ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

Ana Alicia శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు Ana Alicia
పుట్టిన తేది 12 : 12 : 1956 పుట్టిన సమయం 12 : 0 : 0
పుట్టిన ఊరు Mexico City
లింగము స్త్రీ తిథి దశమి
రాశి మీనం నక్షత్ర రేవతి
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 సాడే సాతి కుంభం 01/28/1964 04/08/1966 వృద్ధిచెందుతున్నది
2 సాడే సాతి మీనం 04/09/1966 11/02/1966 అత్యున్నత శిఖరము
3 సాడే సాతి కుంభం 11/03/1966 12/19/1966 వృద్ధిచెందుతున్నది
4 సాడే సాతి మీనం 12/20/1966 06/16/1968 అత్యున్నత శిఖరము
5 సాడే సాతి మేషం 06/17/1968 09/27/1968 సెట్టింగ్
6 సాడే సాతి మీనం 09/28/1968 03/07/1969 అత్యున్నత శిఖరము
7 సాడే సాతి మేషం 03/08/1969 04/27/1971 సెట్టింగ్
8 స్వల్ప పనోతి మిథునం 06/11/1973 07/23/1975
9 స్వల్ప పనోతి తుల 10/06/1982 12/20/1984
10 స్వల్ప పనోతి తుల 06/01/1985 09/16/1985
11 సాడే సాతి కుంభం 03/06/1993 10/15/1993 వృద్ధిచెందుతున్నది
12 సాడే సాతి కుంభం 11/10/1993 06/01/1995 వృద్ధిచెందుతున్నది
13 సాడే సాతి మీనం 06/02/1995 08/09/1995 అత్యున్నత శిఖరము
14 సాడే సాతి కుంభం 08/10/1995 02/16/1996 వృద్ధిచెందుతున్నది
15 సాడే సాతి మీనం 02/17/1996 04/17/1998 అత్యున్నత శిఖరము
16 సాడే సాతి మేషం 04/18/1998 06/06/2000 సెట్టింగ్
17 స్వల్ప పనోతి మిథునం 07/23/2002 01/08/2003
18 స్వల్ప పనోతి మిథునం 04/08/2003 09/05/2004
19 స్వల్ప పనోతి మిథునం 01/14/2005 05/25/2005
20 స్వల్ప పనోతి తుల 11/15/2011 05/15/2012
21 స్వల్ప పనోతి తుల 08/04/2012 11/02/2014
22 సాడే సాతి కుంభం 04/29/2022 07/12/2022 వృద్ధిచెందుతున్నది
23 సాడే సాతి కుంభం 01/18/2023 03/29/2025 వృద్ధిచెందుతున్నది
24 సాడే సాతి మీనం 03/30/2025 06/02/2027 అత్యున్నత శిఖరము
25 సాడే సాతి మేషం 06/03/2027 10/19/2027 సెట్టింగ్
26 సాడే సాతి మీనం 10/20/2027 02/23/2028 అత్యున్నత శిఖరము
27 సాడే సాతి మేషం 02/24/2028 08/07/2029 సెట్టింగ్
28 సాడే సాతి మేషం 10/06/2029 04/16/2030 సెట్టింగ్
29 స్వల్ప పనోతి మిథునం 05/31/2032 07/12/2034
30 స్వల్ప పనోతి తుల 01/28/2041 02/05/2041
31 స్వల్ప పనోతి తుల 09/26/2041 12/11/2043
32 స్వల్ప పనోతి తుల 06/23/2044 08/29/2044
33 సాడే సాతి కుంభం 02/25/2052 05/14/2054 వృద్ధిచెందుతున్నది
34 సాడే సాతి మీనం 05/15/2054 09/01/2054 అత్యున్నత శిఖరము
35 సాడే సాతి కుంభం 09/02/2054 02/05/2055 వృద్ధిచెందుతున్నది
36 సాడే సాతి మీనం 02/06/2055 04/06/2057 అత్యున్నత శిఖరము
37 సాడే సాతి మేషం 04/07/2057 05/27/2059 సెట్టింగ్
38 స్వల్ప పనోతి మిథునం 07/11/2061 02/13/2062
39 స్వల్ప పనోతి మిథునం 03/07/2062 08/23/2063
40 స్వల్ప పనోతి మిథునం 02/06/2064 05/09/2064
41 స్వల్ప పనోతి తుల 11/05/2070 02/05/2073
42 స్వల్ప పనోతి తుల 03/31/2073 10/23/2073

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, Ana Alicia may face problems created by Ana Alicia's hidden enemies. Relationship with Ana Alicia's colleagues will not good enough and they will create problems in Ana Alicia's work environment. Ana Alicia may also face challenges on Ana Alicia's domestic front. This may create pressure and tension. Ana Alicia needs to exercise control over Ana Alicia's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally Ana Alicia will get results eventually, so be patient and wait for Ana Alicia's turn. Take this period as learning period, put Ana Alicia's hard work and things will fall in place. Ana Alicia advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. Ana Alicia will find it difficult to achieve success in this period. Ana Alicia may not get results of Ana Alicia's hard work and feel restricted. Ana Alicia's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, Ana Alicia should start exercising and taking care of Ana Alicia's health, otherwise Ana Alicia can be caught by chronic diseases. Ana Alicia may suffer from depression, unknown fear or phobia. Ana Alicia's will lack clarity in thinking, action, and decision making. Ana Alicia will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail Ana Alicia out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. Ana Alicia will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and Ana Alicia need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. Ana Alicia may be pessimistic in thinking, Ana Alicia is advised to deal with matters enthusiastically. Ana Alicia will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, Ana Alicia need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and Ana Alicia's drinking habits to keep Saturn happy. Ana Alicia will be able to sail through this period by intelligently handling Ana Alicia's domestic and financial matters.