દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

વિષ્ણુ નારાયણ ભટખાડે શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ વિષ્ણુ નારાયણ ભટખાડે
જન્મ તારીખ 10 : 8 : 1860 જન્મ સમય 7 : 53 : 40
જન્મનું સ્થળ Walkeshwar
જાતિ પુરુષ તિથી અષ્ટમી (આઠમ)
રાશિ મેષ નક્ષત કૃતિકા
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 01/12/1867 04/25/1867
2 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 10/09/1867 01/01/1870
3 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 08/14/1870 09/08/1870
4 સાડાસાતી મીન 03/07/1878 05/05/1880 વધતું
5 સાડાસાતી મેષ 05/06/1880 12/14/1880 ટોચ
6 સાડાસાતી મીન 12/15/1880 01/02/1881 વધતું
7 સાડાસાતી મેષ 01/03/1881 06/29/1882 ટોચ
8 સાડાસાતી વૃષભ 06/30/1882 11/20/1882 ગોઠવણ
9 સાડાસાતી મેષ 11/21/1882 03/19/1883 ટોચ
10 સાડાસાતી વૃષભ 03/20/1883 08/19/1884 ગોઠવણ
11 સાડાસાતી વૃષભ 11/24/1884 05/05/1885 ગોઠવણ
12 નાની પનોતી કર્ક 10/19/1886 11/19/1886
13 નાની પનોતી કર્ક 06/19/1887 08/04/1889
14 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 11/19/1896 02/22/1899
15 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 05/13/1899 11/16/1899
16 સાડાસાતી મીન 04/20/1907 10/07/1907 વધતું
17 સાડાસાતી મીન 01/11/1908 07/08/1909 વધતું
18 સાડાસાતી મેષ 07/09/1909 09/01/1909 ટોચ
19 સાડાસાતી મીન 09/02/1909 03/18/1910 વધતું
20 સાડાસાતી મેષ 03/19/1910 05/07/1912 ટોચ
21 સાડાસાતી વૃષભ 05/08/1912 06/20/1914 ગોઠવણ
22 નાની પનોતી કર્ક 08/02/1916 09/17/1918
23 નાની પનોતી કર્ક 03/15/1919 06/02/1919
24 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 01/01/1926 05/13/1926
25 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 09/30/1926 12/24/1928
26 સાડાસાતી મીન 02/26/1937 04/27/1939 વધતું
27 સાડાસાતી મેષ 04/28/1939 06/18/1941 ટોચ
28 સાડાસાતી વૃષભ 06/19/1941 12/14/1941 ગોઠવણ
29 સાડાસાતી મેષ 12/15/1941 03/03/1942 ટોચ
30 સાડાસાતી વૃષભ 03/04/1942 08/05/1943 ગોઠવણ
31 સાડાસાતી વૃષભ 12/17/1943 04/23/1944 ગોઠવણ
32 નાની પનોતી કર્ક 09/23/1945 12/21/1945
33 નાની પનોતી કર્ક 06/09/1946 07/26/1948
34 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 11/12/1955 02/07/1958
35 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 06/02/1958 11/07/1958
36 સાડાસાતી મીન 04/09/1966 11/02/1966 વધતું
37 સાડાસાતી મીન 12/20/1966 06/16/1968 વધતું
38 સાડાસાતી મેષ 06/17/1968 09/27/1968 ટોચ
39 સાડાસાતી મીન 09/28/1968 03/07/1969 વધતું
40 સાડાસાતી મેષ 03/08/1969 04/27/1971 ટોચ
41 સાડાસાતી વૃષભ 04/28/1971 06/10/1973 ગોઠવણ
42 નાની પનોતી કર્ક 07/24/1975 09/06/1977

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, વિષ્ણુ નારાયણ ભટખાડે may face problems created by વિષ્ણુ નારાયણ ભટખાડે's hidden enemies. Relationship with વિષ્ણુ નારાયણ ભટખાડે's colleagues will not good enough and they will create problems in વિષ્ણુ નારાયણ ભટખાડે's work environment. વિષ્ણુ નારાયણ ભટખાડે may also face challenges on વિષ્ણુ નારાયણ ભટખાડે's domestic front. This may create pressure and tension. વિષ્ણુ નારાયણ ભટખાડે needs to exercise control over વિષ્ણુ નારાયણ ભટખાડે's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally વિષ્ણુ નારાયણ ભટખાડે will get results eventually, so be patient and wait for વિષ્ણુ નારાયણ ભટખાડે's turn. Take this period as learning period, put વિષ્ણુ નારાયણ ભટખાડે's hard work and things will fall in place. વિષ્ણુ નારાયણ ભટખાડે advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. વિષ્ણુ નારાયણ ભટખાડે will find it difficult to achieve success in this period. વિષ્ણુ નારાયણ ભટખાડે may not get results of વિષ્ણુ નારાયણ ભટખાડે's hard work and feel restricted. વિષ્ણુ નારાયણ ભટખાડે's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, વિષ્ણુ નારાયણ ભટખાડે should start exercising and taking care of વિષ્ણુ નારાયણ ભટખાડે's health, otherwise વિષ્ણુ નારાયણ ભટખાડે can be caught by chronic diseases. વિષ્ણુ નારાયણ ભટખાડે may suffer from depression, unknown fear or phobia. વિષ્ણુ નારાયણ ભટખાડે's will lack clarity in thinking, action, and decision making. વિષ્ણુ નારાયણ ભટખાડે will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail વિષ્ણુ નારાયણ ભટખાડે out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. વિષ્ણુ નારાયણ ભટખાડે will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and વિષ્ણુ નારાયણ ભટખાડે need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. વિષ્ણુ નારાયણ ભટખાડે may be pessimistic in thinking, વિષ્ણુ નારાયણ ભટખાડે is advised to deal with matters enthusiastically. વિષ્ણુ નારાયણ ભટખાડે will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, વિષ્ણુ નારાયણ ભટખાડે need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and વિષ્ણુ નારાયણ ભટખાડે's drinking habits to keep Saturn happy. વિષ્ણુ નારાયણ ભટખાડે will be able to sail through this period by intelligently handling વિષ્ણુ નારાયણ ભટખાડે's domestic and financial matters.