ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

Mohammed Azharuddeen శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు Mohammed Azharuddeen
పుట్టిన తేది 22 : 3 : 1994 పుట్టిన సమయం 12 : 0 : 0
పుట్టిన ఊరు Thalangara
లింగము పురుషుడు తిథి దశమి
రాశి మిథునం నక్షత్ర పునర్వసు
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 సాడే సాతి వృషభం 06/07/2000 07/22/2002 వృద్ధిచెందుతున్నది
2 సాడే సాతి మిథునం 07/23/2002 01/08/2003 అత్యున్నత శిఖరము
3 సాడే సాతి వృషభం 01/09/2003 04/07/2003 వృద్ధిచెందుతున్నది
4 సాడే సాతి మిథునం 04/08/2003 09/05/2004 అత్యున్నత శిఖరము
5 సాడే సాతి కర్కాటకం 09/06/2004 01/13/2005 సెట్టింగ్
6 సాడే సాతి మిథునం 01/14/2005 05/25/2005 అత్యున్నత శిఖరము
7 సాడే సాతి కర్కాటకం 05/26/2005 10/31/2006 సెట్టింగ్
8 సాడే సాతి కర్కాటకం 01/11/2007 07/15/2007 సెట్టింగ్
9 స్వల్ప పనోతి కన్య 09/10/2009 11/14/2011
10 స్వల్ప పనోతి కన్య 05/16/2012 08/03/2012
11 స్వల్ప పనోతి మకరం 01/24/2020 04/28/2022
12 స్వల్ప పనోతి మకరం 07/13/2022 01/17/2023
13 సాడే సాతి వృషభం 08/08/2029 10/05/2029 వృద్ధిచెందుతున్నది
14 సాడే సాతి వృషభం 04/17/2030 05/30/2032 వృద్ధిచెందుతున్నది
15 సాడే సాతి మిథునం 05/31/2032 07/12/2034 అత్యున్నత శిఖరము
16 సాడే సాతి కర్కాటకం 07/13/2034 08/27/2036 సెట్టింగ్
17 స్వల్ప పనోతి కన్య 10/23/2038 04/05/2039
18 స్వల్ప పనోతి కన్య 07/13/2039 01/27/2041
19 స్వల్ప పనోతి కన్య 02/06/2041 09/25/2041
20 స్వల్ప పనోతి మకరం 03/07/2049 07/09/2049
21 స్వల్ప పనోతి మకరం 12/04/2049 02/24/2052
22 సాడే సాతి వృషభం 05/28/2059 07/10/2061 వృద్ధిచెందుతున్నది
23 సాడే సాతి మిథునం 07/11/2061 02/13/2062 అత్యున్నత శిఖరము
24 సాడే సాతి వృషభం 02/14/2062 03/06/2062 వృద్ధిచెందుతున్నది
25 సాడే సాతి మిథునం 03/07/2062 08/23/2063 అత్యున్నత శిఖరము
26 సాడే సాతి కర్కాటకం 08/24/2063 02/05/2064 సెట్టింగ్
27 సాడే సాతి మిథునం 02/06/2064 05/09/2064 అత్యున్నత శిఖరము
28 సాడే సాతి కర్కాటకం 05/10/2064 10/12/2065 సెట్టింగ్
29 సాడే సాతి కర్కాటకం 02/04/2066 07/02/2066 సెట్టింగ్
30 స్వల్ప పనోతి కన్య 08/30/2068 11/04/2070
31 స్వల్ప పనోతి మకరం 01/15/2079 04/11/2081
32 స్వల్ప పనోతి మకరం 08/03/2081 01/06/2082
33 సాడే సాతి వృషభం 07/18/2088 10/30/2088 వృద్ధిచెందుతున్నది
34 సాడే సాతి వృషభం 04/06/2089 09/18/2090 వృద్ధిచెందుతున్నది
35 సాడే సాతి మిథునం 09/19/2090 10/24/2090 అత్యున్నత శిఖరము
36 సాడే సాతి వృషభం 10/25/2090 05/20/2091 వృద్ధిచెందుతున్నది
37 సాడే సాతి మిథునం 05/21/2091 07/02/2093 అత్యున్నత శిఖరము
38 సాడే సాతి కర్కాటకం 07/03/2093 08/18/2095 సెట్టింగ్
39 స్వల్ప పనోతి కన్య 10/12/2097 05/02/2098
40 స్వల్ప పనోతి కన్య 06/20/2098 12/25/2099
41 స్వల్ప పనోతి కన్య 03/18/2100 09/16/2100
42 స్వల్ప పనోతి మకరం 02/25/2108 07/28/2108
43 స్వల్ప పనోతి మకరం 11/23/2108 02/16/2111

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, Mohammed Azharuddeen may face problems created by Mohammed Azharuddeen's hidden enemies. Relationship with Mohammed Azharuddeen's colleagues will not good enough and they will create problems in Mohammed Azharuddeen's work environment. Mohammed Azharuddeen may also face challenges on Mohammed Azharuddeen's domestic front. This may create pressure and tension. Mohammed Azharuddeen needs to exercise control over Mohammed Azharuddeen's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally Mohammed Azharuddeen will get results eventually, so be patient and wait for Mohammed Azharuddeen's turn. Take this period as learning period, put Mohammed Azharuddeen's hard work and things will fall in place. Mohammed Azharuddeen advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. Mohammed Azharuddeen will find it difficult to achieve success in this period. Mohammed Azharuddeen may not get results of Mohammed Azharuddeen's hard work and feel restricted. Mohammed Azharuddeen's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, Mohammed Azharuddeen should start exercising and taking care of Mohammed Azharuddeen's health, otherwise Mohammed Azharuddeen can be caught by chronic diseases. Mohammed Azharuddeen may suffer from depression, unknown fear or phobia. Mohammed Azharuddeen's will lack clarity in thinking, action, and decision making. Mohammed Azharuddeen will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail Mohammed Azharuddeen out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. Mohammed Azharuddeen will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and Mohammed Azharuddeen need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. Mohammed Azharuddeen may be pessimistic in thinking, Mohammed Azharuddeen is advised to deal with matters enthusiastically. Mohammed Azharuddeen will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, Mohammed Azharuddeen need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and Mohammed Azharuddeen's drinking habits to keep Saturn happy. Mohammed Azharuddeen will be able to sail through this period by intelligently handling Mohammed Azharuddeen's domestic and financial matters.