દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

અવની ચતુર્વેદી શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ અવની ચતુર્વેદી
જન્મ તારીખ 24 : 10 : 1993 જન્મ સમય 0 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Satna
જાતિ સ્ત્રી તિથી નવમી (નોમ)
રાશિ મકર નક્ષત શ્રાવણ
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 સાડાસાતી મકર 10/16/1993 11/09/1993 ટોચ
2 સાડાસાતી કુંભ 11/10/1993 06/01/1995 ગોઠવણ
3 સાડાસાતી કુંભ 08/10/1995 02/16/1996 ગોઠવણ
4 નાની પનોતી મેષ 04/18/1998 06/06/2000
5 નાની પનોતી સિંહ 11/01/2006 01/10/2007
6 નાની પનોતી સિંહ 07/16/2007 09/09/2009
7 સાડાસાતી ધન 01/27/2017 06/20/2017 વધતું
8 સાડાસાતી ધન 10/27/2017 01/23/2020 વધતું
9 સાડાસાતી મકર 01/24/2020 04/28/2022 ટોચ
10 સાડાસાતી કુંભ 04/29/2022 07/12/2022 ગોઠવણ
11 સાડાસાતી મકર 07/13/2022 01/17/2023 ટોચ
12 સાડાસાતી કુંભ 01/18/2023 03/29/2025 ગોઠવણ
13 નાની પનોતી મેષ 06/03/2027 10/19/2027
14 નાની પનોતી મેષ 02/24/2028 08/07/2029
15 નાની પનોતી મેષ 10/06/2029 04/16/2030
16 નાની પનોતી સિંહ 08/28/2036 10/22/2038
17 નાની પનોતી સિંહ 04/06/2039 07/12/2039
18 સાડાસાતી ધન 12/08/2046 03/06/2049 વધતું
19 સાડાસાતી મકર 03/07/2049 07/09/2049 ટોચ
20 સાડાસાતી ધન 07/10/2049 12/03/2049 વધતું
21 સાડાસાતી મકર 12/04/2049 02/24/2052 ટોચ
22 સાડાસાતી કુંભ 02/25/2052 05/14/2054 ગોઠવણ
23 સાડાસાતી કુંભ 09/02/2054 02/05/2055 ગોઠવણ
24 નાની પનોતી મેષ 04/07/2057 05/27/2059
25 નાની પનોતી સિંહ 10/13/2065 02/03/2066
26 નાની પનોતી સિંહ 07/03/2066 08/29/2068
27 સાડાસાતી ધન 01/17/2076 07/10/2076 વધતું
28 સાડાસાતી ધન 10/12/2076 01/14/2079 વધતું
29 સાડાસાતી મકર 01/15/2079 04/11/2081 ટોચ
30 સાડાસાતી કુંભ 04/12/2081 08/02/2081 ગોઠવણ
31 સાડાસાતી મકર 08/03/2081 01/06/2082 ટોચ
32 સાડાસાતી કુંભ 01/07/2082 03/19/2084 ગોઠવણ
33 નાની પનોતી મેષ 05/22/2086 11/09/2086
34 નાની પનોતી મેષ 02/08/2087 07/17/2088
35 નાની પનોતી મેષ 10/31/2088 04/05/2089
36 નાની પનોતી સિંહ 08/19/2095 10/11/2097
37 નાની પનોતી સિંહ 05/03/2098 06/19/2098
38 સાડાસાતી ધન 11/30/2105 02/24/2108 વધતું
39 સાડાસાતી મકર 02/25/2108 07/28/2108 ટોચ
40 સાડાસાતી ધન 07/29/2108 11/22/2108 વધતું
41 સાડાસાતી મકર 11/23/2108 02/16/2111 ટોચ
42 સાડાસાતી કુંભ 02/17/2111 05/02/2113 ગોઠવણ

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, અવની ચતુર્વેદી may face problems created by અવની ચતુર્વેદી's hidden enemies. Relationship with અવની ચતુર્વેદી's colleagues will not good enough and they will create problems in અવની ચતુર્વેદી's work environment. અવની ચતુર્વેદી may also face challenges on અવની ચતુર્વેદી's domestic front. This may create pressure and tension. અવની ચતુર્વેદી needs to exercise control over અવની ચતુર્વેદી's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally અવની ચતુર્વેદી will get results eventually, so be patient and wait for અવની ચતુર્વેદી's turn. Take this period as learning period, put અવની ચતુર્વેદી's hard work and things will fall in place. અવની ચતુર્વેદી advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. અવની ચતુર્વેદી will find it difficult to achieve success in this period. અવની ચતુર્વેદી may not get results of અવની ચતુર્વેદી's hard work and feel restricted. અવની ચતુર્વેદી's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, અવની ચતુર્વેદી should start exercising and taking care of અવની ચતુર્વેદી's health, otherwise અવની ચતુર્વેદી can be caught by chronic diseases. અવની ચતુર્વેદી may suffer from depression, unknown fear or phobia. અવની ચતુર્વેદી's will lack clarity in thinking, action, and decision making. અવની ચતુર્વેદી will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail અવની ચતુર્વેદી out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. અવની ચતુર્વેદી will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and અવની ચતુર્વેદી need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. અવની ચતુર્વેદી may be pessimistic in thinking, અવની ચતુર્વેદી is advised to deal with matters enthusiastically. અવની ચતુર્વેદી will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, અવની ચતુર્વેદી need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and અવની ચતુર્વેદી's drinking habits to keep Saturn happy. અવની ચતુર્વેદી will be able to sail through this period by intelligently handling અવની ચતુર્વેદી's domestic and financial matters.