ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

Chandrabati Devi శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు Chandrabati Devi
పుట్టిన తేది 19 : 10 : 1909 పుట్టిన సమయం 12 : 0 : 0
పుట్టిన ఊరు Bihar
లింగము స్త్రీ తిథి పంచమి
రాశి వృశ్చికం నక్షత్ర జ్యేష్ఠ
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 స్వల్ప పనోతి మిథునం 06/21/1914 08/01/1916
2 సాడే సాతి తుల 10/16/1923 12/31/1926 వృద్ధిచెందుతున్నది
3 సాడే సాతి వృశ్చికం 01/01/1926 05/13/1926 అత్యున్నత శిఖరము
4 సాడే సాతి తుల 05/14/1926 09/29/1926 వృద్ధిచెందుతున్నది
5 సాడే సాతి వృశ్చికం 09/30/1926 12/24/1928 అత్యున్నత శిఖరము
6 సాడే సాతి ధనుస్సు 12/25/1928 04/11/1931 సెట్టింగ్
7 సాడే సాతి ధనుస్సు 05/26/1931 12/24/1931 సెట్టింగ్
8 స్వల్ప పనోతి కుంభం 03/16/1934 09/13/1934
9 స్వల్ప పనోతి కుంభం 12/08/1934 02/25/1937
10 స్వల్ప పనోతి మిథునం 08/06/1943 12/16/1943
11 స్వల్ప పనోతి మిథునం 04/24/1944 09/22/1945
12 స్వల్ప పనోతి మిథునం 12/22/1945 06/08/1946
13 సాడే సాతి తుల 11/26/1952 04/23/1953 వృద్ధిచెందుతున్నది
14 సాడే సాతి తుల 08/21/1953 11/11/1955 వృద్ధిచెందుతున్నది
15 సాడే సాతి వృశ్చికం 11/12/1955 02/07/1958 అత్యున్నత శిఖరము
16 సాడే సాతి ధనుస్సు 02/08/1958 06/01/1958 సెట్టింగ్
17 సాడే సాతి వృశ్చికం 06/02/1958 11/07/1958 అత్యున్నత శిఖరము
18 సాడే సాతి ధనుస్సు 11/08/1958 02/01/1961 సెట్టింగ్
19 సాడే సాతి ధనుస్సు 09/18/1961 10/07/1961 సెట్టింగ్
20 స్వల్ప పనోతి కుంభం 01/28/1964 04/08/1966
21 స్వల్ప పనోతి కుంభం 11/03/1966 12/19/1966
22 స్వల్ప పనోతి మిథునం 06/11/1973 07/23/1975
23 సాడే సాతి తుల 10/06/1982 12/20/1984 వృద్ధిచెందుతున్నది
24 సాడే సాతి వృశ్చికం 12/21/1984 05/31/1985 అత్యున్నత శిఖరము
25 సాడే సాతి తుల 06/01/1985 09/16/1985 వృద్ధిచెందుతున్నది
26 సాడే సాతి వృశ్చికం 09/17/1985 12/16/1987 అత్యున్నత శిఖరము
27 సాడే సాతి ధనుస్సు 12/17/1987 03/20/1990 సెట్టింగ్
28 సాడే సాతి ధనుస్సు 06/21/1990 12/14/1990 సెట్టింగ్
29 స్వల్ప పనోతి కుంభం 03/06/1993 10/15/1993
30 స్వల్ప పనోతి కుంభం 11/10/1993 06/01/1995
31 స్వల్ప పనోతి కుంభం 08/10/1995 02/16/1996
32 స్వల్ప పనోతి మిథునం 07/23/2002 01/08/2003
33 స్వల్ప పనోతి మిథునం 04/08/2003 09/05/2004
34 స్వల్ప పనోతి మిథునం 01/14/2005 05/25/2005
35 సాడే సాతి తుల 11/15/2011 05/15/2012 వృద్ధిచెందుతున్నది
36 సాడే సాతి తుల 08/04/2012 11/02/2014 వృద్ధిచెందుతున్నది
37 సాడే సాతి వృశ్చికం 11/03/2014 01/26/2017 అత్యున్నత శిఖరము
38 సాడే సాతి ధనుస్సు 01/27/2017 06/20/2017 సెట్టింగ్
39 సాడే సాతి వృశ్చికం 06/21/2017 10/26/2017 అత్యున్నత శిఖరము
40 సాడే సాతి ధనుస్సు 10/27/2017 01/23/2020 సెట్టింగ్
41 స్వల్ప పనోతి కుంభం 04/29/2022 07/12/2022
42 స్వల్ప పనోతి కుంభం 01/18/2023 03/29/2025

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, Chandrabati Devi may face problems created by Chandrabati Devi's hidden enemies. Relationship with Chandrabati Devi's colleagues will not good enough and they will create problems in Chandrabati Devi's work environment. Chandrabati Devi may also face challenges on Chandrabati Devi's domestic front. This may create pressure and tension. Chandrabati Devi needs to exercise control over Chandrabati Devi's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally Chandrabati Devi will get results eventually, so be patient and wait for Chandrabati Devi's turn. Take this period as learning period, put Chandrabati Devi's hard work and things will fall in place. Chandrabati Devi advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. Chandrabati Devi will find it difficult to achieve success in this period. Chandrabati Devi may not get results of Chandrabati Devi's hard work and feel restricted. Chandrabati Devi's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, Chandrabati Devi should start exercising and taking care of Chandrabati Devi's health, otherwise Chandrabati Devi can be caught by chronic diseases. Chandrabati Devi may suffer from depression, unknown fear or phobia. Chandrabati Devi's will lack clarity in thinking, action, and decision making. Chandrabati Devi will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail Chandrabati Devi out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. Chandrabati Devi will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and Chandrabati Devi need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. Chandrabati Devi may be pessimistic in thinking, Chandrabati Devi is advised to deal with matters enthusiastically. Chandrabati Devi will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, Chandrabati Devi need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and Chandrabati Devi's drinking habits to keep Saturn happy. Chandrabati Devi will be able to sail through this period by intelligently handling Chandrabati Devi's domestic and financial matters.