દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

વહીદા રહેમાન -1 શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ વહીદા રહેમાન -1
જન્મ તારીખ 14 : 5 : 1936 જન્મ સમય 6 : 30 : 0
જન્મનું સ્થળ 80 E 1, 12 N 42
જાતિ પુરુષ તિથી અષ્ટમી (આઠમ)
રાશિ મકર નક્ષત ધનિષ્ઠા
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 સાડાસાતી કુંભ 12/08/1934 02/25/1937 ગોઠવણ
2 નાની પનોતી મેષ 04/28/1939 06/18/1941
3 નાની પનોતી મેષ 12/15/1941 03/03/1942
4 નાની પનોતી સિંહ 07/27/1948 09/19/1950
5 સાડાસાતી ધન 02/08/1958 06/01/1958 વધતું
6 સાડાસાતી ધન 11/08/1958 02/01/1961 વધતું
7 સાડાસાતી મકર 02/02/1961 09/17/1961 ટોચ
8 સાડાસાતી ધન 09/18/1961 10/07/1961 વધતું
9 સાડાસાતી મકર 10/08/1961 01/27/1964 ટોચ
10 સાડાસાતી કુંભ 01/28/1964 04/08/1966 ગોઠવણ
11 સાડાસાતી કુંભ 11/03/1966 12/19/1966 ગોઠવણ
12 નાની પનોતી મેષ 06/17/1968 09/27/1968
13 નાની પનોતી મેષ 03/08/1969 04/27/1971
14 નાની પનોતી સિંહ 09/07/1977 11/03/1979
15 નાની પનોતી સિંહ 03/15/1980 07/26/1980
16 સાડાસાતી ધન 12/17/1987 03/20/1990 વધતું
17 સાડાસાતી મકર 03/21/1990 06/20/1990 ટોચ
18 સાડાસાતી ધન 06/21/1990 12/14/1990 વધતું
19 સાડાસાતી મકર 12/15/1990 03/05/1993 ટોચ
20 સાડાસાતી કુંભ 03/06/1993 10/15/1993 ગોઠવણ
21 સાડાસાતી મકર 10/16/1993 11/09/1993 ટોચ
22 સાડાસાતી કુંભ 11/10/1993 06/01/1995 ગોઠવણ
23 સાડાસાતી કુંભ 08/10/1995 02/16/1996 ગોઠવણ
24 નાની પનોતી મેષ 04/18/1998 06/06/2000
25 નાની પનોતી સિંહ 11/01/2006 01/10/2007
26 નાની પનોતી સિંહ 07/16/2007 09/09/2009
27 સાડાસાતી ધન 01/27/2017 06/20/2017 વધતું
28 સાડાસાતી ધન 10/27/2017 01/23/2020 વધતું
29 સાડાસાતી મકર 01/24/2020 04/28/2022 ટોચ
30 સાડાસાતી કુંભ 04/29/2022 07/12/2022 ગોઠવણ
31 સાડાસાતી મકર 07/13/2022 01/17/2023 ટોચ
32 સાડાસાતી કુંભ 01/18/2023 03/29/2025 ગોઠવણ
33 નાની પનોતી મેષ 06/03/2027 10/19/2027
34 નાની પનોતી મેષ 02/24/2028 08/07/2029
35 નાની પનોતી મેષ 10/06/2029 04/16/2030
36 નાની પનોતી સિંહ 08/28/2036 10/22/2038
37 નાની પનોતી સિંહ 04/06/2039 07/12/2039
38 સાડાસાતી ધન 12/08/2046 03/06/2049 વધતું
39 સાડાસાતી મકર 03/07/2049 07/09/2049 ટોચ
40 સાડાસાતી ધન 07/10/2049 12/03/2049 વધતું
41 સાડાસાતી મકર 12/04/2049 02/24/2052 ટોચ
42 સાડાસાતી કુંભ 02/25/2052 05/14/2054 ગોઠવણ
43 સાડાસાતી કુંભ 09/02/2054 02/05/2055 ગોઠવણ

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, વહીદા રહેમાન -1 may face problems created by વહીદા રહેમાન -1's hidden enemies. Relationship with વહીદા રહેમાન -1's colleagues will not good enough and they will create problems in વહીદા રહેમાન -1's work environment. વહીદા રહેમાન -1 may also face challenges on વહીદા રહેમાન -1's domestic front. This may create pressure and tension. વહીદા રહેમાન -1 needs to exercise control over વહીદા રહેમાન -1's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally વહીદા રહેમાન -1 will get results eventually, so be patient and wait for વહીદા રહેમાન -1's turn. Take this period as learning period, put વહીદા રહેમાન -1's hard work and things will fall in place. વહીદા રહેમાન -1 advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. વહીદા રહેમાન -1 will find it difficult to achieve success in this period. વહીદા રહેમાન -1 may not get results of વહીદા રહેમાન -1's hard work and feel restricted. વહીદા રહેમાન -1's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, વહીદા રહેમાન -1 should start exercising and taking care of વહીદા રહેમાન -1's health, otherwise વહીદા રહેમાન -1 can be caught by chronic diseases. વહીદા રહેમાન -1 may suffer from depression, unknown fear or phobia. વહીદા રહેમાન -1's will lack clarity in thinking, action, and decision making. વહીદા રહેમાન -1 will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail વહીદા રહેમાન -1 out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. વહીદા રહેમાન -1 will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and વહીદા રહેમાન -1 need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. વહીદા રહેમાન -1 may be pessimistic in thinking, વહીદા રહેમાન -1 is advised to deal with matters enthusiastically. વહીદા રહેમાન -1 will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, વહીદા રહેમાન -1 need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and વહીદા રહેમાન -1's drinking habits to keep Saturn happy. વહીદા રહેમાન -1 will be able to sail through this period by intelligently handling વહીદા રહેમાન -1's domestic and financial matters.