ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

Brahmanandam శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు Brahmanandam
పుట్టిన తేది 1 : 2 : 1956 పుట్టిన సమయం 12 : 0 : 0
పుట్టిన ఊరు Sattenapalle
లింగము పురుషుడు తిథి షష్టి
రాశి కన్య నక్షత్ర హస్త
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 02/08/1958 06/01/1958
2 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 11/08/1958 02/01/1961
3 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 09/18/1961 10/07/1961
4 స్వల్ప పనోతి మేషం 06/17/1968 09/27/1968
5 స్వల్ప పనోతి మేషం 03/08/1969 04/27/1971
6 సాడే సాతి సింహం 09/07/1977 11/03/1979 వృద్ధిచెందుతున్నది
7 సాడే సాతి కన్య 11/04/1979 03/14/1980 అత్యున్నత శిఖరము
8 సాడే సాతి సింహం 03/15/1980 07/26/1980 వృద్ధిచెందుతున్నది
9 సాడే సాతి కన్య 07/27/1980 10/05/1982 అత్యున్నత శిఖరము
10 సాడే సాతి తుల 10/06/1982 12/20/1984 సెట్టింగ్
11 సాడే సాతి తుల 06/01/1985 09/16/1985 సెట్టింగ్
12 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 12/17/1987 03/20/1990
13 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 06/21/1990 12/14/1990
14 స్వల్ప పనోతి మేషం 04/18/1998 06/06/2000
15 సాడే సాతి సింహం 11/01/2006 01/10/2007 వృద్ధిచెందుతున్నది
16 సాడే సాతి సింహం 07/16/2007 09/09/2009 వృద్ధిచెందుతున్నది
17 సాడే సాతి కన్య 09/10/2009 11/14/2011 అత్యున్నత శిఖరము
18 సాడే సాతి తుల 11/15/2011 05/15/2012 సెట్టింగ్
19 సాడే సాతి కన్య 05/16/2012 08/03/2012 అత్యున్నత శిఖరము
20 సాడే సాతి తుల 08/04/2012 11/02/2014 సెట్టింగ్
21 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 01/27/2017 06/20/2017
22 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 10/27/2017 01/23/2020
23 స్వల్ప పనోతి మేషం 06/03/2027 10/19/2027
24 స్వల్ప పనోతి మేషం 02/24/2028 08/07/2029
25 స్వల్ప పనోతి మేషం 10/06/2029 04/16/2030
26 సాడే సాతి సింహం 08/28/2036 10/22/2038 వృద్ధిచెందుతున్నది
27 సాడే సాతి కన్య 10/23/2038 04/05/2039 అత్యున్నత శిఖరము
28 సాడే సాతి సింహం 04/06/2039 07/12/2039 వృద్ధిచెందుతున్నది
29 సాడే సాతి కన్య 07/13/2039 01/27/2041 అత్యున్నత శిఖరము
30 సాడే సాతి తుల 01/28/2041 02/05/2041 సెట్టింగ్
31 సాడే సాతి కన్య 02/06/2041 09/25/2041 అత్యున్నత శిఖరము
32 సాడే సాతి తుల 09/26/2041 12/11/2043 సెట్టింగ్
33 సాడే సాతి తుల 06/23/2044 08/29/2044 సెట్టింగ్
34 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 12/08/2046 03/06/2049
35 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 07/10/2049 12/03/2049
36 స్వల్ప పనోతి మేషం 04/07/2057 05/27/2059
37 సాడే సాతి సింహం 10/13/2065 02/03/2066 వృద్ధిచెందుతున్నది
38 సాడే సాతి సింహం 07/03/2066 08/29/2068 వృద్ధిచెందుతున్నది
39 సాడే సాతి కన్య 08/30/2068 11/04/2070 అత్యున్నత శిఖరము
40 సాడే సాతి తుల 11/05/2070 02/05/2073 సెట్టింగ్
41 సాడే సాతి తుల 03/31/2073 10/23/2073 సెట్టింగ్

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, Brahmanandam may face problems created by Brahmanandam's hidden enemies. Relationship with Brahmanandam's colleagues will not good enough and they will create problems in Brahmanandam's work environment. Brahmanandam may also face challenges on Brahmanandam's domestic front. This may create pressure and tension. Brahmanandam needs to exercise control over Brahmanandam's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally Brahmanandam will get results eventually, so be patient and wait for Brahmanandam's turn. Take this period as learning period, put Brahmanandam's hard work and things will fall in place. Brahmanandam advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. Brahmanandam will find it difficult to achieve success in this period. Brahmanandam may not get results of Brahmanandam's hard work and feel restricted. Brahmanandam's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, Brahmanandam should start exercising and taking care of Brahmanandam's health, otherwise Brahmanandam can be caught by chronic diseases. Brahmanandam may suffer from depression, unknown fear or phobia. Brahmanandam's will lack clarity in thinking, action, and decision making. Brahmanandam will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail Brahmanandam out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. Brahmanandam will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and Brahmanandam need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. Brahmanandam may be pessimistic in thinking, Brahmanandam is advised to deal with matters enthusiastically. Brahmanandam will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, Brahmanandam need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and Brahmanandam's drinking habits to keep Saturn happy. Brahmanandam will be able to sail through this period by intelligently handling Brahmanandam's domestic and financial matters.