work and things will fall in place. વેરા ફાર્મિગા advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. વેરા ફાર્મિગા will find it difficult to achieve success in this period. વેરા ફાર્મિગા may not get results of વેરા ફાર્મિગા's hard work and feel restricted. વેરા ફાર્મિગા's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, વેરા ફાર્મિગા should start exercising and taking care of વેરા ફાર્મિગા's health, otherwise વેરા ફાર્મિગા can be caught by chronic diseases. વેરા ફાર્મિગા may suffer from depression, unknown fear or phobia. વેરા ફાર્મિગા's will lack clarity in thinking, action, and decision making. વેરા ફાર્મિગા will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail વેરા ફાર્મિગા out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. વેરા ફાર્મિગા will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and વેરા ફાર્મિગા need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. વેરા ફાર્મિગા may be pessimistic in thinking, વેરા ફાર્મિગા is advised to deal with matters enthusiastically. વેરા ફાર્મિગા will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, વેરા ફાર્મિગા need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and વેરા ફાર્મિગા's drinking habits to keep Saturn happy. વેરા ફાર્મિગા will be able to sail through this period by intelligently handling વેરા ફાર્મિગા's domestic and financial matters.