ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

Daniel Sams శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు Daniel Sams
పుట్టిన తేది 27 : 10 : 1992 పుట్టిన సమయం 12 : 0 : 0
పుట్టిన ఊరు Milperra
లింగము పురుషుడు తిథి విదియ
రాశి తుల నక్షత్ర విశాఖ
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 స్వల్ప పనోతి మకరం 12/15/1990 03/05/1993
2 స్వల్ప పనోతి మకరం 10/16/1993 11/09/1993
3 స్వల్ప పనోతి వృషభం 06/07/2000 07/22/2002
4 స్వల్ప పనోతి వృషభం 01/09/2003 04/07/2003
5 సాడే సాతి కన్య 09/10/2009 11/14/2011 వృద్ధిచెందుతున్నది
6 సాడే సాతి తుల 11/15/2011 05/15/2012 అత్యున్నత శిఖరము
7 సాడే సాతి కన్య 05/16/2012 08/03/2012 వృద్ధిచెందుతున్నది
8 సాడే సాతి తుల 08/04/2012 11/02/2014 అత్యున్నత శిఖరము
9 సాడే సాతి వృశ్చికం 11/03/2014 01/26/2017 సెట్టింగ్
10 సాడే సాతి వృశ్చికం 06/21/2017 10/26/2017 సెట్టింగ్
11 స్వల్ప పనోతి మకరం 01/24/2020 04/28/2022
12 స్వల్ప పనోతి మకరం 07/13/2022 01/17/2023
13 స్వల్ప పనోతి వృషభం 08/08/2029 10/05/2029
14 స్వల్ప పనోతి వృషభం 04/17/2030 05/30/2032
15 సాడే సాతి కన్య 10/23/2038 04/05/2039 వృద్ధిచెందుతున్నది
16 సాడే సాతి కన్య 07/13/2039 01/27/2041 వృద్ధిచెందుతున్నది
17 సాడే సాతి తుల 01/28/2041 02/05/2041 అత్యున్నత శిఖరము
18 సాడే సాతి కన్య 02/06/2041 09/25/2041 వృద్ధిచెందుతున్నది
19 సాడే సాతి తుల 09/26/2041 12/11/2043 అత్యున్నత శిఖరము
20 సాడే సాతి వృశ్చికం 12/12/2043 06/22/2044 సెట్టింగ్
21 సాడే సాతి తుల 06/23/2044 08/29/2044 అత్యున్నత శిఖరము
22 సాడే సాతి వృశ్చికం 08/30/2044 12/07/2046 సెట్టింగ్
23 స్వల్ప పనోతి మకరం 03/07/2049 07/09/2049
24 స్వల్ప పనోతి మకరం 12/04/2049 02/24/2052
25 స్వల్ప పనోతి వృషభం 05/28/2059 07/10/2061
26 స్వల్ప పనోతి వృషభం 02/14/2062 03/06/2062
27 సాడే సాతి కన్య 08/30/2068 11/04/2070 వృద్ధిచెందుతున్నది
28 సాడే సాతి తుల 11/05/2070 02/05/2073 అత్యున్నత శిఖరము
29 సాడే సాతి వృశ్చికం 02/06/2073 03/30/2073 సెట్టింగ్
30 సాడే సాతి తుల 03/31/2073 10/23/2073 అత్యున్నత శిఖరము
31 సాడే సాతి వృశ్చికం 10/24/2073 01/16/2076 సెట్టింగ్
32 సాడే సాతి వృశ్చికం 07/11/2076 10/11/2076 సెట్టింగ్
33 స్వల్ప పనోతి మకరం 01/15/2079 04/11/2081
34 స్వల్ప పనోతి మకరం 08/03/2081 01/06/2082
35 స్వల్ప పనోతి వృషభం 07/18/2088 10/30/2088
36 స్వల్ప పనోతి వృషభం 04/06/2089 09/18/2090
37 స్వల్ప పనోతి వృషభం 10/25/2090 05/20/2091
38 సాడే సాతి కన్య 10/12/2097 05/02/2098 వృద్ధిచెందుతున్నది
39 సాడే సాతి కన్య 06/20/2098 12/25/2099 వృద్ధిచెందుతున్నది
40 సాడే సాతి తుల 12/26/2099 03/17/2100 అత్యున్నత శిఖరము
41 సాడే సాతి కన్య 03/18/2100 09/16/2100 వృద్ధిచెందుతున్నది
42 సాడే సాతి తుల 09/17/2100 12/02/2102 అత్యున్నత శిఖరము
43 సాడే సాతి వృశ్చికం 12/03/2102 11/29/2105 సెట్టింగ్
44 స్వల్ప పనోతి మకరం 02/25/2108 07/28/2108
45 స్వల్ప పనోతి మకరం 11/23/2108 02/16/2111

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, Daniel Sams may face problems created by Daniel Sams's hidden enemies. Relationship with Daniel Sams's colleagues will not good enough and they will create problems in Daniel Sams's work environment. Daniel Sams may also face challenges on Daniel Sams's domestic front. This may create pressure and tension. Daniel Sams needs to exercise control over Daniel Sams's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally Daniel Sams will get results eventually, so be patient and wait for Daniel Sams's turn. Take this period as learning period, put Daniel Sams's hard work and things will fall in place. Daniel Sams advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. Daniel Sams will find it difficult to achieve success in this period. Daniel Sams may not get results of Daniel Sams's hard work and feel restricted. Daniel Sams's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, Daniel Sams should start exercising and taking care of Daniel Sams's health, otherwise Daniel Sams can be caught by chronic diseases. Daniel Sams may suffer from depression, unknown fear or phobia. Daniel Sams's will lack clarity in thinking, action, and decision making. Daniel Sams will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail Daniel Sams out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. Daniel Sams will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and Daniel Sams need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. Daniel Sams may be pessimistic in thinking, Daniel Sams is advised to deal with matters enthusiastically. Daniel Sams will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, Daniel Sams need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and Daniel Sams's drinking habits to keep Saturn happy. Daniel Sams will be able to sail through this period by intelligently handling Daniel Sams's domestic and financial matters.