દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

યુજેવેન્દ્ર ચહલ શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ યુજેવેન્દ્ર ચહલ
જન્મ તારીખ 23 : 7 : 1990 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Jind
જાતિ પુરુષ તિથી દ્વિતિયા (બીજ)
રાશિ કર્ક નક્ષત આશ્લેષા
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 નાની પનોતી કુંભ 03/06/1993 10/15/1993
2 નાની પનોતી કુંભ 11/10/1993 06/01/1995
3 નાની પનોતી કુંભ 08/10/1995 02/16/1996
4 સાડાસાતી મિથુન 07/23/2002 01/08/2003 વધતું
5 સાડાસાતી મિથુન 04/08/2003 09/05/2004 વધતું
6 સાડાસાતી કર્ક 09/06/2004 01/13/2005 ટોચ
7 સાડાસાતી મિથુન 01/14/2005 05/25/2005 વધતું
8 સાડાસાતી કર્ક 05/26/2005 10/31/2006 ટોચ
9 સાડાસાતી સિંહ 11/01/2006 01/10/2007 ગોઠવણ
10 સાડાસાતી કર્ક 01/11/2007 07/15/2007 ટોચ
11 સાડાસાતી સિંહ 07/16/2007 09/09/2009 ગોઠવણ
12 નાની પનોતી તુલા 11/15/2011 05/15/2012
13 નાની પનોતી તુલા 08/04/2012 11/02/2014
14 નાની પનોતી કુંભ 04/29/2022 07/12/2022
15 નાની પનોતી કુંભ 01/18/2023 03/29/2025
16 સાડાસાતી મિથુન 05/31/2032 07/12/2034 વધતું
17 સાડાસાતી કર્ક 07/13/2034 08/27/2036 ટોચ
18 સાડાસાતી સિંહ 08/28/2036 10/22/2038 ગોઠવણ
19 સાડાસાતી સિંહ 04/06/2039 07/12/2039 ગોઠવણ
20 નાની પનોતી તુલા 01/28/2041 02/05/2041
21 નાની પનોતી તુલા 09/26/2041 12/11/2043
22 નાની પનોતી તુલા 06/23/2044 08/29/2044
23 નાની પનોતી કુંભ 02/25/2052 05/14/2054
24 નાની પનોતી કુંભ 09/02/2054 02/05/2055
25 સાડાસાતી મિથુન 07/11/2061 02/13/2062 વધતું
26 સાડાસાતી મિથુન 03/07/2062 08/23/2063 વધતું
27 સાડાસાતી કર્ક 08/24/2063 02/05/2064 ટોચ
28 સાડાસાતી મિથુન 02/06/2064 05/09/2064 વધતું
29 સાડાસાતી કર્ક 05/10/2064 10/12/2065 ટોચ
30 સાડાસાતી સિંહ 10/13/2065 02/03/2066 ગોઠવણ
31 સાડાસાતી કર્ક 02/04/2066 07/02/2066 ટોચ
32 સાડાસાતી સિંહ 07/03/2066 08/29/2068 ગોઠવણ
33 નાની પનોતી તુલા 11/05/2070 02/05/2073
34 નાની પનોતી તુલા 03/31/2073 10/23/2073
35 નાની પનોતી કુંભ 04/12/2081 08/02/2081
36 નાની પનોતી કુંભ 01/07/2082 03/19/2084
37 સાડાસાતી મિથુન 09/19/2090 10/24/2090 વધતું
38 સાડાસાતી મિથુન 05/21/2091 07/02/2093 વધતું
39 સાડાસાતી કર્ક 07/03/2093 08/18/2095 ટોચ
40 સાડાસાતી સિંહ 08/19/2095 10/11/2097 ગોઠવણ
41 સાડાસાતી સિંહ 05/03/2098 06/19/2098 ગોઠવણ
42 નાની પનોતી તુલા 12/26/2099 03/17/2100
43 નાની પનોતી તુલા 09/17/2100 12/02/2102

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, યુજેવેન્દ્ર ચહલ may face problems created by યુજેવેન્દ્ર ચહલ's hidden enemies. Relationship with યુજેવેન્દ્ર ચહલ's colleagues will not good enough and they will create problems in યુજેવેન્દ્ર ચહલ's work environment. યુજેવેન્દ્ર ચહલ may also face challenges on યુજેવેન્દ્ર ચહલ's domestic front. This may create pressure and tension. યુજેવેન્દ્ર ચહલ needs to exercise control over યુજેવેન્દ્ર ચહલ's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally યુજેવેન્દ્ર ચહલ will get results eventually, so be patient and wait for યુજેવેન્દ્ર ચહલ's turn. Take this period as learning period, put યુજેવેન્દ્ર ચહલ's hard work and things will fall in place. યુજેવેન્દ્ર ચહલ advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. યુજેવેન્દ્ર ચહલ will find it difficult to achieve success in this period. યુજેવેન્દ્ર ચહલ may not get results of યુજેવેન્દ્ર ચહલ's hard work and feel restricted. યુજેવેન્દ્ર ચહલ's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, યુજેવેન્દ્ર ચહલ should start exercising and taking care of યુજેવેન્દ્ર ચહલ's health, otherwise યુજેવેન્દ્ર ચહલ can be caught by chronic diseases. યુજેવેન્દ્ર ચહલ may suffer from depression, unknown fear or phobia. યુજેવેન્દ્ર ચહલ's will lack clarity in thinking, action, and decision making. યુજેવેન્દ્ર ચહલ will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail યુજેવેન્દ્ર ચહલ out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. યુજેવેન્દ્ર ચહલ will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and યુજેવેન્દ્ર ચહલ need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. યુજેવેન્દ્ર ચહલ may be pessimistic in thinking, યુજેવેન્દ્ર ચહલ is advised to deal with matters enthusiastically. યુજેવેન્દ્ર ચહલ will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, યુજેવેન્દ્ર ચહલ need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and યુજેવેન્દ્ર ચહલ's drinking habits to keep Saturn happy. યુજેવેન્દ્ર ચહલ will be able to sail through this period by intelligently handling યુજેવેન્દ્ર ચહલ's domestic and financial matters.