ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

Kriti Kharbanda శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు Kriti Kharbanda
పుట్టిన తేది 29 : 10 : 1990 పుట్టిన సమయం 12 : 0 : 0
పుట్టిన ఊరు New Delhi
లింగము స్త్రీ తిథి దశమి
రాశి కుంభం నక్షత్ర శతభిషం
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 సాడే సాతి మకరం 12/15/1990 03/05/1993 వృద్ధిచెందుతున్నది
2 సాడే సాతి కుంభం 03/06/1993 10/15/1993 అత్యున్నత శిఖరము
3 సాడే సాతి మకరం 10/16/1993 11/09/1993 వృద్ధిచెందుతున్నది
4 సాడే సాతి కుంభం 11/10/1993 06/01/1995 అత్యున్నత శిఖరము
5 సాడే సాతి మీనం 06/02/1995 08/09/1995 సెట్టింగ్
6 సాడే సాతి కుంభం 08/10/1995 02/16/1996 అత్యున్నత శిఖరము
7 సాడే సాతి మీనం 02/17/1996 04/17/1998 సెట్టింగ్
8 స్వల్ప పనోతి వృషభం 06/07/2000 07/22/2002
9 స్వల్ప పనోతి వృషభం 01/09/2003 04/07/2003
10 స్వల్ప పనోతి కన్య 09/10/2009 11/14/2011
11 స్వల్ప పనోతి కన్య 05/16/2012 08/03/2012
12 సాడే సాతి మకరం 01/24/2020 04/28/2022 వృద్ధిచెందుతున్నది
13 సాడే సాతి కుంభం 04/29/2022 07/12/2022 అత్యున్నత శిఖరము
14 సాడే సాతి మకరం 07/13/2022 01/17/2023 వృద్ధిచెందుతున్నది
15 సాడే సాతి కుంభం 01/18/2023 03/29/2025 అత్యున్నత శిఖరము
16 సాడే సాతి మీనం 03/30/2025 06/02/2027 సెట్టింగ్
17 సాడే సాతి మీనం 10/20/2027 02/23/2028 సెట్టింగ్
18 స్వల్ప పనోతి వృషభం 08/08/2029 10/05/2029
19 స్వల్ప పనోతి వృషభం 04/17/2030 05/30/2032
20 స్వల్ప పనోతి కన్య 10/23/2038 04/05/2039
21 స్వల్ప పనోతి కన్య 07/13/2039 01/27/2041
22 స్వల్ప పనోతి కన్య 02/06/2041 09/25/2041
23 సాడే సాతి మకరం 03/07/2049 07/09/2049 వృద్ధిచెందుతున్నది
24 సాడే సాతి మకరం 12/04/2049 02/24/2052 వృద్ధిచెందుతున్నది
25 సాడే సాతి కుంభం 02/25/2052 05/14/2054 అత్యున్నత శిఖరము
26 సాడే సాతి మీనం 05/15/2054 09/01/2054 సెట్టింగ్
27 సాడే సాతి కుంభం 09/02/2054 02/05/2055 అత్యున్నత శిఖరము
28 సాడే సాతి మీనం 02/06/2055 04/06/2057 సెట్టింగ్
29 స్వల్ప పనోతి వృషభం 05/28/2059 07/10/2061
30 స్వల్ప పనోతి వృషభం 02/14/2062 03/06/2062
31 స్వల్ప పనోతి కన్య 08/30/2068 11/04/2070
32 సాడే సాతి మకరం 01/15/2079 04/11/2081 వృద్ధిచెందుతున్నది
33 సాడే సాతి కుంభం 04/12/2081 08/02/2081 అత్యున్నత శిఖరము
34 సాడే సాతి మకరం 08/03/2081 01/06/2082 వృద్ధిచెందుతున్నది
35 సాడే సాతి కుంభం 01/07/2082 03/19/2084 అత్యున్నత శిఖరము
36 సాడే సాతి మీనం 03/20/2084 05/21/2086 సెట్టింగ్
37 సాడే సాతి మీనం 11/10/2086 02/07/2087 సెట్టింగ్
38 స్వల్ప పనోతి వృషభం 07/18/2088 10/30/2088
39 స్వల్ప పనోతి వృషభం 04/06/2089 09/18/2090
40 స్వల్ప పనోతి వృషభం 10/25/2090 05/20/2091
41 స్వల్ప పనోతి కన్య 10/12/2097 05/02/2098
42 స్వల్ప పనోతి కన్య 06/20/2098 12/25/2099
43 స్వల్ప పనోతి కన్య 03/18/2100 09/16/2100
44 సాడే సాతి మకరం 02/25/2108 07/28/2108 వృద్ధిచెందుతున్నది

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, Kriti Kharbanda may face problems created by Kriti Kharbanda's hidden enemies. Relationship with Kriti Kharbanda's colleagues will not good enough and they will create problems in Kriti Kharbanda's work environment. Kriti Kharbanda may also face challenges on Kriti Kharbanda's domestic front. This may create pressure and tension. Kriti Kharbanda needs to exercise control over Kriti Kharbanda's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally Kriti Kharbanda will get results eventually, so be patient and wait for Kriti Kharbanda's turn. Take this period as learning period, put Kriti Kharbanda's hard work and things will fall in place. Kriti Kharbanda advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. Kriti Kharbanda will find it difficult to achieve success in this period. Kriti Kharbanda may not get results of Kriti Kharbanda's hard work and feel restricted. Kriti Kharbanda's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, Kriti Kharbanda should start exercising and taking care of Kriti Kharbanda's health, otherwise Kriti Kharbanda can be caught by chronic diseases. Kriti Kharbanda may suffer from depression, unknown fear or phobia. Kriti Kharbanda's will lack clarity in thinking, action, and decision making. Kriti Kharbanda will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail Kriti Kharbanda out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. Kriti Kharbanda will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and Kriti Kharbanda need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. Kriti Kharbanda may be pessimistic in thinking, Kriti Kharbanda is advised to deal with matters enthusiastically. Kriti Kharbanda will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, Kriti Kharbanda need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and Kriti Kharbanda's drinking habits to keep Saturn happy. Kriti Kharbanda will be able to sail through this period by intelligently handling Kriti Kharbanda's domestic and financial matters.