ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

Loni Ackerman శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు Loni Ackerman
పుట్టిన తేది 10 : 4 : 1949 పుట్టిన సమయం 12 : 0 : 0
పుట్టిన ఊరు New york
లింగము స్త్రీ తిథి త్రయోదశి
రాశి సింహం నక్షత్ర పూర్వఫల్గుణి
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 సాడే సాతి సింహం 07/27/1948 09/19/1950 అత్యున్నత శిఖరము
2 సాడే సాతి కన్య 09/20/1950 11/25/1952 సెట్టింగ్
3 సాడే సాతి కన్య 04/24/1953 08/20/1953 సెట్టింగ్
4 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 11/12/1955 02/07/1958
5 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 06/02/1958 11/07/1958
6 స్వల్ప పనోతి మీనం 04/09/1966 11/02/1966
7 స్వల్ప పనోతి మీనం 12/20/1966 06/16/1968
8 స్వల్ప పనోతి మీనం 09/28/1968 03/07/1969
9 సాడే సాతి కర్కాటకం 07/24/1975 09/06/1977 వృద్ధిచెందుతున్నది
10 సాడే సాతి సింహం 09/07/1977 11/03/1979 అత్యున్నత శిఖరము
11 సాడే సాతి కన్య 11/04/1979 03/14/1980 సెట్టింగ్
12 సాడే సాతి సింహం 03/15/1980 07/26/1980 అత్యున్నత శిఖరము
13 సాడే సాతి కన్య 07/27/1980 10/05/1982 సెట్టింగ్
14 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 12/21/1984 05/31/1985
15 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 09/17/1985 12/16/1987
16 స్వల్ప పనోతి మీనం 06/02/1995 08/09/1995
17 స్వల్ప పనోతి మీనం 02/17/1996 04/17/1998
18 సాడే సాతి కర్కాటకం 09/06/2004 01/13/2005 వృద్ధిచెందుతున్నది
19 సాడే సాతి కర్కాటకం 05/26/2005 10/31/2006 వృద్ధిచెందుతున్నది
20 సాడే సాతి సింహం 11/01/2006 01/10/2007 అత్యున్నత శిఖరము
21 సాడే సాతి కర్కాటకం 01/11/2007 07/15/2007 వృద్ధిచెందుతున్నది
22 సాడే సాతి సింహం 07/16/2007 09/09/2009 అత్యున్నత శిఖరము
23 సాడే సాతి కన్య 09/10/2009 11/14/2011 సెట్టింగ్
24 సాడే సాతి కన్య 05/16/2012 08/03/2012 సెట్టింగ్
25 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 11/03/2014 01/26/2017
26 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 06/21/2017 10/26/2017
27 స్వల్ప పనోతి మీనం 03/30/2025 06/02/2027
28 స్వల్ప పనోతి మీనం 10/20/2027 02/23/2028
29 సాడే సాతి కర్కాటకం 07/13/2034 08/27/2036 వృద్ధిచెందుతున్నది
30 సాడే సాతి సింహం 08/28/2036 10/22/2038 అత్యున్నత శిఖరము
31 సాడే సాతి కన్య 10/23/2038 04/05/2039 సెట్టింగ్
32 సాడే సాతి సింహం 04/06/2039 07/12/2039 అత్యున్నత శిఖరము
33 సాడే సాతి కన్య 07/13/2039 01/27/2041 సెట్టింగ్
34 సాడే సాతి కన్య 02/06/2041 09/25/2041 సెట్టింగ్
35 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 12/12/2043 06/22/2044
36 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 08/30/2044 12/07/2046
37 స్వల్ప పనోతి మీనం 05/15/2054 09/01/2054
38 స్వల్ప పనోతి మీనం 02/06/2055 04/06/2057
39 సాడే సాతి కర్కాటకం 08/24/2063 02/05/2064 వృద్ధిచెందుతున్నది
40 సాడే సాతి కర్కాటకం 05/10/2064 10/12/2065 వృద్ధిచెందుతున్నది
41 సాడే సాతి సింహం 10/13/2065 02/03/2066 అత్యున్నత శిఖరము
42 సాడే సాతి కర్కాటకం 02/04/2066 07/02/2066 వృద్ధిచెందుతున్నది
43 సాడే సాతి సింహం 07/03/2066 08/29/2068 అత్యున్నత శిఖరము

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, Loni Ackerman may face problems created by Loni Ackerman's hidden enemies. Relationship with Loni Ackerman's colleagues will not good enough and they will create problems in Loni Ackerman's work environment. Loni Ackerman may also face challenges on Loni Ackerman's domestic front. This may create pressure and tension. Loni Ackerman needs to exercise control over Loni Ackerman's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally Loni Ackerman will get results eventually, so be patient and wait for Loni Ackerman's turn. Take this period as learning period, put Loni Ackerman's hard work and things will fall in place. Loni Ackerman advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. Loni Ackerman will find it difficult to achieve success in this period. Loni Ackerman may not get results of Loni Ackerman's hard work and feel restricted. Loni Ackerman's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, Loni Ackerman should start exercising and taking care of Loni Ackerman's health, otherwise Loni Ackerman can be caught by chronic diseases. Loni Ackerman may suffer from depression, unknown fear or phobia. Loni Ackerman's will lack clarity in thinking, action, and decision making. Loni Ackerman will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail Loni Ackerman out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. Loni Ackerman will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and Loni Ackerman need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. Loni Ackerman may be pessimistic in thinking, Loni Ackerman is advised to deal with matters enthusiastically. Loni Ackerman will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, Loni Ackerman need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and Loni Ackerman's drinking habits to keep Saturn happy. Loni Ackerman will be able to sail through this period by intelligently handling Loni Ackerman's domestic and financial matters.