દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

વિજય માલ્યા શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ વિજય માલ્યા
જન્મ તારીખ 18 : 12 : 1955 જન્મ સમય 11 : 30 : 0
જન્મનું સ્થળ Bantwal
જાતિ પુરુષ તિથી ચતુર્થી (ચોથ)
રાશિ મકર નક્ષત શ્રાવણ
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 સાડાસાતી ધન 02/08/1958 06/01/1958 વધતું
2 સાડાસાતી ધન 11/08/1958 02/01/1961 વધતું
3 સાડાસાતી મકર 02/02/1961 09/17/1961 ટોચ
4 સાડાસાતી ધન 09/18/1961 10/07/1961 વધતું
5 સાડાસાતી મકર 10/08/1961 01/27/1964 ટોચ
6 સાડાસાતી કુંભ 01/28/1964 04/08/1966 ગોઠવણ
7 સાડાસાતી કુંભ 11/03/1966 12/19/1966 ગોઠવણ
8 નાની પનોતી મેષ 06/17/1968 09/27/1968
9 નાની પનોતી મેષ 03/08/1969 04/27/1971
10 નાની પનોતી સિંહ 09/07/1977 11/03/1979
11 નાની પનોતી સિંહ 03/15/1980 07/26/1980
12 સાડાસાતી ધન 12/17/1987 03/20/1990 વધતું
13 સાડાસાતી મકર 03/21/1990 06/20/1990 ટોચ
14 સાડાસાતી ધન 06/21/1990 12/14/1990 વધતું
15 સાડાસાતી મકર 12/15/1990 03/05/1993 ટોચ
16 સાડાસાતી કુંભ 03/06/1993 10/15/1993 ગોઠવણ
17 સાડાસાતી મકર 10/16/1993 11/09/1993 ટોચ
18 સાડાસાતી કુંભ 11/10/1993 06/01/1995 ગોઠવણ
19 સાડાસાતી કુંભ 08/10/1995 02/16/1996 ગોઠવણ
20 નાની પનોતી મેષ 04/18/1998 06/06/2000
21 નાની પનોતી સિંહ 11/01/2006 01/10/2007
22 નાની પનોતી સિંહ 07/16/2007 09/09/2009
23 સાડાસાતી ધન 01/27/2017 06/20/2017 વધતું
24 સાડાસાતી ધન 10/27/2017 01/23/2020 વધતું
25 સાડાસાતી મકર 01/24/2020 04/28/2022 ટોચ
26 સાડાસાતી કુંભ 04/29/2022 07/12/2022 ગોઠવણ
27 સાડાસાતી મકર 07/13/2022 01/17/2023 ટોચ
28 સાડાસાતી કુંભ 01/18/2023 03/29/2025 ગોઠવણ
29 નાની પનોતી મેષ 06/03/2027 10/19/2027
30 નાની પનોતી મેષ 02/24/2028 08/07/2029
31 નાની પનોતી મેષ 10/06/2029 04/16/2030
32 નાની પનોતી સિંહ 08/28/2036 10/22/2038
33 નાની પનોતી સિંહ 04/06/2039 07/12/2039
34 સાડાસાતી ધન 12/08/2046 03/06/2049 વધતું
35 સાડાસાતી મકર 03/07/2049 07/09/2049 ટોચ
36 સાડાસાતી ધન 07/10/2049 12/03/2049 વધતું
37 સાડાસાતી મકર 12/04/2049 02/24/2052 ટોચ
38 સાડાસાતી કુંભ 02/25/2052 05/14/2054 ગોઠવણ
39 સાડાસાતી કુંભ 09/02/2054 02/05/2055 ગોઠવણ
40 નાની પનોતી મેષ 04/07/2057 05/27/2059
41 નાની પનોતી સિંહ 10/13/2065 02/03/2066
42 નાની પનોતી સિંહ 07/03/2066 08/29/2068

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, વિજય માલ્યા may face problems created by વિજય માલ્યા's hidden enemies. Relationship with વિજય માલ્યા's colleagues will not good enough and they will create problems in વિજય માલ્યા's work environment. વિજય માલ્યા may also face challenges on વિજય માલ્યા's domestic front. This may create pressure and tension. વિજય માલ્યા needs to exercise control over વિજય માલ્યા's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally વિજય માલ્યા will get results eventually, so be patient and wait for વિજય માલ્યા's turn. Take this period as learning period, put વિજય માલ્યા's hard work and things will fall in place. વિજય માલ્યા advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. વિજય માલ્યા will find it difficult to achieve success in this period. વિજય માલ્યા may not get results of વિજય માલ્યા's hard work and feel restricted. વિજય માલ્યા's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, વિજય માલ્યા should start exercising and taking care of વિજય માલ્યા's health, otherwise વિજય માલ્યા can be caught by chronic diseases. વિજય માલ્યા may suffer from depression, unknown fear or phobia. વિજય માલ્યા's will lack clarity in thinking, action, and decision making. વિજય માલ્યા will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail વિજય માલ્યા out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. વિજય માલ્યા will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and વિજય માલ્યા need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. વિજય માલ્યા may be pessimistic in thinking, વિજય માલ્યા is advised to deal with matters enthusiastically. વિજય માલ્યા will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, વિજય માલ્યા need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and વિજય માલ્યા's drinking habits to keep Saturn happy. વિજય માલ્યા will be able to sail through this period by intelligently handling વિજય માલ્યા's domestic and financial matters.