ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

డోరై గురువాయూర్ శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు డోరై గురువాయూర్
పుట్టిన తేది 2 : 7 : 1935 పుట్టిన సమయం 4 : 45 : 0
పుట్టిన ఊరు Nemmara
లింగము పురుషుడు తిథి విదియ
రాశి మిథునం నక్షత్ర పునర్వసు
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 సాడే సాతి వృషభం 06/19/1941 12/14/1941 వృద్ధిచెందుతున్నది
2 సాడే సాతి వృషభం 03/04/1942 08/05/1943 వృద్ధిచెందుతున్నది
3 సాడే సాతి మిథునం 08/06/1943 12/16/1943 అత్యున్నత శిఖరము
4 సాడే సాతి వృషభం 12/17/1943 04/23/1944 వృద్ధిచెందుతున్నది
5 సాడే సాతి మిథునం 04/24/1944 09/22/1945 అత్యున్నత శిఖరము
6 సాడే సాతి కర్కాటకం 09/23/1945 12/21/1945 సెట్టింగ్
7 సాడే సాతి మిథునం 12/22/1945 06/08/1946 అత్యున్నత శిఖరము
8 సాడే సాతి కర్కాటకం 06/09/1946 07/26/1948 సెట్టింగ్
9 స్వల్ప పనోతి కన్య 09/20/1950 11/25/1952
10 స్వల్ప పనోతి కన్య 04/24/1953 08/20/1953
11 స్వల్ప పనోతి మకరం 02/02/1961 09/17/1961
12 స్వల్ప పనోతి మకరం 10/08/1961 01/27/1964
13 సాడే సాతి వృషభం 04/28/1971 06/10/1973 వృద్ధిచెందుతున్నది
14 సాడే సాతి మిథునం 06/11/1973 07/23/1975 అత్యున్నత శిఖరము
15 సాడే సాతి కర్కాటకం 07/24/1975 09/06/1977 సెట్టింగ్
16 స్వల్ప పనోతి కన్య 11/04/1979 03/14/1980
17 స్వల్ప పనోతి కన్య 07/27/1980 10/05/1982
18 స్వల్ప పనోతి మకరం 03/21/1990 06/20/1990
19 స్వల్ప పనోతి మకరం 12/15/1990 03/05/1993
20 స్వల్ప పనోతి మకరం 10/16/1993 11/09/1993
21 సాడే సాతి వృషభం 06/07/2000 07/22/2002 వృద్ధిచెందుతున్నది
22 సాడే సాతి మిథునం 07/23/2002 01/08/2003 అత్యున్నత శిఖరము
23 సాడే సాతి వృషభం 01/09/2003 04/07/2003 వృద్ధిచెందుతున్నది
24 సాడే సాతి మిథునం 04/08/2003 09/05/2004 అత్యున్నత శిఖరము
25 సాడే సాతి కర్కాటకం 09/06/2004 01/13/2005 సెట్టింగ్
26 సాడే సాతి మిథునం 01/14/2005 05/25/2005 అత్యున్నత శిఖరము
27 సాడే సాతి కర్కాటకం 05/26/2005 10/31/2006 సెట్టింగ్
28 సాడే సాతి కర్కాటకం 01/11/2007 07/15/2007 సెట్టింగ్
29 స్వల్ప పనోతి కన్య 09/10/2009 11/14/2011
30 స్వల్ప పనోతి కన్య 05/16/2012 08/03/2012
31 స్వల్ప పనోతి మకరం 01/24/2020 04/28/2022
32 స్వల్ప పనోతి మకరం 07/13/2022 01/17/2023
33 సాడే సాతి వృషభం 08/08/2029 10/05/2029 వృద్ధిచెందుతున్నది
34 సాడే సాతి వృషభం 04/17/2030 05/30/2032 వృద్ధిచెందుతున్నది
35 సాడే సాతి మిథునం 05/31/2032 07/12/2034 అత్యున్నత శిఖరము
36 సాడే సాతి కర్కాటకం 07/13/2034 08/27/2036 సెట్టింగ్
37 స్వల్ప పనోతి కన్య 10/23/2038 04/05/2039
38 స్వల్ప పనోతి కన్య 07/13/2039 01/27/2041
39 స్వల్ప పనోతి కన్య 02/06/2041 09/25/2041
40 స్వల్ప పనోతి మకరం 03/07/2049 07/09/2049
41 స్వల్ప పనోతి మకరం 12/04/2049 02/24/2052

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, డోరై గురువాయూర్ may face problems created by డోరై గురువాయూర్'s hidden enemies. Relationship with డోరై గురువాయూర్'s colleagues will not good enough and they will create problems in డోరై గురువాయూర్'s work environment. డోరై గురువాయూర్ may also face challenges on డోరై గురువాయూర్'s domestic front. This may create pressure and tension. డోరై గురువాయూర్ needs to exercise control over డోరై గురువాయూర్'s spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally డోరై గురువాయూర్ will get results eventually, so be patient and wait for డోరై గురువాయూర్'s turn. Take this period as learning period, put డోరై గురువాయూర్'s hard work and things will fall in place. డోరై గురువాయూర్ advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. డోరై గురువాయూర్ will find it difficult to achieve success in this period. డోరై గురువాయూర్ may not get results of డోరై గురువాయూర్'s hard work and feel restricted. డోరై గురువాయూర్'s constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, డోరై గురువాయూర్ should start exercising and taking care of డోరై గురువాయూర్'s health, otherwise డోరై గురువాయూర్ can be caught by chronic diseases. డోరై గురువాయూర్ may suffer from depression, unknown fear or phobia. డోరై గురువాయూర్'s will lack clarity in thinking, action, and decision making. డోరై గురువాయూర్ will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail డోరై గురువాయూర్ out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. డోరై గురువాయూర్ will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and డోరై గురువాయూర్ need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. డోరై గురువాయూర్ may be pessimistic in thinking, డోరై గురువాయూర్ is advised to deal with matters enthusiastically. డోరై గురువాయూర్ will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, డోరై గురువాయూర్ need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and డోరై గురువాయూర్'s drinking habits to keep Saturn happy. డోరై గురువాయూర్ will be able to sail through this period by intelligently handling డోరై గురువాయూర్'s domestic and financial matters.