ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

బ్రెండన్ మెక్కలమ్ శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు బ్రెండన్ మెక్కలమ్
పుట్టిన తేది 27 : 9 : 1981 పుట్టిన సమయం 12 : 0 : 0
పుట్టిన ఊరు Dunedin
లింగము పురుషుడు తిథి చతుర్దశి
రాశి సింహం నక్షత్ర పూర్వఫల్గుణి
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 సాడే సాతి కన్య 07/27/1980 10/05/1982 సెట్టింగ్
2 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 12/21/1984 05/31/1985
3 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 09/17/1985 12/16/1987
4 స్వల్ప పనోతి మీనం 06/02/1995 08/09/1995
5 స్వల్ప పనోతి మీనం 02/17/1996 04/17/1998
6 సాడే సాతి కర్కాటకం 09/06/2004 01/13/2005 వృద్ధిచెందుతున్నది
7 సాడే సాతి కర్కాటకం 05/26/2005 10/31/2006 వృద్ధిచెందుతున్నది
8 సాడే సాతి సింహం 11/01/2006 01/10/2007 అత్యున్నత శిఖరము
9 సాడే సాతి కర్కాటకం 01/11/2007 07/15/2007 వృద్ధిచెందుతున్నది
10 సాడే సాతి సింహం 07/16/2007 09/09/2009 అత్యున్నత శిఖరము
11 సాడే సాతి కన్య 09/10/2009 11/14/2011 సెట్టింగ్
12 సాడే సాతి కన్య 05/16/2012 08/03/2012 సెట్టింగ్
13 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 11/03/2014 01/26/2017
14 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 06/21/2017 10/26/2017
15 స్వల్ప పనోతి మీనం 03/30/2025 06/02/2027
16 స్వల్ప పనోతి మీనం 10/20/2027 02/23/2028
17 సాడే సాతి కర్కాటకం 07/13/2034 08/27/2036 వృద్ధిచెందుతున్నది
18 సాడే సాతి సింహం 08/28/2036 10/22/2038 అత్యున్నత శిఖరము
19 సాడే సాతి కన్య 10/23/2038 04/05/2039 సెట్టింగ్
20 సాడే సాతి సింహం 04/06/2039 07/12/2039 అత్యున్నత శిఖరము
21 సాడే సాతి కన్య 07/13/2039 01/27/2041 సెట్టింగ్
22 సాడే సాతి కన్య 02/06/2041 09/25/2041 సెట్టింగ్
23 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 12/12/2043 06/22/2044
24 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 08/30/2044 12/07/2046
25 స్వల్ప పనోతి మీనం 05/15/2054 09/01/2054
26 స్వల్ప పనోతి మీనం 02/06/2055 04/06/2057
27 సాడే సాతి కర్కాటకం 08/24/2063 02/05/2064 వృద్ధిచెందుతున్నది
28 సాడే సాతి కర్కాటకం 05/10/2064 10/12/2065 వృద్ధిచెందుతున్నది
29 సాడే సాతి సింహం 10/13/2065 02/03/2066 అత్యున్నత శిఖరము
30 సాడే సాతి కర్కాటకం 02/04/2066 07/02/2066 వృద్ధిచెందుతున్నది
31 సాడే సాతి సింహం 07/03/2066 08/29/2068 అత్యున్నత శిఖరము
32 సాడే సాతి కన్య 08/30/2068 11/04/2070 సెట్టింగ్
33 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 02/06/2073 03/30/2073
34 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 10/24/2073 01/16/2076
35 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 07/11/2076 10/11/2076
36 స్వల్ప పనోతి మీనం 03/20/2084 05/21/2086
37 స్వల్ప పనోతి మీనం 11/10/2086 02/07/2087
38 సాడే సాతి కర్కాటకం 07/03/2093 08/18/2095 వృద్ధిచెందుతున్నది
39 సాడే సాతి సింహం 08/19/2095 10/11/2097 అత్యున్నత శిఖరము
40 సాడే సాతి కన్య 10/12/2097 05/02/2098 సెట్టింగ్
41 సాడే సాతి సింహం 05/03/2098 06/19/2098 అత్యున్నత శిఖరము
42 సాడే సాతి కన్య 06/20/2098 12/25/2099 సెట్టింగ్
43 సాడే సాతి కన్య 03/18/2100 09/16/2100 సెట్టింగ్

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, బ్రెండన్ మెక్కలమ్ may face problems created by బ్రెండన్ మెక్కలమ్'s hidden enemies. Relationship with బ్రెండన్ మెక్కలమ్'s colleagues will not good enough and they will create problems in బ్రెండన్ మెక్కలమ్'s work environment. బ్రెండన్ మెక్కలమ్ may also face challenges on బ్రెండన్ మెక్కలమ్'s domestic front. This may create pressure and tension. బ్రెండన్ మెక్కలమ్ needs to exercise control over బ్రెండన్ మెక్కలమ్'s spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally బ్రెండన్ మెక్కలమ్ will get results eventually, so be patient and wait for బ్రెండన్ మెక్కలమ్'s turn. Take this period as learning period, put బ్రెండన్ మెక్కలమ్'s hard work and things will fall in place. బ్రెండన్ మెక్కలమ్ advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. బ్రెండన్ మెక్కలమ్ will find it difficult to achieve success in this period. బ్రెండన్ మెక్కలమ్ may not get results of బ్రెండన్ మెక్కలమ్'s hard work and feel restricted. బ్రెండన్ మెక్కలమ్'s constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, బ్రెండన్ మెక్కలమ్ should start exercising and taking care of బ్రెండన్ మెక్కలమ్'s health, otherwise బ్రెండన్ మెక్కలమ్ can be caught by chronic diseases. బ్రెండన్ మెక్కలమ్ may suffer from depression, unknown fear or phobia. బ్రెండన్ మెక్కలమ్'s will lack clarity in thinking, action, and decision making. బ్రెండన్ మెక్కలమ్ will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail బ్రెండన్ మెక్కలమ్ out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. బ్రెండన్ మెక్కలమ్ will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and బ్రెండన్ మెక్కలమ్ need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. బ్రెండన్ మెక్కలమ్ may be pessimistic in thinking, బ్రెండన్ మెక్కలమ్ is advised to deal with matters enthusiastically. బ్రెండన్ మెక్కలమ్ will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, బ్రెండన్ మెక్కలమ్ need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and బ్రెండన్ మెక్కలమ్'s drinking habits to keep Saturn happy. బ్రెండన్ మెక్కలమ్ will be able to sail through this period by intelligently handling బ్రెండన్ మెక్కలమ్'s domestic and financial matters.