ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

ఆకాష్దీప్ సైగల్ శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు ఆకాష్దీప్ సైగల్
పుట్టిన తేది 29 : 10 : 1974 పుట్టిన సమయం 12 : 0 : 0
పుట్టిన ఊరు Mumbai
లింగము పురుషుడు తిథి చతుర్దశి
రాశి మీనం నక్షత్ర రేవతి
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 స్వల్ప పనోతి మిథునం 06/11/1973 07/23/1975
2 స్వల్ప పనోతి తుల 10/06/1982 12/20/1984
3 స్వల్ప పనోతి తుల 06/01/1985 09/16/1985
4 సాడే సాతి కుంభం 03/06/1993 10/15/1993 వృద్ధిచెందుతున్నది
5 సాడే సాతి కుంభం 11/10/1993 06/01/1995 వృద్ధిచెందుతున్నది
6 సాడే సాతి మీనం 06/02/1995 08/09/1995 అత్యున్నత శిఖరము
7 సాడే సాతి కుంభం 08/10/1995 02/16/1996 వృద్ధిచెందుతున్నది
8 సాడే సాతి మీనం 02/17/1996 04/17/1998 అత్యున్నత శిఖరము
9 సాడే సాతి మేషం 04/18/1998 06/06/2000 సెట్టింగ్
10 స్వల్ప పనోతి మిథునం 07/23/2002 01/08/2003
11 స్వల్ప పనోతి మిథునం 04/08/2003 09/05/2004
12 స్వల్ప పనోతి మిథునం 01/14/2005 05/25/2005
13 స్వల్ప పనోతి తుల 11/15/2011 05/15/2012
14 స్వల్ప పనోతి తుల 08/04/2012 11/02/2014
15 సాడే సాతి కుంభం 04/29/2022 07/12/2022 వృద్ధిచెందుతున్నది
16 సాడే సాతి కుంభం 01/18/2023 03/29/2025 వృద్ధిచెందుతున్నది
17 సాడే సాతి మీనం 03/30/2025 06/02/2027 అత్యున్నత శిఖరము
18 సాడే సాతి మేషం 06/03/2027 10/19/2027 సెట్టింగ్
19 సాడే సాతి మీనం 10/20/2027 02/23/2028 అత్యున్నత శిఖరము
20 సాడే సాతి మేషం 02/24/2028 08/07/2029 సెట్టింగ్
21 సాడే సాతి మేషం 10/06/2029 04/16/2030 సెట్టింగ్
22 స్వల్ప పనోతి మిథునం 05/31/2032 07/12/2034
23 స్వల్ప పనోతి తుల 01/28/2041 02/05/2041
24 స్వల్ప పనోతి తుల 09/26/2041 12/11/2043
25 స్వల్ప పనోతి తుల 06/23/2044 08/29/2044
26 సాడే సాతి కుంభం 02/25/2052 05/14/2054 వృద్ధిచెందుతున్నది
27 సాడే సాతి మీనం 05/15/2054 09/01/2054 అత్యున్నత శిఖరము
28 సాడే సాతి కుంభం 09/02/2054 02/05/2055 వృద్ధిచెందుతున్నది
29 సాడే సాతి మీనం 02/06/2055 04/06/2057 అత్యున్నత శిఖరము
30 సాడే సాతి మేషం 04/07/2057 05/27/2059 సెట్టింగ్
31 స్వల్ప పనోతి మిథునం 07/11/2061 02/13/2062
32 స్వల్ప పనోతి మిథునం 03/07/2062 08/23/2063
33 స్వల్ప పనోతి మిథునం 02/06/2064 05/09/2064
34 స్వల్ప పనోతి తుల 11/05/2070 02/05/2073
35 స్వల్ప పనోతి తుల 03/31/2073 10/23/2073
36 సాడే సాతి కుంభం 04/12/2081 08/02/2081 వృద్ధిచెందుతున్నది
37 సాడే సాతి కుంభం 01/07/2082 03/19/2084 వృద్ధిచెందుతున్నది
38 సాడే సాతి మీనం 03/20/2084 05/21/2086 అత్యున్నత శిఖరము
39 సాడే సాతి మేషం 05/22/2086 11/09/2086 సెట్టింగ్
40 సాడే సాతి మీనం 11/10/2086 02/07/2087 అత్యున్నత శిఖరము
41 సాడే సాతి మేషం 02/08/2087 07/17/2088 సెట్టింగ్
42 సాడే సాతి మేషం 10/31/2088 04/05/2089 సెట్టింగ్
43 స్వల్ప పనోతి మిథునం 09/19/2090 10/24/2090
44 స్వల్ప పనోతి మిథునం 05/21/2091 07/02/2093

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, ఆకాష్దీప్ సైగల్ may face problems created by ఆకాష్దీప్ సైగల్'s hidden enemies. Relationship with ఆకాష్దీప్ సైగల్'s colleagues will not good enough and they will create problems in ఆకాష్దీప్ సైగల్'s work environment. ఆకాష్దీప్ సైగల్ may also face challenges on ఆకాష్దీప్ సైగల్'s domestic front. This may create pressure and tension. ఆకాష్దీప్ సైగల్ needs to exercise control over ఆకాష్దీప్ సైగల్'s spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally ఆకాష్దీప్ సైగల్ will get results eventually, so be patient and wait for ఆకాష్దీప్ సైగల్'s turn. Take this period as learning period, put ఆకాష్దీప్ సైగల్'s hard work and things will fall in place. ఆకాష్దీప్ సైగల్ advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. ఆకాష్దీప్ సైగల్ will find it difficult to achieve success in this period. ఆకాష్దీప్ సైగల్ may not get results of ఆకాష్దీప్ సైగల్'s hard work and feel restricted. ఆకాష్దీప్ సైగల్'s constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, ఆకాష్దీప్ సైగల్ should start exercising and taking care of ఆకాష్దీప్ సైగల్'s health, otherwise ఆకాష్దీప్ సైగల్ can be caught by chronic diseases. ఆకాష్దీప్ సైగల్ may suffer from depression, unknown fear or phobia. ఆకాష్దీప్ సైగల్'s will lack clarity in thinking, action, and decision making. ఆకాష్దీప్ సైగల్ will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail ఆకాష్దీప్ సైగల్ out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. ఆకాష్దీప్ సైగల్ will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and ఆకాష్దీప్ సైగల్ need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. ఆకాష్దీప్ సైగల్ may be pessimistic in thinking, ఆకాష్దీప్ సైగల్ is advised to deal with matters enthusiastically. ఆకాష్దీప్ సైగల్ will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, ఆకాష్దీప్ సైగల్ need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and ఆకాష్దీప్ సైగల్'s drinking habits to keep Saturn happy. ఆకాష్దీప్ సైగల్ will be able to sail through this period by intelligently handling ఆకాష్దీప్ సైగల్'s domestic and financial matters.