ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

కాథరీన్ హెప్బర్న్ శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు కాథరీన్ హెప్బర్న్
పుట్టిన తేది 12 : 5 : 1907 పుట్టిన సమయం 17 : 47 : 0
పుట్టిన ఊరు Hartford
లింగము స్త్రీ తిథి పాడ్యమి
రాశి వృషభం నక్షత్ర కృత్తిక
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 సాడే సాతి మేషం 07/09/1909 09/01/1909 వృద్ధిచెందుతున్నది
2 సాడే సాతి మేషం 03/19/1910 05/07/1912 వృద్ధిచెందుతున్నది
3 సాడే సాతి వృషభం 05/08/1912 06/20/1914 అత్యున్నత శిఖరము
4 సాడే సాతి మిథునం 06/21/1914 08/01/1916 సెట్టింగ్
5 స్వల్ప పనోతి సింహం 09/18/1918 03/14/1919
6 స్వల్ప పనోతి సింహం 06/03/1919 11/16/1920
7 స్వల్ప పనోతి సింహం 02/24/1921 08/08/1921
8 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 12/25/1928 04/11/1931
9 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 05/26/1931 12/24/1931
10 సాడే సాతి మేషం 04/28/1939 06/18/1941 వృద్ధిచెందుతున్నది
11 సాడే సాతి వృషభం 06/19/1941 12/14/1941 అత్యున్నత శిఖరము
12 సాడే సాతి మేషం 12/15/1941 03/03/1942 వృద్ధిచెందుతున్నది
13 సాడే సాతి వృషభం 03/04/1942 08/05/1943 అత్యున్నత శిఖరము
14 సాడే సాతి మిథునం 08/06/1943 12/16/1943 సెట్టింగ్
15 సాడే సాతి వృషభం 12/17/1943 04/23/1944 అత్యున్నత శిఖరము
16 సాడే సాతి మిథునం 04/24/1944 09/22/1945 సెట్టింగ్
17 సాడే సాతి మిథునం 12/22/1945 06/08/1946 సెట్టింగ్
18 స్వల్ప పనోతి సింహం 07/27/1948 09/19/1950
19 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 02/08/1958 06/01/1958
20 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 11/08/1958 02/01/1961
21 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 09/18/1961 10/07/1961
22 సాడే సాతి మేషం 06/17/1968 09/27/1968 వృద్ధిచెందుతున్నది
23 సాడే సాతి మేషం 03/08/1969 04/27/1971 వృద్ధిచెందుతున్నది
24 సాడే సాతి వృషభం 04/28/1971 06/10/1973 అత్యున్నత శిఖరము
25 సాడే సాతి మిథునం 06/11/1973 07/23/1975 సెట్టింగ్
26 స్వల్ప పనోతి సింహం 09/07/1977 11/03/1979
27 స్వల్ప పనోతి సింహం 03/15/1980 07/26/1980
28 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 12/17/1987 03/20/1990
29 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 06/21/1990 12/14/1990
30 సాడే సాతి మేషం 04/18/1998 06/06/2000 వృద్ధిచెందుతున్నది
31 సాడే సాతి వృషభం 06/07/2000 07/22/2002 అత్యున్నత శిఖరము
32 సాడే సాతి మిథునం 07/23/2002 01/08/2003 సెట్టింగ్
33 సాడే సాతి వృషభం 01/09/2003 04/07/2003 అత్యున్నత శిఖరము
34 సాడే సాతి మిథునం 04/08/2003 09/05/2004 సెట్టింగ్
35 సాడే సాతి మిథునం 01/14/2005 05/25/2005 సెట్టింగ్
36 స్వల్ప పనోతి సింహం 11/01/2006 01/10/2007
37 స్వల్ప పనోతి సింహం 07/16/2007 09/09/2009
38 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 01/27/2017 06/20/2017
39 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 10/27/2017 01/23/2020

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, కాథరీన్ హెప్బర్న్ may face problems created by కాథరీన్ హెప్బర్న్'s hidden enemies. Relationship with కాథరీన్ హెప్బర్న్'s colleagues will not good enough and they will create problems in కాథరీన్ హెప్బర్న్'s work environment. కాథరీన్ హెప్బర్న్ may also face challenges on కాథరీన్ హెప్బర్న్'s domestic front. This may create pressure and tension. కాథరీన్ హెప్బర్న్ needs to exercise control over కాథరీన్ హెప్బర్న్'s spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally కాథరీన్ హెప్బర్న్ will get results eventually, so be patient and wait for కాథరీన్ హెప్బర్న్'s turn. Take this period as learning period, put కాథరీన్ హెప్బర్న్'s hard work and things will fall in place. కాథరీన్ హెప్బర్న్ advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. కాథరీన్ హెప్బర్న్ will find it difficult to achieve success in this period. కాథరీన్ హెప్బర్న్ may not get results of కాథరీన్ హెప్బర్న్'s hard work and feel restricted. కాథరీన్ హెప్బర్న్'s constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, కాథరీన్ హెప్బర్న్ should start exercising and taking care of కాథరీన్ హెప్బర్న్'s health, otherwise కాథరీన్ హెప్బర్న్ can be caught by chronic diseases. కాథరీన్ హెప్బర్న్ may suffer from depression, unknown fear or phobia. కాథరీన్ హెప్బర్న్'s will lack clarity in thinking, action, and decision making. కాథరీన్ హెప్బర్న్ will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail కాథరీన్ హెప్బర్న్ out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. కాథరీన్ హెప్బర్న్ will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and కాథరీన్ హెప్బర్న్ need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. కాథరీన్ హెప్బర్న్ may be pessimistic in thinking, కాథరీన్ హెప్బర్న్ is advised to deal with matters enthusiastically. కాథరీన్ హెప్బర్న్ will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, కాథరీన్ హెప్బర్న్ need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and కాథరీన్ హెప్బర్న్'s drinking habits to keep Saturn happy. కాథరీన్ హెప్బర్న్ will be able to sail through this period by intelligently handling కాథరీన్ హెప్బర్న్'s domestic and financial matters.