ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

చమరా కపగుడేరా శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు చమరా కపగుడేరా
పుట్టిన తేది 24 : 2 : 1987 పుట్టిన సమయం 0 : 0 : 0
పుట్టిన ఊరు Kandy
లింగము పురుషుడు తిథి ఏకాదశి
రాశి ధనుస్సు నక్షత్ర మూల
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 సాడే సాతి వృశ్చికం 09/17/1985 12/16/1987 వృద్ధిచెందుతున్నది
2 సాడే సాతి ధనుస్సు 12/17/1987 03/20/1990 అత్యున్నత శిఖరము
3 సాడే సాతి మకరం 03/21/1990 06/20/1990 సెట్టింగ్
4 సాడే సాతి ధనుస్సు 06/21/1990 12/14/1990 అత్యున్నత శిఖరము
5 సాడే సాతి మకరం 12/15/1990 03/05/1993 సెట్టింగ్
6 సాడే సాతి మకరం 10/16/1993 11/09/1993 సెట్టింగ్
7 స్వల్ప పనోతి మీనం 06/02/1995 08/09/1995
8 స్వల్ప పనోతి మీనం 02/17/1996 04/17/1998
9 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 09/06/2004 01/13/2005
10 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 05/26/2005 10/31/2006
11 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 01/11/2007 07/15/2007
12 సాడే సాతి వృశ్చికం 11/03/2014 01/26/2017 వృద్ధిచెందుతున్నది
13 సాడే సాతి ధనుస్సు 01/27/2017 06/20/2017 అత్యున్నత శిఖరము
14 సాడే సాతి వృశ్చికం 06/21/2017 10/26/2017 వృద్ధిచెందుతున్నది
15 సాడే సాతి ధనుస్సు 10/27/2017 01/23/2020 అత్యున్నత శిఖరము
16 సాడే సాతి మకరం 01/24/2020 04/28/2022 సెట్టింగ్
17 సాడే సాతి మకరం 07/13/2022 01/17/2023 సెట్టింగ్
18 స్వల్ప పనోతి మీనం 03/30/2025 06/02/2027
19 స్వల్ప పనోతి మీనం 10/20/2027 02/23/2028
20 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 07/13/2034 08/27/2036
21 సాడే సాతి వృశ్చికం 12/12/2043 06/22/2044 వృద్ధిచెందుతున్నది
22 సాడే సాతి వృశ్చికం 08/30/2044 12/07/2046 వృద్ధిచెందుతున్నది
23 సాడే సాతి ధనుస్సు 12/08/2046 03/06/2049 అత్యున్నత శిఖరము
24 సాడే సాతి మకరం 03/07/2049 07/09/2049 సెట్టింగ్
25 సాడే సాతి ధనుస్సు 07/10/2049 12/03/2049 అత్యున్నత శిఖరము
26 సాడే సాతి మకరం 12/04/2049 02/24/2052 సెట్టింగ్
27 స్వల్ప పనోతి మీనం 05/15/2054 09/01/2054
28 స్వల్ప పనోతి మీనం 02/06/2055 04/06/2057
29 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 08/24/2063 02/05/2064
30 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 05/10/2064 10/12/2065
31 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 02/04/2066 07/02/2066
32 సాడే సాతి వృశ్చికం 02/06/2073 03/30/2073 వృద్ధిచెందుతున్నది
33 సాడే సాతి వృశ్చికం 10/24/2073 01/16/2076 వృద్ధిచెందుతున్నది
34 సాడే సాతి ధనుస్సు 01/17/2076 07/10/2076 అత్యున్నత శిఖరము
35 సాడే సాతి వృశ్చికం 07/11/2076 10/11/2076 వృద్ధిచెందుతున్నది
36 సాడే సాతి ధనుస్సు 10/12/2076 01/14/2079 అత్యున్నత శిఖరము
37 సాడే సాతి మకరం 01/15/2079 04/11/2081 సెట్టింగ్
38 సాడే సాతి మకరం 08/03/2081 01/06/2082 సెట్టింగ్
39 స్వల్ప పనోతి మీనం 03/20/2084 05/21/2086
40 స్వల్ప పనోతి మీనం 11/10/2086 02/07/2087
41 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 07/03/2093 08/18/2095
42 సాడే సాతి వృశ్చికం 12/03/2102 11/29/2105 వృద్ధిచెందుతున్నది

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, చమరా కపగుడేరా may face problems created by చమరా కపగుడేరా's hidden enemies. Relationship with చమరా కపగుడేరా's colleagues will not good enough and they will create problems in చమరా కపగుడేరా's work environment. చమరా కపగుడేరా may also face challenges on చమరా కపగుడేరా's domestic front. This may create pressure and tension. చమరా కపగుడేరా needs to exercise control over చమరా కపగుడేరా's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally చమరా కపగుడేరా will get results eventually, so be patient and wait for చమరా కపగుడేరా's turn. Take this period as learning period, put చమరా కపగుడేరా's hard work and things will fall in place. చమరా కపగుడేరా advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. చమరా కపగుడేరా will find it difficult to achieve success in this period. చమరా కపగుడేరా may not get results of చమరా కపగుడేరా's hard work and feel restricted. చమరా కపగుడేరా's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, చమరా కపగుడేరా should start exercising and taking care of చమరా కపగుడేరా's health, otherwise చమరా కపగుడేరా can be caught by chronic diseases. చమరా కపగుడేరా may suffer from depression, unknown fear or phobia. చమరా కపగుడేరా's will lack clarity in thinking, action, and decision making. చమరా కపగుడేరా will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail చమరా కపగుడేరా out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. చమరా కపగుడేరా will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and చమరా కపగుడేరా need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. చమరా కపగుడేరా may be pessimistic in thinking, చమరా కపగుడేరా is advised to deal with matters enthusiastically. చమరా కపగుడేరా will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, చమరా కపగుడేరా need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and చమరా కపగుడేరా's drinking habits to keep Saturn happy. చమరా కపగుడేరా will be able to sail through this period by intelligently handling చమరా కపగుడేరా's domestic and financial matters.