ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

బాలమురళి కృష్ణ శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు బాలమురళి కృష్ణ
పుట్టిన తేది 6 : 7 : 1930 పుట్టిన సమయం 18 : 40 : 0
పుట్టిన ఊరు Vijayawada
లింగము పురుషుడు తిథి ఏకాదశి
రాశి వృశ్చికం నక్షత్ర విశాఖ
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 సాడే సాతి ధనుస్సు 12/25/1928 04/11/1931 సెట్టింగ్
2 సాడే సాతి ధనుస్సు 05/26/1931 12/24/1931 సెట్టింగ్
3 స్వల్ప పనోతి కుంభం 03/16/1934 09/13/1934
4 స్వల్ప పనోతి కుంభం 12/08/1934 02/25/1937
5 స్వల్ప పనోతి మిథునం 08/06/1943 12/16/1943
6 స్వల్ప పనోతి మిథునం 04/24/1944 09/22/1945
7 స్వల్ప పనోతి మిథునం 12/22/1945 06/08/1946
8 సాడే సాతి తుల 11/26/1952 04/23/1953 వృద్ధిచెందుతున్నది
9 సాడే సాతి తుల 08/21/1953 11/11/1955 వృద్ధిచెందుతున్నది
10 సాడే సాతి వృశ్చికం 11/12/1955 02/07/1958 అత్యున్నత శిఖరము
11 సాడే సాతి ధనుస్సు 02/08/1958 06/01/1958 సెట్టింగ్
12 సాడే సాతి వృశ్చికం 06/02/1958 11/07/1958 అత్యున్నత శిఖరము
13 సాడే సాతి ధనుస్సు 11/08/1958 02/01/1961 సెట్టింగ్
14 సాడే సాతి ధనుస్సు 09/18/1961 10/07/1961 సెట్టింగ్
15 స్వల్ప పనోతి కుంభం 01/28/1964 04/08/1966
16 స్వల్ప పనోతి కుంభం 11/03/1966 12/19/1966
17 స్వల్ప పనోతి మిథునం 06/11/1973 07/23/1975
18 సాడే సాతి తుల 10/06/1982 12/20/1984 వృద్ధిచెందుతున్నది
19 సాడే సాతి వృశ్చికం 12/21/1984 05/31/1985 అత్యున్నత శిఖరము
20 సాడే సాతి తుల 06/01/1985 09/16/1985 వృద్ధిచెందుతున్నది
21 సాడే సాతి వృశ్చికం 09/17/1985 12/16/1987 అత్యున్నత శిఖరము
22 సాడే సాతి ధనుస్సు 12/17/1987 03/20/1990 సెట్టింగ్
23 సాడే సాతి ధనుస్సు 06/21/1990 12/14/1990 సెట్టింగ్
24 స్వల్ప పనోతి కుంభం 03/06/1993 10/15/1993
25 స్వల్ప పనోతి కుంభం 11/10/1993 06/01/1995
26 స్వల్ప పనోతి కుంభం 08/10/1995 02/16/1996
27 స్వల్ప పనోతి మిథునం 07/23/2002 01/08/2003
28 స్వల్ప పనోతి మిథునం 04/08/2003 09/05/2004
29 స్వల్ప పనోతి మిథునం 01/14/2005 05/25/2005
30 సాడే సాతి తుల 11/15/2011 05/15/2012 వృద్ధిచెందుతున్నది
31 సాడే సాతి తుల 08/04/2012 11/02/2014 వృద్ధిచెందుతున్నది
32 సాడే సాతి వృశ్చికం 11/03/2014 01/26/2017 అత్యున్నత శిఖరము
33 సాడే సాతి ధనుస్సు 01/27/2017 06/20/2017 సెట్టింగ్
34 సాడే సాతి వృశ్చికం 06/21/2017 10/26/2017 అత్యున్నత శిఖరము
35 సాడే సాతి ధనుస్సు 10/27/2017 01/23/2020 సెట్టింగ్
36 స్వల్ప పనోతి కుంభం 04/29/2022 07/12/2022
37 స్వల్ప పనోతి కుంభం 01/18/2023 03/29/2025
38 స్వల్ప పనోతి మిథునం 05/31/2032 07/12/2034
39 సాడే సాతి తుల 01/28/2041 02/05/2041 వృద్ధిచెందుతున్నది
40 సాడే సాతి తుల 09/26/2041 12/11/2043 వృద్ధిచెందుతున్నది
41 సాడే సాతి వృశ్చికం 12/12/2043 06/22/2044 అత్యున్నత శిఖరము
42 సాడే సాతి తుల 06/23/2044 08/29/2044 వృద్ధిచెందుతున్నది
43 సాడే సాతి వృశ్చికం 08/30/2044 12/07/2046 అత్యున్నత శిఖరము
44 సాడే సాతి ధనుస్సు 12/08/2046 03/06/2049 సెట్టింగ్
45 సాడే సాతి ధనుస్సు 07/10/2049 12/03/2049 సెట్టింగ్

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, బాలమురళి కృష్ణ may face problems created by బాలమురళి కృష్ణ's hidden enemies. Relationship with బాలమురళి కృష్ణ's colleagues will not good enough and they will create problems in బాలమురళి కృష్ణ's work environment. బాలమురళి కృష్ణ may also face challenges on బాలమురళి కృష్ణ's domestic front. This may create pressure and tension. బాలమురళి కృష్ణ needs to exercise control over బాలమురళి కృష్ణ's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally బాలమురళి కృష్ణ will get results eventually, so be patient and wait for బాలమురళి కృష్ణ's turn. Take this period as learning period, put బాలమురళి కృష్ణ's hard work and things will fall in place. బాలమురళి కృష్ణ advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. బాలమురళి కృష్ణ will find it difficult to achieve success in this period. బాలమురళి కృష్ణ may not get results of బాలమురళి కృష్ణ's hard work and feel restricted. బాలమురళి కృష్ణ's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, బాలమురళి కృష్ణ should start exercising and taking care of బాలమురళి కృష్ణ's health, otherwise బాలమురళి కృష్ణ can be caught by chronic diseases. బాలమురళి కృష్ణ may suffer from depression, unknown fear or phobia. బాలమురళి కృష్ణ's will lack clarity in thinking, action, and decision making. బాలమురళి కృష్ణ will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail బాలమురళి కృష్ణ out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. బాలమురళి కృష్ణ will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and బాలమురళి కృష్ణ need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. బాలమురళి కృష్ణ may be pessimistic in thinking, బాలమురళి కృష్ణ is advised to deal with matters enthusiastically. బాలమురళి కృష్ణ will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, బాలమురళి కృష్ణ need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and బాలమురళి కృష్ణ's drinking habits to keep Saturn happy. బాలమురళి కృష్ణ will be able to sail through this period by intelligently handling బాలమురళి కృష్ణ's domestic and financial matters.