દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

Aulii Cravalho શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ Aulii Cravalho
જન્મ તારીખ 22 : 11 : 2000 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Hawaii
જાતિ સ્ત્રી તિથી દ્વાદશી (બારસ)
રાશિ કન્યા નક્ષત ચિત્રા
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 સાડાસાતી સિંહ 11/01/2006 01/10/2007 વધતું
2 સાડાસાતી સિંહ 07/16/2007 09/09/2009 વધતું
3 સાડાસાતી કન્યા 09/10/2009 11/14/2011 ટોચ
4 સાડાસાતી તુલા 11/15/2011 05/15/2012 ગોઠવણ
5 સાડાસાતી કન્યા 05/16/2012 08/03/2012 ટોચ
6 સાડાસાતી તુલા 08/04/2012 11/02/2014 ગોઠવણ
7 નાની પનોતી ધન 01/27/2017 06/20/2017
8 નાની પનોતી ધન 10/27/2017 01/23/2020
9 નાની પનોતી મેષ 06/03/2027 10/19/2027
10 નાની પનોતી મેષ 02/24/2028 08/07/2029
11 નાની પનોતી મેષ 10/06/2029 04/16/2030
12 સાડાસાતી સિંહ 08/28/2036 10/22/2038 વધતું
13 સાડાસાતી કન્યા 10/23/2038 04/05/2039 ટોચ
14 સાડાસાતી સિંહ 04/06/2039 07/12/2039 વધતું
15 સાડાસાતી કન્યા 07/13/2039 01/27/2041 ટોચ
16 સાડાસાતી તુલા 01/28/2041 02/05/2041 ગોઠવણ
17 સાડાસાતી કન્યા 02/06/2041 09/25/2041 ટોચ
18 સાડાસાતી તુલા 09/26/2041 12/11/2043 ગોઠવણ
19 સાડાસાતી તુલા 06/23/2044 08/29/2044 ગોઠવણ
20 નાની પનોતી ધન 12/08/2046 03/06/2049
21 નાની પનોતી ધન 07/10/2049 12/03/2049
22 નાની પનોતી મેષ 04/07/2057 05/27/2059
23 સાડાસાતી સિંહ 10/13/2065 02/03/2066 વધતું
24 સાડાસાતી સિંહ 07/03/2066 08/29/2068 વધતું
25 સાડાસાતી કન્યા 08/30/2068 11/04/2070 ટોચ
26 સાડાસાતી તુલા 11/05/2070 02/05/2073 ગોઠવણ
27 સાડાસાતી તુલા 03/31/2073 10/23/2073 ગોઠવણ
28 નાની પનોતી ધન 01/17/2076 07/10/2076
29 નાની પનોતી ધન 10/12/2076 01/14/2079
30 નાની પનોતી મેષ 05/22/2086 11/09/2086
31 નાની પનોતી મેષ 02/08/2087 07/17/2088
32 નાની પનોતી મેષ 10/31/2088 04/05/2089
33 સાડાસાતી સિંહ 08/19/2095 10/11/2097 વધતું
34 સાડાસાતી કન્યા 10/12/2097 05/02/2098 ટોચ
35 સાડાસાતી સિંહ 05/03/2098 06/19/2098 વધતું
36 સાડાસાતી કન્યા 06/20/2098 12/25/2099 ટોચ
37 સાડાસાતી તુલા 12/26/2099 03/17/2100 ગોઠવણ
38 સાડાસાતી કન્યા 03/18/2100 09/16/2100 ટોચ
39 સાડાસાતી તુલા 09/17/2100 12/02/2102 ગોઠવણ
40 નાની પનોતી ધન 11/30/2105 02/24/2108
41 નાની પનોતી ધન 07/29/2108 11/22/2108
42 નાની પનોતી મેષ 03/30/2116 05/18/2118

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, Aulii Cravalho may face problems created by Aulii Cravalho's hidden enemies. Relationship with Aulii Cravalho's colleagues will not good enough and they will create problems in Aulii Cravalho's work environment. Aulii Cravalho may also face challenges on Aulii Cravalho's domestic front. This may create pressure and tension. Aulii Cravalho needs to exercise control over Aulii Cravalho's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally Aulii Cravalho will get results eventually, so be patient and wait for Aulii Cravalho's turn. Take this period as learning period, put Aulii Cravalho's hard work and things will fall in place. Aulii Cravalho advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. Aulii Cravalho will find it difficult to achieve success in this period. Aulii Cravalho may not get results of Aulii Cravalho's hard work and feel restricted. Aulii Cravalho's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, Aulii Cravalho should start exercising and taking care of Aulii Cravalho's health, otherwise Aulii Cravalho can be caught by chronic diseases. Aulii Cravalho may suffer from depression, unknown fear or phobia. Aulii Cravalho's will lack clarity in thinking, action, and decision making. Aulii Cravalho will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail Aulii Cravalho out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. Aulii Cravalho will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and Aulii Cravalho need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. Aulii Cravalho may be pessimistic in thinking, Aulii Cravalho is advised to deal with matters enthusiastically. Aulii Cravalho will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, Aulii Cravalho need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and Aulii Cravalho's drinking habits to keep Saturn happy. Aulii Cravalho will be able to sail through this period by intelligently handling Aulii Cravalho's domestic and financial matters.