ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

Mohit Raina శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు Mohit Raina
పుట్టిన తేది 14 : 8 : 1982 పుట్టిన సమయం 12 : 0 : 0
పుట్టిన ఊరు Jammu
లింగము పురుషుడు తిథి దశమి
రాశి వృషభం నక్షత్ర రోహిణి
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 12/17/1987 03/20/1990
2 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 06/21/1990 12/14/1990
3 సాడే సాతి మేషం 04/18/1998 06/06/2000 వృద్ధిచెందుతున్నది
4 సాడే సాతి వృషభం 06/07/2000 07/22/2002 అత్యున్నత శిఖరము
5 సాడే సాతి మిథునం 07/23/2002 01/08/2003 సెట్టింగ్
6 సాడే సాతి వృషభం 01/09/2003 04/07/2003 అత్యున్నత శిఖరము
7 సాడే సాతి మిథునం 04/08/2003 09/05/2004 సెట్టింగ్
8 సాడే సాతి మిథునం 01/14/2005 05/25/2005 సెట్టింగ్
9 స్వల్ప పనోతి సింహం 11/01/2006 01/10/2007
10 స్వల్ప పనోతి సింహం 07/16/2007 09/09/2009
11 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 01/27/2017 06/20/2017
12 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 10/27/2017 01/23/2020
13 సాడే సాతి మేషం 06/03/2027 10/19/2027 వృద్ధిచెందుతున్నది
14 సాడే సాతి మేషం 02/24/2028 08/07/2029 వృద్ధిచెందుతున్నది
15 సాడే సాతి వృషభం 08/08/2029 10/05/2029 అత్యున్నత శిఖరము
16 సాడే సాతి మేషం 10/06/2029 04/16/2030 వృద్ధిచెందుతున్నది
17 సాడే సాతి వృషభం 04/17/2030 05/30/2032 అత్యున్నత శిఖరము
18 సాడే సాతి మిథునం 05/31/2032 07/12/2034 సెట్టింగ్
19 స్వల్ప పనోతి సింహం 08/28/2036 10/22/2038
20 స్వల్ప పనోతి సింహం 04/06/2039 07/12/2039
21 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 12/08/2046 03/06/2049
22 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 07/10/2049 12/03/2049
23 సాడే సాతి మేషం 04/07/2057 05/27/2059 వృద్ధిచెందుతున్నది
24 సాడే సాతి వృషభం 05/28/2059 07/10/2061 అత్యున్నత శిఖరము
25 సాడే సాతి మిథునం 07/11/2061 02/13/2062 సెట్టింగ్
26 సాడే సాతి వృషభం 02/14/2062 03/06/2062 అత్యున్నత శిఖరము
27 సాడే సాతి మిథునం 03/07/2062 08/23/2063 సెట్టింగ్
28 సాడే సాతి మిథునం 02/06/2064 05/09/2064 సెట్టింగ్
29 స్వల్ప పనోతి సింహం 10/13/2065 02/03/2066
30 స్వల్ప పనోతి సింహం 07/03/2066 08/29/2068
31 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 01/17/2076 07/10/2076
32 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 10/12/2076 01/14/2079
33 సాడే సాతి మేషం 05/22/2086 11/09/2086 వృద్ధిచెందుతున్నది
34 సాడే సాతి మేషం 02/08/2087 07/17/2088 వృద్ధిచెందుతున్నది
35 సాడే సాతి వృషభం 07/18/2088 10/30/2088 అత్యున్నత శిఖరము
36 సాడే సాతి మేషం 10/31/2088 04/05/2089 వృద్ధిచెందుతున్నది
37 సాడే సాతి వృషభం 04/06/2089 09/18/2090 అత్యున్నత శిఖరము
38 సాడే సాతి మిథునం 09/19/2090 10/24/2090 సెట్టింగ్
39 సాడే సాతి వృషభం 10/25/2090 05/20/2091 అత్యున్నత శిఖరము
40 సాడే సాతి మిథునం 05/21/2091 07/02/2093 సెట్టింగ్
41 స్వల్ప పనోతి సింహం 08/19/2095 10/11/2097
42 స్వల్ప పనోతి సింహం 05/03/2098 06/19/2098

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, Mohit Raina may face problems created by Mohit Raina's hidden enemies. Relationship with Mohit Raina's colleagues will not good enough and they will create problems in Mohit Raina's work environment. Mohit Raina may also face challenges on Mohit Raina's domestic front. This may create pressure and tension. Mohit Raina needs to exercise control over Mohit Raina's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally Mohit Raina will get results eventually, so be patient and wait for Mohit Raina's turn. Take this period as learning period, put Mohit Raina's hard work and things will fall in place. Mohit Raina advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. Mohit Raina will find it difficult to achieve success in this period. Mohit Raina may not get results of Mohit Raina's hard work and feel restricted. Mohit Raina's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, Mohit Raina should start exercising and taking care of Mohit Raina's health, otherwise Mohit Raina can be caught by chronic diseases. Mohit Raina may suffer from depression, unknown fear or phobia. Mohit Raina's will lack clarity in thinking, action, and decision making. Mohit Raina will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail Mohit Raina out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. Mohit Raina will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and Mohit Raina need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. Mohit Raina may be pessimistic in thinking, Mohit Raina is advised to deal with matters enthusiastically. Mohit Raina will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, Mohit Raina need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and Mohit Raina's drinking habits to keep Saturn happy. Mohit Raina will be able to sail through this period by intelligently handling Mohit Raina's domestic and financial matters.