ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

B Praak శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు B Praak
పుట్టిన తేది 7 : 2 : 1986 పుట్టిన సమయం 12 : 0 : 0
పుట్టిన ఊరు Chandigarh
లింగము పురుషుడు తిథి చతుర్దశి
రాశి మకరం నక్షత్ర ఉత్తరాషాఢ
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 సాడే సాతి ధనుస్సు 12/17/1987 03/20/1990 వృద్ధిచెందుతున్నది
2 సాడే సాతి మకరం 03/21/1990 06/20/1990 అత్యున్నత శిఖరము
3 సాడే సాతి ధనుస్సు 06/21/1990 12/14/1990 వృద్ధిచెందుతున్నది
4 సాడే సాతి మకరం 12/15/1990 03/05/1993 అత్యున్నత శిఖరము
5 సాడే సాతి కుంభం 03/06/1993 10/15/1993 సెట్టింగ్
6 సాడే సాతి మకరం 10/16/1993 11/09/1993 అత్యున్నత శిఖరము
7 సాడే సాతి కుంభం 11/10/1993 06/01/1995 సెట్టింగ్
8 సాడే సాతి కుంభం 08/10/1995 02/16/1996 సెట్టింగ్
9 స్వల్ప పనోతి మేషం 04/18/1998 06/06/2000
10 స్వల్ప పనోతి సింహం 11/01/2006 01/10/2007
11 స్వల్ప పనోతి సింహం 07/16/2007 09/09/2009
12 సాడే సాతి ధనుస్సు 01/27/2017 06/20/2017 వృద్ధిచెందుతున్నది
13 సాడే సాతి ధనుస్సు 10/27/2017 01/23/2020 వృద్ధిచెందుతున్నది
14 సాడే సాతి మకరం 01/24/2020 04/28/2022 అత్యున్నత శిఖరము
15 సాడే సాతి కుంభం 04/29/2022 07/12/2022 సెట్టింగ్
16 సాడే సాతి మకరం 07/13/2022 01/17/2023 అత్యున్నత శిఖరము
17 సాడే సాతి కుంభం 01/18/2023 03/29/2025 సెట్టింగ్
18 స్వల్ప పనోతి మేషం 06/03/2027 10/19/2027
19 స్వల్ప పనోతి మేషం 02/24/2028 08/07/2029
20 స్వల్ప పనోతి మేషం 10/06/2029 04/16/2030
21 స్వల్ప పనోతి సింహం 08/28/2036 10/22/2038
22 స్వల్ప పనోతి సింహం 04/06/2039 07/12/2039
23 సాడే సాతి ధనుస్సు 12/08/2046 03/06/2049 వృద్ధిచెందుతున్నది
24 సాడే సాతి మకరం 03/07/2049 07/09/2049 అత్యున్నత శిఖరము
25 సాడే సాతి ధనుస్సు 07/10/2049 12/03/2049 వృద్ధిచెందుతున్నది
26 సాడే సాతి మకరం 12/04/2049 02/24/2052 అత్యున్నత శిఖరము
27 సాడే సాతి కుంభం 02/25/2052 05/14/2054 సెట్టింగ్
28 సాడే సాతి కుంభం 09/02/2054 02/05/2055 సెట్టింగ్
29 స్వల్ప పనోతి మేషం 04/07/2057 05/27/2059
30 స్వల్ప పనోతి సింహం 10/13/2065 02/03/2066
31 స్వల్ప పనోతి సింహం 07/03/2066 08/29/2068
32 సాడే సాతి ధనుస్సు 01/17/2076 07/10/2076 వృద్ధిచెందుతున్నది
33 సాడే సాతి ధనుస్సు 10/12/2076 01/14/2079 వృద్ధిచెందుతున్నది
34 సాడే సాతి మకరం 01/15/2079 04/11/2081 అత్యున్నత శిఖరము
35 సాడే సాతి కుంభం 04/12/2081 08/02/2081 సెట్టింగ్
36 సాడే సాతి మకరం 08/03/2081 01/06/2082 అత్యున్నత శిఖరము
37 సాడే సాతి కుంభం 01/07/2082 03/19/2084 సెట్టింగ్
38 స్వల్ప పనోతి మేషం 05/22/2086 11/09/2086
39 స్వల్ప పనోతి మేషం 02/08/2087 07/17/2088
40 స్వల్ప పనోతి మేషం 10/31/2088 04/05/2089
41 స్వల్ప పనోతి సింహం 08/19/2095 10/11/2097
42 స్వల్ప పనోతి సింహం 05/03/2098 06/19/2098

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, B Praak may face problems created by B Praak's hidden enemies. Relationship with B Praak's colleagues will not good enough and they will create problems in B Praak's work environment. B Praak may also face challenges on B Praak's domestic front. This may create pressure and tension. B Praak needs to exercise control over B Praak's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally B Praak will get results eventually, so be patient and wait for B Praak's turn. Take this period as learning period, put B Praak's hard work and things will fall in place. B Praak advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. B Praak will find it difficult to achieve success in this period. B Praak may not get results of B Praak's hard work and feel restricted. B Praak's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, B Praak should start exercising and taking care of B Praak's health, otherwise B Praak can be caught by chronic diseases. B Praak may suffer from depression, unknown fear or phobia. B Praak's will lack clarity in thinking, action, and decision making. B Praak will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail B Praak out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. B Praak will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and B Praak need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. B Praak may be pessimistic in thinking, B Praak is advised to deal with matters enthusiastically. B Praak will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, B Praak need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and B Praak's drinking habits to keep Saturn happy. B Praak will be able to sail through this period by intelligently handling B Praak's domestic and financial matters.