દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

વોલ્ટર બ્રેનન શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ વોલ્ટર બ્રેનન
જન્મ તારીખ 25 : 7 : 1894 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Lynn
જાતિ પુરુષ તિથી અષ્ટમી (આઠમ)
રાશિ મેષ નક્ષત અશ્વિની
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 11/19/1896 02/22/1899
2 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 05/13/1899 11/16/1899
3 સાડાસાતી મીન 04/20/1907 10/07/1907 વધતું
4 સાડાસાતી મીન 01/11/1908 07/08/1909 વધતું
5 સાડાસાતી મેષ 07/09/1909 09/01/1909 ટોચ
6 સાડાસાતી મીન 09/02/1909 03/18/1910 વધતું
7 સાડાસાતી મેષ 03/19/1910 05/07/1912 ટોચ
8 સાડાસાતી વૃષભ 05/08/1912 06/20/1914 ગોઠવણ
9 નાની પનોતી કર્ક 08/02/1916 09/17/1918
10 નાની પનોતી કર્ક 03/15/1919 06/02/1919
11 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 01/01/1926 05/13/1926
12 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 09/30/1926 12/24/1928
13 સાડાસાતી મીન 02/26/1937 04/27/1939 વધતું
14 સાડાસાતી મેષ 04/28/1939 06/18/1941 ટોચ
15 સાડાસાતી વૃષભ 06/19/1941 12/14/1941 ગોઠવણ
16 સાડાસાતી મેષ 12/15/1941 03/03/1942 ટોચ
17 સાડાસાતી વૃષભ 03/04/1942 08/05/1943 ગોઠવણ
18 સાડાસાતી વૃષભ 12/17/1943 04/23/1944 ગોઠવણ
19 નાની પનોતી કર્ક 09/23/1945 12/21/1945
20 નાની પનોતી કર્ક 06/09/1946 07/26/1948
21 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 11/12/1955 02/07/1958
22 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 06/02/1958 11/07/1958
23 સાડાસાતી મીન 04/09/1966 11/02/1966 વધતું
24 સાડાસાતી મીન 12/20/1966 06/16/1968 વધતું
25 સાડાસાતી મેષ 06/17/1968 09/27/1968 ટોચ
26 સાડાસાતી મીન 09/28/1968 03/07/1969 વધતું
27 સાડાસાતી મેષ 03/08/1969 04/27/1971 ટોચ
28 સાડાસાતી વૃષભ 04/28/1971 06/10/1973 ગોઠવણ
29 નાની પનોતી કર્ક 07/24/1975 09/06/1977
30 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 12/21/1984 05/31/1985
31 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 09/17/1985 12/16/1987
32 સાડાસાતી મીન 06/02/1995 08/09/1995 વધતું
33 સાડાસાતી મીન 02/17/1996 04/17/1998 વધતું
34 સાડાસાતી મેષ 04/18/1998 06/06/2000 ટોચ
35 સાડાસાતી વૃષભ 06/07/2000 07/22/2002 ગોઠવણ
36 સાડાસાતી વૃષભ 01/09/2003 04/07/2003 ગોઠવણ
37 નાની પનોતી કર્ક 09/06/2004 01/13/2005
38 નાની પનોતી કર્ક 05/26/2005 10/31/2006
39 નાની પનોતી કર્ક 01/11/2007 07/15/2007

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, વોલ્ટર બ્રેનન may face problems created by વોલ્ટર બ્રેનન's hidden enemies. Relationship with વોલ્ટર બ્રેનન's colleagues will not good enough and they will create problems in વોલ્ટર બ્રેનન's work environment. વોલ્ટર બ્રેનન may also face challenges on વોલ્ટર બ્રેનન's domestic front. This may create pressure and tension. વોલ્ટર બ્રેનન needs to exercise control over વોલ્ટર બ્રેનન's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally વોલ્ટર બ્રેનન will get results eventually, so be patient and wait for વોલ્ટર બ્રેનન's turn. Take this period as learning period, put વોલ્ટર બ્રેનન's hard work and things will fall in place. વોલ્ટર બ્રેનન advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. વોલ્ટર બ્રેનન will find it difficult to achieve success in this period. વોલ્ટર બ્રેનન may not get results of વોલ્ટર બ્રેનન's hard work and feel restricted. વોલ્ટર બ્રેનન's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, વોલ્ટર બ્રેનન should start exercising and taking care of વોલ્ટર બ્રેનન's health, otherwise વોલ્ટર બ્રેનન can be caught by chronic diseases. વોલ્ટર બ્રેનન may suffer from depression, unknown fear or phobia. વોલ્ટર બ્રેનન's will lack clarity in thinking, action, and decision making. વોલ્ટર બ્રેનન will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail વોલ્ટર બ્રેનન out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. વોલ્ટર બ્રેનન will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and વોલ્ટર બ્રેનન need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. વોલ્ટર બ્રેનન may be pessimistic in thinking, વોલ્ટર બ્રેનન is advised to deal with matters enthusiastically. વોલ્ટર બ્રેનન will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, વોલ્ટર બ્રેનન need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and વોલ્ટર બ્રેનન's drinking habits to keep Saturn happy. વોલ્ટર બ્રેનન will be able to sail through this period by intelligently handling વોલ્ટર બ્રેનન's domestic and financial matters.