ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

అబెల్ అగ్యిలార్ శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు అబెల్ అగ్యిలార్
పుట్టిన తేది 6 : 1 : 1985 పుట్టిన సమయం 12 : 0 : 0
పుట్టిన ఊరు Bogota, Colombia
లింగము పురుషుడు తిథి పూర్ణిమ
రాశి మిథునం నక్షత్ర ఆరుద్ర
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 స్వల్ప పనోతి మకరం 03/21/1990 06/20/1990
2 స్వల్ప పనోతి మకరం 12/15/1990 03/05/1993
3 స్వల్ప పనోతి మకరం 10/16/1993 11/09/1993
4 సాడే సాతి వృషభం 06/07/2000 07/22/2002 వృద్ధిచెందుతున్నది
5 సాడే సాతి మిథునం 07/23/2002 01/08/2003 అత్యున్నత శిఖరము
6 సాడే సాతి వృషభం 01/09/2003 04/07/2003 వృద్ధిచెందుతున్నది
7 సాడే సాతి మిథునం 04/08/2003 09/05/2004 అత్యున్నత శిఖరము
8 సాడే సాతి కర్కాటకం 09/06/2004 01/13/2005 సెట్టింగ్
9 సాడే సాతి మిథునం 01/14/2005 05/25/2005 అత్యున్నత శిఖరము
10 సాడే సాతి కర్కాటకం 05/26/2005 10/31/2006 సెట్టింగ్
11 సాడే సాతి కర్కాటకం 01/11/2007 07/15/2007 సెట్టింగ్
12 స్వల్ప పనోతి కన్య 09/10/2009 11/14/2011
13 స్వల్ప పనోతి కన్య 05/16/2012 08/03/2012
14 స్వల్ప పనోతి మకరం 01/24/2020 04/28/2022
15 స్వల్ప పనోతి మకరం 07/13/2022 01/17/2023
16 సాడే సాతి వృషభం 08/08/2029 10/05/2029 వృద్ధిచెందుతున్నది
17 సాడే సాతి వృషభం 04/17/2030 05/30/2032 వృద్ధిచెందుతున్నది
18 సాడే సాతి మిథునం 05/31/2032 07/12/2034 అత్యున్నత శిఖరము
19 సాడే సాతి కర్కాటకం 07/13/2034 08/27/2036 సెట్టింగ్
20 స్వల్ప పనోతి కన్య 10/23/2038 04/05/2039
21 స్వల్ప పనోతి కన్య 07/13/2039 01/27/2041
22 స్వల్ప పనోతి కన్య 02/06/2041 09/25/2041
23 స్వల్ప పనోతి మకరం 03/07/2049 07/09/2049
24 స్వల్ప పనోతి మకరం 12/04/2049 02/24/2052
25 సాడే సాతి వృషభం 05/28/2059 07/10/2061 వృద్ధిచెందుతున్నది
26 సాడే సాతి మిథునం 07/11/2061 02/13/2062 అత్యున్నత శిఖరము
27 సాడే సాతి వృషభం 02/14/2062 03/06/2062 వృద్ధిచెందుతున్నది
28 సాడే సాతి మిథునం 03/07/2062 08/23/2063 అత్యున్నత శిఖరము
29 సాడే సాతి కర్కాటకం 08/24/2063 02/05/2064 సెట్టింగ్
30 సాడే సాతి మిథునం 02/06/2064 05/09/2064 అత్యున్నత శిఖరము
31 సాడే సాతి కర్కాటకం 05/10/2064 10/12/2065 సెట్టింగ్
32 సాడే సాతి కర్కాటకం 02/04/2066 07/02/2066 సెట్టింగ్
33 స్వల్ప పనోతి కన్య 08/30/2068 11/04/2070
34 స్వల్ప పనోతి మకరం 01/15/2079 04/11/2081
35 స్వల్ప పనోతి మకరం 08/03/2081 01/06/2082
36 సాడే సాతి వృషభం 07/18/2088 10/30/2088 వృద్ధిచెందుతున్నది
37 సాడే సాతి వృషభం 04/06/2089 09/18/2090 వృద్ధిచెందుతున్నది
38 సాడే సాతి మిథునం 09/19/2090 10/24/2090 అత్యున్నత శిఖరము
39 సాడే సాతి వృషభం 10/25/2090 05/20/2091 వృద్ధిచెందుతున్నది
40 సాడే సాతి మిథునం 05/21/2091 07/02/2093 అత్యున్నత శిఖరము
41 సాడే సాతి కర్కాటకం 07/03/2093 08/18/2095 సెట్టింగ్
42 స్వల్ప పనోతి కన్య 10/12/2097 05/02/2098
43 స్వల్ప పనోతి కన్య 06/20/2098 12/25/2099
44 స్వల్ప పనోతి కన్య 03/18/2100 09/16/2100

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, అబెల్ అగ్యిలార్ may face problems created by అబెల్ అగ్యిలార్'s hidden enemies. Relationship with అబెల్ అగ్యిలార్'s colleagues will not good enough and they will create problems in అబెల్ అగ్యిలార్'s work environment. అబెల్ అగ్యిలార్ may also face challenges on అబెల్ అగ్యిలార్'s domestic front. This may create pressure and tension. అబెల్ అగ్యిలార్ needs to exercise control over అబెల్ అగ్యిలార్'s spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally అబెల్ అగ్యిలార్ will get results eventually, so be patient and wait for అబెల్ అగ్యిలార్'s turn. Take this period as learning period, put అబెల్ అగ్యిలార్'s hard work and things will fall in place. అబెల్ అగ్యిలార్ advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. అబెల్ అగ్యిలార్ will find it difficult to achieve success in this period. అబెల్ అగ్యిలార్ may not get results of అబెల్ అగ్యిలార్'s hard work and feel restricted. అబెల్ అగ్యిలార్'s constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, అబెల్ అగ్యిలార్ should start exercising and taking care of అబెల్ అగ్యిలార్'s health, otherwise అబెల్ అగ్యిలార్ can be caught by chronic diseases. అబెల్ అగ్యిలార్ may suffer from depression, unknown fear or phobia. అబెల్ అగ్యిలార్'s will lack clarity in thinking, action, and decision making. అబెల్ అగ్యిలార్ will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail అబెల్ అగ్యిలార్ out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. అబెల్ అగ్యిలార్ will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and అబెల్ అగ్యిలార్ need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. అబెల్ అగ్యిలార్ may be pessimistic in thinking, అబెల్ అగ్యిలార్ is advised to deal with matters enthusiastically. అబెల్ అగ్యిలార్ will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, అబెల్ అగ్యిలార్ need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and అబెల్ అగ్యిలార్'s drinking habits to keep Saturn happy. అబెల్ అగ్యిలార్ will be able to sail through this period by intelligently handling అబెల్ అగ్యిలార్'s domestic and financial matters.