ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

Lucky Ali శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు Lucky Ali
పుట్టిన తేది 19 : 9 : 1958 పుట్టిన సమయం 12 : 0 : 0
పుట్టిన ఊరు Mumbai
లింగము పురుషుడు తిథి సప్తమి
రాశి వృశ్చికం నక్షత్ర జ్యేష్ఠ
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 సాడే సాతి వృశ్చికం 06/02/1958 11/07/1958 అత్యున్నత శిఖరము
2 సాడే సాతి ధనుస్సు 11/08/1958 02/01/1961 సెట్టింగ్
3 సాడే సాతి ధనుస్సు 09/18/1961 10/07/1961 సెట్టింగ్
4 స్వల్ప పనోతి కుంభం 01/28/1964 04/08/1966
5 స్వల్ప పనోతి కుంభం 11/03/1966 12/19/1966
6 స్వల్ప పనోతి మిథునం 06/11/1973 07/23/1975
7 సాడే సాతి తుల 10/06/1982 12/20/1984 వృద్ధిచెందుతున్నది
8 సాడే సాతి వృశ్చికం 12/21/1984 05/31/1985 అత్యున్నత శిఖరము
9 సాడే సాతి తుల 06/01/1985 09/16/1985 వృద్ధిచెందుతున్నది
10 సాడే సాతి వృశ్చికం 09/17/1985 12/16/1987 అత్యున్నత శిఖరము
11 సాడే సాతి ధనుస్సు 12/17/1987 03/20/1990 సెట్టింగ్
12 సాడే సాతి ధనుస్సు 06/21/1990 12/14/1990 సెట్టింగ్
13 స్వల్ప పనోతి కుంభం 03/06/1993 10/15/1993
14 స్వల్ప పనోతి కుంభం 11/10/1993 06/01/1995
15 స్వల్ప పనోతి కుంభం 08/10/1995 02/16/1996
16 స్వల్ప పనోతి మిథునం 07/23/2002 01/08/2003
17 స్వల్ప పనోతి మిథునం 04/08/2003 09/05/2004
18 స్వల్ప పనోతి మిథునం 01/14/2005 05/25/2005
19 సాడే సాతి తుల 11/15/2011 05/15/2012 వృద్ధిచెందుతున్నది
20 సాడే సాతి తుల 08/04/2012 11/02/2014 వృద్ధిచెందుతున్నది
21 సాడే సాతి వృశ్చికం 11/03/2014 01/26/2017 అత్యున్నత శిఖరము
22 సాడే సాతి ధనుస్సు 01/27/2017 06/20/2017 సెట్టింగ్
23 సాడే సాతి వృశ్చికం 06/21/2017 10/26/2017 అత్యున్నత శిఖరము
24 సాడే సాతి ధనుస్సు 10/27/2017 01/23/2020 సెట్టింగ్
25 స్వల్ప పనోతి కుంభం 04/29/2022 07/12/2022
26 స్వల్ప పనోతి కుంభం 01/18/2023 03/29/2025
27 స్వల్ప పనోతి మిథునం 05/31/2032 07/12/2034
28 సాడే సాతి తుల 01/28/2041 02/05/2041 వృద్ధిచెందుతున్నది
29 సాడే సాతి తుల 09/26/2041 12/11/2043 వృద్ధిచెందుతున్నది
30 సాడే సాతి వృశ్చికం 12/12/2043 06/22/2044 అత్యున్నత శిఖరము
31 సాడే సాతి తుల 06/23/2044 08/29/2044 వృద్ధిచెందుతున్నది
32 సాడే సాతి వృశ్చికం 08/30/2044 12/07/2046 అత్యున్నత శిఖరము
33 సాడే సాతి ధనుస్సు 12/08/2046 03/06/2049 సెట్టింగ్
34 సాడే సాతి ధనుస్సు 07/10/2049 12/03/2049 సెట్టింగ్
35 స్వల్ప పనోతి కుంభం 02/25/2052 05/14/2054
36 స్వల్ప పనోతి కుంభం 09/02/2054 02/05/2055
37 స్వల్ప పనోతి మిథునం 07/11/2061 02/13/2062
38 స్వల్ప పనోతి మిథునం 03/07/2062 08/23/2063
39 స్వల్ప పనోతి మిథునం 02/06/2064 05/09/2064
40 సాడే సాతి తుల 11/05/2070 02/05/2073 వృద్ధిచెందుతున్నది
41 సాడే సాతి వృశ్చికం 02/06/2073 03/30/2073 అత్యున్నత శిఖరము
42 సాడే సాతి తుల 03/31/2073 10/23/2073 వృద్ధిచెందుతున్నది
43 సాడే సాతి వృశ్చికం 10/24/2073 01/16/2076 అత్యున్నత శిఖరము
44 సాడే సాతి ధనుస్సు 01/17/2076 07/10/2076 సెట్టింగ్
45 సాడే సాతి వృశ్చికం 07/11/2076 10/11/2076 అత్యున్నత శిఖరము

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, Lucky Ali may face problems created by Lucky Ali's hidden enemies. Relationship with Lucky Ali's colleagues will not good enough and they will create problems in Lucky Ali's work environment. Lucky Ali may also face challenges on Lucky Ali's domestic front. This may create pressure and tension. Lucky Ali needs to exercise control over Lucky Ali's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally Lucky Ali will get results eventually, so be patient and wait for Lucky Ali's turn. Take this period as learning period, put Lucky Ali's hard work and things will fall in place. Lucky Ali advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. Lucky Ali will find it difficult to achieve success in this period. Lucky Ali may not get results of Lucky Ali's hard work and feel restricted. Lucky Ali's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, Lucky Ali should start exercising and taking care of Lucky Ali's health, otherwise Lucky Ali can be caught by chronic diseases. Lucky Ali may suffer from depression, unknown fear or phobia. Lucky Ali's will lack clarity in thinking, action, and decision making. Lucky Ali will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail Lucky Ali out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. Lucky Ali will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and Lucky Ali need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. Lucky Ali may be pessimistic in thinking, Lucky Ali is advised to deal with matters enthusiastically. Lucky Ali will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, Lucky Ali need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and Lucky Ali's drinking habits to keep Saturn happy. Lucky Ali will be able to sail through this period by intelligently handling Lucky Ali's domestic and financial matters.