ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

మహమౌద్ అబ్బాస్ శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు మహమౌద్ అబ్బాస్
పుట్టిన తేది 26 : 3 : 1935 పుట్టిన సమయం 12 : 0 : 0
పుట్టిన ఊరు Safed
లింగము పురుషుడు తిథి షష్టి
రాశి వృశ్చికం నక్షత్ర జ్యేష్ఠ
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 స్వల్ప పనోతి కుంభం 12/08/1934 02/25/1937
2 స్వల్ప పనోతి మిథునం 08/06/1943 12/16/1943
3 స్వల్ప పనోతి మిథునం 04/24/1944 09/22/1945
4 స్వల్ప పనోతి మిథునం 12/22/1945 06/08/1946
5 సాడే సాతి తుల 11/26/1952 04/23/1953 వృద్ధిచెందుతున్నది
6 సాడే సాతి తుల 08/21/1953 11/11/1955 వృద్ధిచెందుతున్నది
7 సాడే సాతి వృశ్చికం 11/12/1955 02/07/1958 అత్యున్నత శిఖరము
8 సాడే సాతి ధనుస్సు 02/08/1958 06/01/1958 సెట్టింగ్
9 సాడే సాతి వృశ్చికం 06/02/1958 11/07/1958 అత్యున్నత శిఖరము
10 సాడే సాతి ధనుస్సు 11/08/1958 02/01/1961 సెట్టింగ్
11 సాడే సాతి ధనుస్సు 09/18/1961 10/07/1961 సెట్టింగ్
12 స్వల్ప పనోతి కుంభం 01/28/1964 04/08/1966
13 స్వల్ప పనోతి కుంభం 11/03/1966 12/19/1966
14 స్వల్ప పనోతి మిథునం 06/11/1973 07/23/1975
15 సాడే సాతి తుల 10/06/1982 12/20/1984 వృద్ధిచెందుతున్నది
16 సాడే సాతి వృశ్చికం 12/21/1984 05/31/1985 అత్యున్నత శిఖరము
17 సాడే సాతి తుల 06/01/1985 09/16/1985 వృద్ధిచెందుతున్నది
18 సాడే సాతి వృశ్చికం 09/17/1985 12/16/1987 అత్యున్నత శిఖరము
19 సాడే సాతి ధనుస్సు 12/17/1987 03/20/1990 సెట్టింగ్
20 సాడే సాతి ధనుస్సు 06/21/1990 12/14/1990 సెట్టింగ్
21 స్వల్ప పనోతి కుంభం 03/06/1993 10/15/1993
22 స్వల్ప పనోతి కుంభం 11/10/1993 06/01/1995
23 స్వల్ప పనోతి కుంభం 08/10/1995 02/16/1996
24 స్వల్ప పనోతి మిథునం 07/23/2002 01/08/2003
25 స్వల్ప పనోతి మిథునం 04/08/2003 09/05/2004
26 స్వల్ప పనోతి మిథునం 01/14/2005 05/25/2005
27 సాడే సాతి తుల 11/15/2011 05/15/2012 వృద్ధిచెందుతున్నది
28 సాడే సాతి తుల 08/04/2012 11/02/2014 వృద్ధిచెందుతున్నది
29 సాడే సాతి వృశ్చికం 11/03/2014 01/26/2017 అత్యున్నత శిఖరము
30 సాడే సాతి ధనుస్సు 01/27/2017 06/20/2017 సెట్టింగ్
31 సాడే సాతి వృశ్చికం 06/21/2017 10/26/2017 అత్యున్నత శిఖరము
32 సాడే సాతి ధనుస్సు 10/27/2017 01/23/2020 సెట్టింగ్
33 స్వల్ప పనోతి కుంభం 04/29/2022 07/12/2022
34 స్వల్ప పనోతి కుంభం 01/18/2023 03/29/2025
35 స్వల్ప పనోతి మిథునం 05/31/2032 07/12/2034
36 సాడే సాతి తుల 01/28/2041 02/05/2041 వృద్ధిచెందుతున్నది
37 సాడే సాతి తుల 09/26/2041 12/11/2043 వృద్ధిచెందుతున్నది
38 సాడే సాతి వృశ్చికం 12/12/2043 06/22/2044 అత్యున్నత శిఖరము
39 సాడే సాతి తుల 06/23/2044 08/29/2044 వృద్ధిచెందుతున్నది
40 సాడే సాతి వృశ్చికం 08/30/2044 12/07/2046 అత్యున్నత శిఖరము
41 సాడే సాతి ధనుస్సు 12/08/2046 03/06/2049 సెట్టింగ్
42 సాడే సాతి ధనుస్సు 07/10/2049 12/03/2049 సెట్టింగ్
43 స్వల్ప పనోతి కుంభం 02/25/2052 05/14/2054
44 స్వల్ప పనోతి కుంభం 09/02/2054 02/05/2055

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, మహమౌద్ అబ్బాస్ may face problems created by మహమౌద్ అబ్బాస్'s hidden enemies. Relationship with మహమౌద్ అబ్బాస్'s colleagues will not good enough and they will create problems in మహమౌద్ అబ్బాస్'s work environment. మహమౌద్ అబ్బాస్ may also face challenges on మహమౌద్ అబ్బాస్'s domestic front. This may create pressure and tension. మహమౌద్ అబ్బాస్ needs to exercise control over మహమౌద్ అబ్బాస్'s spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally మహమౌద్ అబ్బాస్ will get results eventually, so be patient and wait for మహమౌద్ అబ్బాస్'s turn. Take this period as learning period, put మహమౌద్ అబ్బాస్'s hard work and things will fall in place. మహమౌద్ అబ్బాస్ advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. మహమౌద్ అబ్బాస్ will find it difficult to achieve success in this period. మహమౌద్ అబ్బాస్ may not get results of మహమౌద్ అబ్బాస్'s hard work and feel restricted. మహమౌద్ అబ్బాస్'s constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, మహమౌద్ అబ్బాస్ should start exercising and taking care of మహమౌద్ అబ్బాస్'s health, otherwise మహమౌద్ అబ్బాస్ can be caught by chronic diseases. మహమౌద్ అబ్బాస్ may suffer from depression, unknown fear or phobia. మహమౌద్ అబ్బాస్'s will lack clarity in thinking, action, and decision making. మహమౌద్ అబ్బాస్ will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail మహమౌద్ అబ్బాస్ out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. మహమౌద్ అబ్బాస్ will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and మహమౌద్ అబ్బాస్ need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. మహమౌద్ అబ్బాస్ may be pessimistic in thinking, మహమౌద్ అబ్బాస్ is advised to deal with matters enthusiastically. మహమౌద్ అబ్బాస్ will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, మహమౌద్ అబ్బాస్ need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and మహమౌద్ అబ్బాస్'s drinking habits to keep Saturn happy. మహమౌద్ అబ్బాస్ will be able to sail through this period by intelligently handling మహమౌద్ అబ్బాస్'s domestic and financial matters.