દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

Sanjay Nirupam શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ Sanjay Nirupam
જન્મ તારીખ 6 : 2 : 1965 જન્મ સમય 0 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Rohtas
જાતિ પુરુષ તિથી ચતુર્થી (ચોથ)
રાશિ મીન નક્ષત ઉત્તરભાદ્રપદ
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 સાડાસાતી કુંભ 01/28/1964 04/08/1966 વધતું
2 સાડાસાતી મીન 04/09/1966 11/02/1966 ટોચ
3 સાડાસાતી કુંભ 11/03/1966 12/19/1966 વધતું
4 સાડાસાતી મીન 12/20/1966 06/16/1968 ટોચ
5 સાડાસાતી મેષ 06/17/1968 09/27/1968 ગોઠવણ
6 સાડાસાતી મીન 09/28/1968 03/07/1969 ટોચ
7 સાડાસાતી મેષ 03/08/1969 04/27/1971 ગોઠવણ
8 નાની પનોતી મિથુન 06/11/1973 07/23/1975
9 નાની પનોતી તુલા 10/06/1982 12/20/1984
10 નાની પનોતી તુલા 06/01/1985 09/16/1985
11 સાડાસાતી કુંભ 03/06/1993 10/15/1993 વધતું
12 સાડાસાતી કુંભ 11/10/1993 06/01/1995 વધતું
13 સાડાસાતી મીન 06/02/1995 08/09/1995 ટોચ
14 સાડાસાતી કુંભ 08/10/1995 02/16/1996 વધતું
15 સાડાસાતી મીન 02/17/1996 04/17/1998 ટોચ
16 સાડાસાતી મેષ 04/18/1998 06/06/2000 ગોઠવણ
17 નાની પનોતી મિથુન 07/23/2002 01/08/2003
18 નાની પનોતી મિથુન 04/08/2003 09/05/2004
19 નાની પનોતી મિથુન 01/14/2005 05/25/2005
20 નાની પનોતી તુલા 11/15/2011 05/15/2012
21 નાની પનોતી તુલા 08/04/2012 11/02/2014
22 સાડાસાતી કુંભ 04/29/2022 07/12/2022 વધતું
23 સાડાસાતી કુંભ 01/18/2023 03/29/2025 વધતું
24 સાડાસાતી મીન 03/30/2025 06/02/2027 ટોચ
25 સાડાસાતી મેષ 06/03/2027 10/19/2027 ગોઠવણ
26 સાડાસાતી મીન 10/20/2027 02/23/2028 ટોચ
27 સાડાસાતી મેષ 02/24/2028 08/07/2029 ગોઠવણ
28 સાડાસાતી મેષ 10/06/2029 04/16/2030 ગોઠવણ
29 નાની પનોતી મિથુન 05/31/2032 07/12/2034
30 નાની પનોતી તુલા 01/28/2041 02/05/2041
31 નાની પનોતી તુલા 09/26/2041 12/11/2043
32 નાની પનોતી તુલા 06/23/2044 08/29/2044
33 સાડાસાતી કુંભ 02/25/2052 05/14/2054 વધતું
34 સાડાસાતી મીન 05/15/2054 09/01/2054 ટોચ
35 સાડાસાતી કુંભ 09/02/2054 02/05/2055 વધતું
36 સાડાસાતી મીન 02/06/2055 04/06/2057 ટોચ
37 સાડાસાતી મેષ 04/07/2057 05/27/2059 ગોઠવણ
38 નાની પનોતી મિથુન 07/11/2061 02/13/2062
39 નાની પનોતી મિથુન 03/07/2062 08/23/2063
40 નાની પનોતી મિથુન 02/06/2064 05/09/2064
41 નાની પનોતી તુલા 11/05/2070 02/05/2073
42 નાની પનોતી તુલા 03/31/2073 10/23/2073
43 સાડાસાતી કુંભ 04/12/2081 08/02/2081 વધતું
44 સાડાસાતી કુંભ 01/07/2082 03/19/2084 વધતું

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, Sanjay Nirupam may face problems created by Sanjay Nirupam's hidden enemies. Relationship with Sanjay Nirupam's colleagues will not good enough and they will create problems in Sanjay Nirupam's work environment. Sanjay Nirupam may also face challenges on Sanjay Nirupam's domestic front. This may create pressure and tension. Sanjay Nirupam needs to exercise control over Sanjay Nirupam's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally Sanjay Nirupam will get results eventually, so be patient and wait for Sanjay Nirupam's turn. Take this period as learning period, put Sanjay Nirupam's hard work and things will fall in place. Sanjay Nirupam advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. Sanjay Nirupam will find it difficult to achieve success in this period. Sanjay Nirupam may not get results of Sanjay Nirupam's hard work and feel restricted. Sanjay Nirupam's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, Sanjay Nirupam should start exercising and taking care of Sanjay Nirupam's health, otherwise Sanjay Nirupam can be caught by chronic diseases. Sanjay Nirupam may suffer from depression, unknown fear or phobia. Sanjay Nirupam's will lack clarity in thinking, action, and decision making. Sanjay Nirupam will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail Sanjay Nirupam out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. Sanjay Nirupam will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and Sanjay Nirupam need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. Sanjay Nirupam may be pessimistic in thinking, Sanjay Nirupam is advised to deal with matters enthusiastically. Sanjay Nirupam will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, Sanjay Nirupam need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and Sanjay Nirupam's drinking habits to keep Saturn happy. Sanjay Nirupam will be able to sail through this period by intelligently handling Sanjay Nirupam's domestic and financial matters.