ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

Madchen Amick శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు Madchen Amick
పుట్టిన తేది 12 : 12 : 1970 పుట్టిన సమయం 12 : 0 : 0
పుట్టిన ఊరు Nevada
లింగము స్త్రీ తిథి పూర్ణిమ
రాశి వృషభం నక్షత్ర మృగశిర
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 సాడే సాతి మేషం 03/08/1969 04/27/1971 వృద్ధిచెందుతున్నది
2 సాడే సాతి వృషభం 04/28/1971 06/10/1973 అత్యున్నత శిఖరము
3 సాడే సాతి మిథునం 06/11/1973 07/23/1975 సెట్టింగ్
4 స్వల్ప పనోతి సింహం 09/07/1977 11/03/1979
5 స్వల్ప పనోతి సింహం 03/15/1980 07/26/1980
6 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 12/17/1987 03/20/1990
7 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 06/21/1990 12/14/1990
8 సాడే సాతి మేషం 04/18/1998 06/06/2000 వృద్ధిచెందుతున్నది
9 సాడే సాతి వృషభం 06/07/2000 07/22/2002 అత్యున్నత శిఖరము
10 సాడే సాతి మిథునం 07/23/2002 01/08/2003 సెట్టింగ్
11 సాడే సాతి వృషభం 01/09/2003 04/07/2003 అత్యున్నత శిఖరము
12 సాడే సాతి మిథునం 04/08/2003 09/05/2004 సెట్టింగ్
13 సాడే సాతి మిథునం 01/14/2005 05/25/2005 సెట్టింగ్
14 స్వల్ప పనోతి సింహం 11/01/2006 01/10/2007
15 స్వల్ప పనోతి సింహం 07/16/2007 09/09/2009
16 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 01/27/2017 06/20/2017
17 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 10/27/2017 01/23/2020
18 సాడే సాతి మేషం 06/03/2027 10/19/2027 వృద్ధిచెందుతున్నది
19 సాడే సాతి మేషం 02/24/2028 08/07/2029 వృద్ధిచెందుతున్నది
20 సాడే సాతి వృషభం 08/08/2029 10/05/2029 అత్యున్నత శిఖరము
21 సాడే సాతి మేషం 10/06/2029 04/16/2030 వృద్ధిచెందుతున్నది
22 సాడే సాతి వృషభం 04/17/2030 05/30/2032 అత్యున్నత శిఖరము
23 సాడే సాతి మిథునం 05/31/2032 07/12/2034 సెట్టింగ్
24 స్వల్ప పనోతి సింహం 08/28/2036 10/22/2038
25 స్వల్ప పనోతి సింహం 04/06/2039 07/12/2039
26 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 12/08/2046 03/06/2049
27 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 07/10/2049 12/03/2049
28 సాడే సాతి మేషం 04/07/2057 05/27/2059 వృద్ధిచెందుతున్నది
29 సాడే సాతి వృషభం 05/28/2059 07/10/2061 అత్యున్నత శిఖరము
30 సాడే సాతి మిథునం 07/11/2061 02/13/2062 సెట్టింగ్
31 సాడే సాతి వృషభం 02/14/2062 03/06/2062 అత్యున్నత శిఖరము
32 సాడే సాతి మిథునం 03/07/2062 08/23/2063 సెట్టింగ్
33 సాడే సాతి మిథునం 02/06/2064 05/09/2064 సెట్టింగ్
34 స్వల్ప పనోతి సింహం 10/13/2065 02/03/2066
35 స్వల్ప పనోతి సింహం 07/03/2066 08/29/2068
36 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 01/17/2076 07/10/2076
37 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 10/12/2076 01/14/2079
38 సాడే సాతి మేషం 05/22/2086 11/09/2086 వృద్ధిచెందుతున్నది
39 సాడే సాతి మేషం 02/08/2087 07/17/2088 వృద్ధిచెందుతున్నది
40 సాడే సాతి వృషభం 07/18/2088 10/30/2088 అత్యున్నత శిఖరము
41 సాడే సాతి మేషం 10/31/2088 04/05/2089 వృద్ధిచెందుతున్నది
42 సాడే సాతి వృషభం 04/06/2089 09/18/2090 అత్యున్నత శిఖరము
43 సాడే సాతి మిథునం 09/19/2090 10/24/2090 సెట్టింగ్

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, Madchen Amick may face problems created by Madchen Amick's hidden enemies. Relationship with Madchen Amick's colleagues will not good enough and they will create problems in Madchen Amick's work environment. Madchen Amick may also face challenges on Madchen Amick's domestic front. This may create pressure and tension. Madchen Amick needs to exercise control over Madchen Amick's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally Madchen Amick will get results eventually, so be patient and wait for Madchen Amick's turn. Take this period as learning period, put Madchen Amick's hard work and things will fall in place. Madchen Amick advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. Madchen Amick will find it difficult to achieve success in this period. Madchen Amick may not get results of Madchen Amick's hard work and feel restricted. Madchen Amick's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, Madchen Amick should start exercising and taking care of Madchen Amick's health, otherwise Madchen Amick can be caught by chronic diseases. Madchen Amick may suffer from depression, unknown fear or phobia. Madchen Amick's will lack clarity in thinking, action, and decision making. Madchen Amick will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail Madchen Amick out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. Madchen Amick will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and Madchen Amick need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. Madchen Amick may be pessimistic in thinking, Madchen Amick is advised to deal with matters enthusiastically. Madchen Amick will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, Madchen Amick need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and Madchen Amick's drinking habits to keep Saturn happy. Madchen Amick will be able to sail through this period by intelligently handling Madchen Amick's domestic and financial matters.