દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

વિષ્ણુ દિગંબર પાલુસ્કર શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ વિષ્ણુ દિગંબર પાલુસ્કર
જન્મ તારીખ 18 : 8 : 1872 જન્મ સમય 22 : 11 : 27
જન્મનું સ્થળ Kolhapur
જાતિ પુરુષ તિથી પૂર્ણિમા (પૂનમ)
રાશિ કુંભ નક્ષત ધનિષ્ઠા
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 સાડાસાતી મકર 01/01/1873 03/25/1875 વધતું
2 સાડાસાતી કુંભ 03/26/1875 08/23/1875 ટોચ
3 સાડાસાતી મકર 08/24/1875 12/20/1875 વધતું
4 સાડાસાતી કુંભ 12/21/1875 03/06/1878 ટોચ
5 સાડાસાતી મીન 03/07/1878 05/05/1880 ગોઠવણ
6 સાડાસાતી મીન 12/15/1880 01/02/1881 ગોઠવણ
7 નાની પનોતી વૃષભ 06/30/1882 11/20/1882
8 નાની પનોતી વૃષભ 03/20/1883 08/19/1884
9 નાની પનોતી વૃષભ 11/24/1884 05/05/1885
10 નાની પનોતી કન્યા 09/29/1891 12/06/1893
11 નાની પનોતી કન્યા 04/05/1894 09/01/1894
12 સાડાસાતી મકર 02/12/1902 08/15/1902 વધતું
13 સાડાસાતી મકર 11/06/1902 02/04/1905 વધતું
14 સાડાસાતી કુંભ 02/05/1905 04/19/1907 ટોચ
15 સાડાસાતી મીન 04/20/1907 10/07/1907 ગોઠવણ
16 સાડાસાતી કુંભ 10/08/1907 01/10/1908 ટોચ
17 સાડાસાતી મીન 01/11/1908 07/08/1909 ગોઠવણ
18 સાડાસાતી મીન 09/02/1909 03/18/1910 ગોઠવણ
19 નાની પનોતી વૃષભ 05/08/1912 06/20/1914
20 નાની પનોતી કન્યા 11/17/1920 02/23/1921
21 નાની પનોતી કન્યા 08/09/1921 10/15/1923
22 સાડાસાતી મકર 04/12/1931 05/25/1931 વધતું
23 સાડાસાતી મકર 12/25/1931 03/15/1934 વધતું
24 સાડાસાતી કુંભ 03/16/1934 09/13/1934 ટોચ
25 સાડાસાતી મકર 09/14/1934 12/07/1934 વધતું
26 સાડાસાતી કુંભ 12/08/1934 02/25/1937 ટોચ
27 સાડાસાતી મીન 02/26/1937 04/27/1939 ગોઠવણ
28 નાની પનોતી વૃષભ 06/19/1941 12/14/1941
29 નાની પનોતી વૃષભ 03/04/1942 08/05/1943
30 નાની પનોતી વૃષભ 12/17/1943 04/23/1944
31 નાની પનોતી કન્યા 09/20/1950 11/25/1952
32 નાની પનોતી કન્યા 04/24/1953 08/20/1953
33 સાડાસાતી મકર 02/02/1961 09/17/1961 વધતું
34 સાડાસાતી મકર 10/08/1961 01/27/1964 વધતું
35 સાડાસાતી કુંભ 01/28/1964 04/08/1966 ટોચ
36 સાડાસાતી મીન 04/09/1966 11/02/1966 ગોઠવણ
37 સાડાસાતી કુંભ 11/03/1966 12/19/1966 ટોચ
38 સાડાસાતી મીન 12/20/1966 06/16/1968 ગોઠવણ
39 સાડાસાતી મીન 09/28/1968 03/07/1969 ગોઠવણ
40 નાની પનોતી વૃષભ 04/28/1971 06/10/1973
41 નાની પનોતી કન્યા 11/04/1979 03/14/1980
42 નાની પનોતી કન્યા 07/27/1980 10/05/1982
43 સાડાસાતી મકર 03/21/1990 06/20/1990 વધતું

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, વિષ્ણુ દિગંબર પાલુસ્કર may face problems created by વિષ્ણુ દિગંબર પાલુસ્કર's hidden enemies. Relationship with વિષ્ણુ દિગંબર પાલુસ્કર's colleagues will not good enough and they will create problems in વિષ્ણુ દિગંબર પાલુસ્કર's work environment. વિષ્ણુ દિગંબર પાલુસ્કર may also face challenges on વિષ્ણુ દિગંબર પાલુસ્કર's domestic front. This may create pressure and tension. વિષ્ણુ દિગંબર પાલુસ્કર needs to exercise control over વિષ્ણુ દિગંબર પાલુસ્કર's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally વિષ્ણુ દિગંબર પાલુસ્કર will get results eventually, so be patient and wait for વિષ્ણુ દિગંબર પાલુસ્કર's turn. Take this period as learning period, put વિષ્ણુ દિગંબર પાલુસ્કર's hard work and things will fall in place. વિષ્ણુ દિગંબર પાલુસ્કર advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. વિષ્ણુ દિગંબર પાલુસ્કર will find it difficult to achieve success in this period. વિષ્ણુ દિગંબર પાલુસ્કર may not get results of વિષ્ણુ દિગંબર પાલુસ્કર's hard work and feel restricted. વિષ્ણુ દિગંબર પાલુસ્કર's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, વિષ્ણુ દિગંબર પાલુસ્કર should start exercising and taking care of વિષ્ણુ દિગંબર પાલુસ્કર's health, otherwise વિષ્ણુ દિગંબર પાલુસ્કર can be caught by chronic diseases. વિષ્ણુ દિગંબર પાલુસ્કર may suffer from depression, unknown fear or phobia. વિષ્ણુ દિગંબર પાલુસ્કર's will lack clarity in thinking, action, and decision making. વિષ્ણુ દિગંબર પાલુસ્કર will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail વિષ્ણુ દિગંબર પાલુસ્કર out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. વિષ્ણુ દિગંબર પાલુસ્કર will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and વિષ્ણુ દિગંબર પાલુસ્કર need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. વિષ્ણુ દિગંબર પાલુસ્કર may be pessimistic in thinking, વિષ્ણુ દિગંબર પાલુસ્કર is advised to deal with matters enthusiastically. વિષ્ણુ દિગંબર પાલુસ્કર will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, વિષ્ણુ દિગંબર પાલુસ્કર need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and વિષ્ણુ દિગંબર પાલુસ્કર's drinking habits to keep Saturn happy. વિષ્ણુ દિગંબર પાલુસ્કર will be able to sail through this period by intelligently handling વિષ્ણુ દિગંબર પાલુસ્કર's domestic and financial matters.