ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

Dalljiet Kaur శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు Dalljiet Kaur
పుట్టిన తేది 15 : 11 : 1982 పుట్టిన సమయం 12 : 0 : 0
పుట్టిన ఊరు Ludhiana
లింగము స్త్రీ తిథి AMAVASYA
రాశి తుల నక్షత్ర విశాఖ
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 సాడే సాతి తుల 10/06/1982 12/20/1984 అత్యున్నత శిఖరము
2 సాడే సాతి వృశ్చికం 12/21/1984 05/31/1985 సెట్టింగ్
3 సాడే సాతి తుల 06/01/1985 09/16/1985 అత్యున్నత శిఖరము
4 సాడే సాతి వృశ్చికం 09/17/1985 12/16/1987 సెట్టింగ్
5 స్వల్ప పనోతి మకరం 03/21/1990 06/20/1990
6 స్వల్ప పనోతి మకరం 12/15/1990 03/05/1993
7 స్వల్ప పనోతి మకరం 10/16/1993 11/09/1993
8 స్వల్ప పనోతి వృషభం 06/07/2000 07/22/2002
9 స్వల్ప పనోతి వృషభం 01/09/2003 04/07/2003
10 సాడే సాతి కన్య 09/10/2009 11/14/2011 వృద్ధిచెందుతున్నది
11 సాడే సాతి తుల 11/15/2011 05/15/2012 అత్యున్నత శిఖరము
12 సాడే సాతి కన్య 05/16/2012 08/03/2012 వృద్ధిచెందుతున్నది
13 సాడే సాతి తుల 08/04/2012 11/02/2014 అత్యున్నత శిఖరము
14 సాడే సాతి వృశ్చికం 11/03/2014 01/26/2017 సెట్టింగ్
15 సాడే సాతి వృశ్చికం 06/21/2017 10/26/2017 సెట్టింగ్
16 స్వల్ప పనోతి మకరం 01/24/2020 04/28/2022
17 స్వల్ప పనోతి మకరం 07/13/2022 01/17/2023
18 స్వల్ప పనోతి వృషభం 08/08/2029 10/05/2029
19 స్వల్ప పనోతి వృషభం 04/17/2030 05/30/2032
20 సాడే సాతి కన్య 10/23/2038 04/05/2039 వృద్ధిచెందుతున్నది
21 సాడే సాతి కన్య 07/13/2039 01/27/2041 వృద్ధిచెందుతున్నది
22 సాడే సాతి తుల 01/28/2041 02/05/2041 అత్యున్నత శిఖరము
23 సాడే సాతి కన్య 02/06/2041 09/25/2041 వృద్ధిచెందుతున్నది
24 సాడే సాతి తుల 09/26/2041 12/11/2043 అత్యున్నత శిఖరము
25 సాడే సాతి వృశ్చికం 12/12/2043 06/22/2044 సెట్టింగ్
26 సాడే సాతి తుల 06/23/2044 08/29/2044 అత్యున్నత శిఖరము
27 సాడే సాతి వృశ్చికం 08/30/2044 12/07/2046 సెట్టింగ్
28 స్వల్ప పనోతి మకరం 03/07/2049 07/09/2049
29 స్వల్ప పనోతి మకరం 12/04/2049 02/24/2052
30 స్వల్ప పనోతి వృషభం 05/28/2059 07/10/2061
31 స్వల్ప పనోతి వృషభం 02/14/2062 03/06/2062
32 సాడే సాతి కన్య 08/30/2068 11/04/2070 వృద్ధిచెందుతున్నది
33 సాడే సాతి తుల 11/05/2070 02/05/2073 అత్యున్నత శిఖరము
34 సాడే సాతి వృశ్చికం 02/06/2073 03/30/2073 సెట్టింగ్
35 సాడే సాతి తుల 03/31/2073 10/23/2073 అత్యున్నత శిఖరము
36 సాడే సాతి వృశ్చికం 10/24/2073 01/16/2076 సెట్టింగ్
37 సాడే సాతి వృశ్చికం 07/11/2076 10/11/2076 సెట్టింగ్
38 స్వల్ప పనోతి మకరం 01/15/2079 04/11/2081
39 స్వల్ప పనోతి మకరం 08/03/2081 01/06/2082
40 స్వల్ప పనోతి వృషభం 07/18/2088 10/30/2088
41 స్వల్ప పనోతి వృషభం 04/06/2089 09/18/2090
42 స్వల్ప పనోతి వృషభం 10/25/2090 05/20/2091
43 సాడే సాతి కన్య 10/12/2097 05/02/2098 వృద్ధిచెందుతున్నది
44 సాడే సాతి కన్య 06/20/2098 12/25/2099 వృద్ధిచెందుతున్నది
45 సాడే సాతి తుల 12/26/2099 03/17/2100 అత్యున్నత శిఖరము
46 సాడే సాతి కన్య 03/18/2100 09/16/2100 వృద్ధిచెందుతున్నది

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, Dalljiet Kaur may face problems created by Dalljiet Kaur's hidden enemies. Relationship with Dalljiet Kaur's colleagues will not good enough and they will create problems in Dalljiet Kaur's work environment. Dalljiet Kaur may also face challenges on Dalljiet Kaur's domestic front. This may create pressure and tension. Dalljiet Kaur needs to exercise control over Dalljiet Kaur's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally Dalljiet Kaur will get results eventually, so be patient and wait for Dalljiet Kaur's turn. Take this period as learning period, put Dalljiet Kaur's hard work and things will fall in place. Dalljiet Kaur advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. Dalljiet Kaur will find it difficult to achieve success in this period. Dalljiet Kaur may not get results of Dalljiet Kaur's hard work and feel restricted. Dalljiet Kaur's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, Dalljiet Kaur should start exercising and taking care of Dalljiet Kaur's health, otherwise Dalljiet Kaur can be caught by chronic diseases. Dalljiet Kaur may suffer from depression, unknown fear or phobia. Dalljiet Kaur's will lack clarity in thinking, action, and decision making. Dalljiet Kaur will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail Dalljiet Kaur out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. Dalljiet Kaur will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and Dalljiet Kaur need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. Dalljiet Kaur may be pessimistic in thinking, Dalljiet Kaur is advised to deal with matters enthusiastically. Dalljiet Kaur will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, Dalljiet Kaur need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and Dalljiet Kaur's drinking habits to keep Saturn happy. Dalljiet Kaur will be able to sail through this period by intelligently handling Dalljiet Kaur's domestic and financial matters.