ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

Billie Eilish శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు Billie Eilish
పుట్టిన తేది 18 : 12 : 2001 పుట్టిన సమయం 11 : 30 : 0
పుట్టిన ఊరు Los Angeles (California)
లింగము స్త్రీ తిథి చవితి
రాశి మకరం నక్షత్ర శ్రవణము
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 స్వల్ప పనోతి సింహం 11/01/2006 01/10/2007
2 స్వల్ప పనోతి సింహం 07/16/2007 09/09/2009
3 సాడే సాతి ధనుస్సు 01/27/2017 06/20/2017 వృద్ధిచెందుతున్నది
4 సాడే సాతి ధనుస్సు 10/27/2017 01/23/2020 వృద్ధిచెందుతున్నది
5 సాడే సాతి మకరం 01/24/2020 04/28/2022 అత్యున్నత శిఖరము
6 సాడే సాతి కుంభం 04/29/2022 07/12/2022 సెట్టింగ్
7 సాడే సాతి మకరం 07/13/2022 01/17/2023 అత్యున్నత శిఖరము
8 సాడే సాతి కుంభం 01/18/2023 03/29/2025 సెట్టింగ్
9 స్వల్ప పనోతి మేషం 06/03/2027 10/19/2027
10 స్వల్ప పనోతి మేషం 02/24/2028 08/07/2029
11 స్వల్ప పనోతి మేషం 10/06/2029 04/16/2030
12 స్వల్ప పనోతి సింహం 08/28/2036 10/22/2038
13 స్వల్ప పనోతి సింహం 04/06/2039 07/12/2039
14 సాడే సాతి ధనుస్సు 12/08/2046 03/06/2049 వృద్ధిచెందుతున్నది
15 సాడే సాతి మకరం 03/07/2049 07/09/2049 అత్యున్నత శిఖరము
16 సాడే సాతి ధనుస్సు 07/10/2049 12/03/2049 వృద్ధిచెందుతున్నది
17 సాడే సాతి మకరం 12/04/2049 02/24/2052 అత్యున్నత శిఖరము
18 సాడే సాతి కుంభం 02/25/2052 05/14/2054 సెట్టింగ్
19 సాడే సాతి కుంభం 09/02/2054 02/05/2055 సెట్టింగ్
20 స్వల్ప పనోతి మేషం 04/07/2057 05/27/2059
21 స్వల్ప పనోతి సింహం 10/13/2065 02/03/2066
22 స్వల్ప పనోతి సింహం 07/03/2066 08/29/2068
23 సాడే సాతి ధనుస్సు 01/17/2076 07/10/2076 వృద్ధిచెందుతున్నది
24 సాడే సాతి ధనుస్సు 10/12/2076 01/14/2079 వృద్ధిచెందుతున్నది
25 సాడే సాతి మకరం 01/15/2079 04/11/2081 అత్యున్నత శిఖరము
26 సాడే సాతి కుంభం 04/12/2081 08/02/2081 సెట్టింగ్
27 సాడే సాతి మకరం 08/03/2081 01/06/2082 అత్యున్నత శిఖరము
28 సాడే సాతి కుంభం 01/07/2082 03/19/2084 సెట్టింగ్
29 స్వల్ప పనోతి మేషం 05/22/2086 11/09/2086
30 స్వల్ప పనోతి మేషం 02/08/2087 07/17/2088
31 స్వల్ప పనోతి మేషం 10/31/2088 04/05/2089
32 స్వల్ప పనోతి సింహం 08/19/2095 10/11/2097
33 స్వల్ప పనోతి సింహం 05/03/2098 06/19/2098
34 సాడే సాతి ధనుస్సు 11/30/2105 02/24/2108 వృద్ధిచెందుతున్నది
35 సాడే సాతి మకరం 02/25/2108 07/28/2108 అత్యున్నత శిఖరము
36 సాడే సాతి ధనుస్సు 07/29/2108 11/22/2108 వృద్ధిచెందుతున్నది
37 సాడే సాతి మకరం 11/23/2108 02/16/2111 అత్యున్నత శిఖరము
38 సాడే సాతి కుంభం 02/17/2111 05/02/2113 సెట్టింగ్
39 సాడే సాతి కుంభం 09/22/2113 01/25/2114 సెట్టింగ్
40 స్వల్ప పనోతి మేషం 03/30/2116 05/18/2118

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, Billie Eilish may face problems created by Billie Eilish's hidden enemies. Relationship with Billie Eilish's colleagues will not good enough and they will create problems in Billie Eilish's work environment. Billie Eilish may also face challenges on Billie Eilish's domestic front. This may create pressure and tension. Billie Eilish needs to exercise control over Billie Eilish's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally Billie Eilish will get results eventually, so be patient and wait for Billie Eilish's turn. Take this period as learning period, put Billie Eilish's hard work and things will fall in place. Billie Eilish advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. Billie Eilish will find it difficult to achieve success in this period. Billie Eilish may not get results of Billie Eilish's hard work and feel restricted. Billie Eilish's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, Billie Eilish should start exercising and taking care of Billie Eilish's health, otherwise Billie Eilish can be caught by chronic diseases. Billie Eilish may suffer from depression, unknown fear or phobia. Billie Eilish's will lack clarity in thinking, action, and decision making. Billie Eilish will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail Billie Eilish out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. Billie Eilish will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and Billie Eilish need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. Billie Eilish may be pessimistic in thinking, Billie Eilish is advised to deal with matters enthusiastically. Billie Eilish will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, Billie Eilish need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and Billie Eilish's drinking habits to keep Saturn happy. Billie Eilish will be able to sail through this period by intelligently handling Billie Eilish's domestic and financial matters.