ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

Ann-nargret శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు Ann-Nargret
పుట్టిన తేది 28 : 4 : 1941 పుట్టిన సమయం 12 : 0 : 0
పుట్టిన ఊరు Stockholm
లింగము స్త్రీ తిథి విదియ
రాశి వృషభం నక్షత్ర కృత్తిక
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 సాడే సాతి మేషం 04/28/1939 06/18/1941 వృద్ధిచెందుతున్నది
2 సాడే సాతి వృషభం 06/19/1941 12/14/1941 అత్యున్నత శిఖరము
3 సాడే సాతి మేషం 12/15/1941 03/03/1942 వృద్ధిచెందుతున్నది
4 సాడే సాతి వృషభం 03/04/1942 08/05/1943 అత్యున్నత శిఖరము
5 సాడే సాతి మిథునం 08/06/1943 12/16/1943 సెట్టింగ్
6 సాడే సాతి వృషభం 12/17/1943 04/23/1944 అత్యున్నత శిఖరము
7 సాడే సాతి మిథునం 04/24/1944 09/22/1945 సెట్టింగ్
8 సాడే సాతి మిథునం 12/22/1945 06/08/1946 సెట్టింగ్
9 స్వల్ప పనోతి సింహం 07/27/1948 09/19/1950
10 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 02/08/1958 06/01/1958
11 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 11/08/1958 02/01/1961
12 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 09/18/1961 10/07/1961
13 సాడే సాతి మేషం 06/17/1968 09/27/1968 వృద్ధిచెందుతున్నది
14 సాడే సాతి మేషం 03/08/1969 04/27/1971 వృద్ధిచెందుతున్నది
15 సాడే సాతి వృషభం 04/28/1971 06/10/1973 అత్యున్నత శిఖరము
16 సాడే సాతి మిథునం 06/11/1973 07/23/1975 సెట్టింగ్
17 స్వల్ప పనోతి సింహం 09/07/1977 11/03/1979
18 స్వల్ప పనోతి సింహం 03/15/1980 07/26/1980
19 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 12/17/1987 03/20/1990
20 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 06/21/1990 12/14/1990
21 సాడే సాతి మేషం 04/18/1998 06/06/2000 వృద్ధిచెందుతున్నది
22 సాడే సాతి వృషభం 06/07/2000 07/22/2002 అత్యున్నత శిఖరము
23 సాడే సాతి మిథునం 07/23/2002 01/08/2003 సెట్టింగ్
24 సాడే సాతి వృషభం 01/09/2003 04/07/2003 అత్యున్నత శిఖరము
25 సాడే సాతి మిథునం 04/08/2003 09/05/2004 సెట్టింగ్
26 సాడే సాతి మిథునం 01/14/2005 05/25/2005 సెట్టింగ్
27 స్వల్ప పనోతి సింహం 11/01/2006 01/10/2007
28 స్వల్ప పనోతి సింహం 07/16/2007 09/09/2009
29 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 01/27/2017 06/20/2017
30 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 10/27/2017 01/23/2020
31 సాడే సాతి మేషం 06/03/2027 10/19/2027 వృద్ధిచెందుతున్నది
32 సాడే సాతి మేషం 02/24/2028 08/07/2029 వృద్ధిచెందుతున్నది
33 సాడే సాతి వృషభం 08/08/2029 10/05/2029 అత్యున్నత శిఖరము
34 సాడే సాతి మేషం 10/06/2029 04/16/2030 వృద్ధిచెందుతున్నది
35 సాడే సాతి వృషభం 04/17/2030 05/30/2032 అత్యున్నత శిఖరము
36 సాడే సాతి మిథునం 05/31/2032 07/12/2034 సెట్టింగ్
37 స్వల్ప పనోతి సింహం 08/28/2036 10/22/2038
38 స్వల్ప పనోతి సింహం 04/06/2039 07/12/2039
39 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 12/08/2046 03/06/2049
40 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 07/10/2049 12/03/2049
41 సాడే సాతి మేషం 04/07/2057 05/27/2059 వృద్ధిచెందుతున్నది

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, Ann-nargret may face problems created by Ann-nargret's hidden enemies. Relationship with Ann-nargret's colleagues will not good enough and they will create problems in Ann-nargret's work environment. Ann-nargret may also face challenges on Ann-nargret's domestic front. This may create pressure and tension. Ann-nargret needs to exercise control over Ann-nargret's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally Ann-nargret will get results eventually, so be patient and wait for Ann-nargret's turn. Take this period as learning period, put Ann-nargret's hard work and things will fall in place. Ann-nargret advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. Ann-nargret will find it difficult to achieve success in this period. Ann-nargret may not get results of Ann-nargret's hard work and feel restricted. Ann-nargret's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, Ann-nargret should start exercising and taking care of Ann-nargret's health, otherwise Ann-nargret can be caught by chronic diseases. Ann-nargret may suffer from depression, unknown fear or phobia. Ann-nargret's will lack clarity in thinking, action, and decision making. Ann-nargret will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail Ann-nargret out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. Ann-nargret will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and Ann-nargret need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. Ann-nargret may be pessimistic in thinking, Ann-nargret is advised to deal with matters enthusiastically. Ann-nargret will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, Ann-nargret need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and Ann-nargret's drinking habits to keep Saturn happy. Ann-nargret will be able to sail through this period by intelligently handling Ann-nargret's domestic and financial matters.