ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

అగర్వాల్ శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు అగర్వాల్
పుట్టిన తేది 30 : 7 : 1963 పుట్టిన సమయం 12 : 0 : 0
పుట్టిన ఊరు Meerut
లింగము స్త్రీ తిథి దశమి
రాశి వృశ్చికం నక్షత్ర విశాఖ
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 స్వల్ప పనోతి కుంభం 01/28/1964 04/08/1966
2 స్వల్ప పనోతి కుంభం 11/03/1966 12/19/1966
3 స్వల్ప పనోతి మిథునం 06/11/1973 07/23/1975
4 సాడే సాతి తుల 10/06/1982 12/20/1984 వృద్ధిచెందుతున్నది
5 సాడే సాతి వృశ్చికం 12/21/1984 05/31/1985 అత్యున్నత శిఖరము
6 సాడే సాతి తుల 06/01/1985 09/16/1985 వృద్ధిచెందుతున్నది
7 సాడే సాతి వృశ్చికం 09/17/1985 12/16/1987 అత్యున్నత శిఖరము
8 సాడే సాతి ధనుస్సు 12/17/1987 03/20/1990 సెట్టింగ్
9 సాడే సాతి ధనుస్సు 06/21/1990 12/14/1990 సెట్టింగ్
10 స్వల్ప పనోతి కుంభం 03/06/1993 10/15/1993
11 స్వల్ప పనోతి కుంభం 11/10/1993 06/01/1995
12 స్వల్ప పనోతి కుంభం 08/10/1995 02/16/1996
13 స్వల్ప పనోతి మిథునం 07/23/2002 01/08/2003
14 స్వల్ప పనోతి మిథునం 04/08/2003 09/05/2004
15 స్వల్ప పనోతి మిథునం 01/14/2005 05/25/2005
16 సాడే సాతి తుల 11/15/2011 05/15/2012 వృద్ధిచెందుతున్నది
17 సాడే సాతి తుల 08/04/2012 11/02/2014 వృద్ధిచెందుతున్నది
18 సాడే సాతి వృశ్చికం 11/03/2014 01/26/2017 అత్యున్నత శిఖరము
19 సాడే సాతి ధనుస్సు 01/27/2017 06/20/2017 సెట్టింగ్
20 సాడే సాతి వృశ్చికం 06/21/2017 10/26/2017 అత్యున్నత శిఖరము
21 సాడే సాతి ధనుస్సు 10/27/2017 01/23/2020 సెట్టింగ్
22 స్వల్ప పనోతి కుంభం 04/29/2022 07/12/2022
23 స్వల్ప పనోతి కుంభం 01/18/2023 03/29/2025
24 స్వల్ప పనోతి మిథునం 05/31/2032 07/12/2034
25 సాడే సాతి తుల 01/28/2041 02/05/2041 వృద్ధిచెందుతున్నది
26 సాడే సాతి తుల 09/26/2041 12/11/2043 వృద్ధిచెందుతున్నది
27 సాడే సాతి వృశ్చికం 12/12/2043 06/22/2044 అత్యున్నత శిఖరము
28 సాడే సాతి తుల 06/23/2044 08/29/2044 వృద్ధిచెందుతున్నది
29 సాడే సాతి వృశ్చికం 08/30/2044 12/07/2046 అత్యున్నత శిఖరము
30 సాడే సాతి ధనుస్సు 12/08/2046 03/06/2049 సెట్టింగ్
31 సాడే సాతి ధనుస్సు 07/10/2049 12/03/2049 సెట్టింగ్
32 స్వల్ప పనోతి కుంభం 02/25/2052 05/14/2054
33 స్వల్ప పనోతి కుంభం 09/02/2054 02/05/2055
34 స్వల్ప పనోతి మిథునం 07/11/2061 02/13/2062
35 స్వల్ప పనోతి మిథునం 03/07/2062 08/23/2063
36 స్వల్ప పనోతి మిథునం 02/06/2064 05/09/2064
37 సాడే సాతి తుల 11/05/2070 02/05/2073 వృద్ధిచెందుతున్నది
38 సాడే సాతి వృశ్చికం 02/06/2073 03/30/2073 అత్యున్నత శిఖరము
39 సాడే సాతి తుల 03/31/2073 10/23/2073 వృద్ధిచెందుతున్నది
40 సాడే సాతి వృశ్చికం 10/24/2073 01/16/2076 అత్యున్నత శిఖరము
41 సాడే సాతి ధనుస్సు 01/17/2076 07/10/2076 సెట్టింగ్
42 సాడే సాతి వృశ్చికం 07/11/2076 10/11/2076 అత్యున్నత శిఖరము
43 సాడే సాతి ధనుస్సు 10/12/2076 01/14/2079 సెట్టింగ్
44 స్వల్ప పనోతి కుంభం 04/12/2081 08/02/2081

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, అగర్వాల్ may face problems created by అగర్వాల్'s hidden enemies. Relationship with అగర్వాల్'s colleagues will not good enough and they will create problems in అగర్వాల్'s work environment. అగర్వాల్ may also face challenges on అగర్వాల్'s domestic front. This may create pressure and tension. అగర్వాల్ needs to exercise control over అగర్వాల్'s spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally అగర్వాల్ will get results eventually, so be patient and wait for అగర్వాల్'s turn. Take this period as learning period, put అగర్వాల్'s hard work and things will fall in place. అగర్వాల్ advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. అగర్వాల్ will find it difficult to achieve success in this period. అగర్వాల్ may not get results of అగర్వాల్'s hard work and feel restricted. అగర్వాల్'s constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, అగర్వాల్ should start exercising and taking care of అగర్వాల్'s health, otherwise అగర్వాల్ can be caught by chronic diseases. అగర్వాల్ may suffer from depression, unknown fear or phobia. అగర్వాల్'s will lack clarity in thinking, action, and decision making. అగర్వాల్ will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail అగర్వాల్ out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. అగర్వాల్ will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and అగర్వాల్ need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. అగర్వాల్ may be pessimistic in thinking, అగర్వాల్ is advised to deal with matters enthusiastically. అగర్వాల్ will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, అగర్వాల్ need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and అగర్వాల్'s drinking habits to keep Saturn happy. అగర్వాల్ will be able to sail through this period by intelligently handling అగర్వాల్'s domestic and financial matters.