ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

Monica Gill శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు Monica Gill
పుట్టిన తేది 20 : 7 : 1990 పుట్టిన సమయం 12 : 0 : 0
పుట్టిన ఊరు Worcester
లింగము స్త్రీ తిథి చతుర్దశి
రాశి మిథునం నక్షత్ర ఆరుద్ర
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 స్వల్ప పనోతి మకరం 12/15/1990 03/05/1993
2 స్వల్ప పనోతి మకరం 10/16/1993 11/09/1993
3 సాడే సాతి వృషభం 06/07/2000 07/22/2002 వృద్ధిచెందుతున్నది
4 సాడే సాతి మిథునం 07/23/2002 01/08/2003 అత్యున్నత శిఖరము
5 సాడే సాతి వృషభం 01/09/2003 04/07/2003 వృద్ధిచెందుతున్నది
6 సాడే సాతి మిథునం 04/08/2003 09/05/2004 అత్యున్నత శిఖరము
7 సాడే సాతి కర్కాటకం 09/06/2004 01/13/2005 సెట్టింగ్
8 సాడే సాతి మిథునం 01/14/2005 05/25/2005 అత్యున్నత శిఖరము
9 సాడే సాతి కర్కాటకం 05/26/2005 10/31/2006 సెట్టింగ్
10 సాడే సాతి కర్కాటకం 01/11/2007 07/15/2007 సెట్టింగ్
11 స్వల్ప పనోతి కన్య 09/10/2009 11/14/2011
12 స్వల్ప పనోతి కన్య 05/16/2012 08/03/2012
13 స్వల్ప పనోతి మకరం 01/24/2020 04/28/2022
14 స్వల్ప పనోతి మకరం 07/13/2022 01/17/2023
15 సాడే సాతి వృషభం 08/08/2029 10/05/2029 వృద్ధిచెందుతున్నది
16 సాడే సాతి వృషభం 04/17/2030 05/30/2032 వృద్ధిచెందుతున్నది
17 సాడే సాతి మిథునం 05/31/2032 07/12/2034 అత్యున్నత శిఖరము
18 సాడే సాతి కర్కాటకం 07/13/2034 08/27/2036 సెట్టింగ్
19 స్వల్ప పనోతి కన్య 10/23/2038 04/05/2039
20 స్వల్ప పనోతి కన్య 07/13/2039 01/27/2041
21 స్వల్ప పనోతి కన్య 02/06/2041 09/25/2041
22 స్వల్ప పనోతి మకరం 03/07/2049 07/09/2049
23 స్వల్ప పనోతి మకరం 12/04/2049 02/24/2052
24 సాడే సాతి వృషభం 05/28/2059 07/10/2061 వృద్ధిచెందుతున్నది
25 సాడే సాతి మిథునం 07/11/2061 02/13/2062 అత్యున్నత శిఖరము
26 సాడే సాతి వృషభం 02/14/2062 03/06/2062 వృద్ధిచెందుతున్నది
27 సాడే సాతి మిథునం 03/07/2062 08/23/2063 అత్యున్నత శిఖరము
28 సాడే సాతి కర్కాటకం 08/24/2063 02/05/2064 సెట్టింగ్
29 సాడే సాతి మిథునం 02/06/2064 05/09/2064 అత్యున్నత శిఖరము
30 సాడే సాతి కర్కాటకం 05/10/2064 10/12/2065 సెట్టింగ్
31 సాడే సాతి కర్కాటకం 02/04/2066 07/02/2066 సెట్టింగ్
32 స్వల్ప పనోతి కన్య 08/30/2068 11/04/2070
33 స్వల్ప పనోతి మకరం 01/15/2079 04/11/2081
34 స్వల్ప పనోతి మకరం 08/03/2081 01/06/2082
35 సాడే సాతి వృషభం 07/18/2088 10/30/2088 వృద్ధిచెందుతున్నది
36 సాడే సాతి వృషభం 04/06/2089 09/18/2090 వృద్ధిచెందుతున్నది
37 సాడే సాతి మిథునం 09/19/2090 10/24/2090 అత్యున్నత శిఖరము
38 సాడే సాతి వృషభం 10/25/2090 05/20/2091 వృద్ధిచెందుతున్నది
39 సాడే సాతి మిథునం 05/21/2091 07/02/2093 అత్యున్నత శిఖరము
40 సాడే సాతి కర్కాటకం 07/03/2093 08/18/2095 సెట్టింగ్
41 స్వల్ప పనోతి కన్య 10/12/2097 05/02/2098
42 స్వల్ప పనోతి కన్య 06/20/2098 12/25/2099
43 స్వల్ప పనోతి కన్య 03/18/2100 09/16/2100
44 స్వల్ప పనోతి మకరం 02/25/2108 07/28/2108

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, Monica Gill may face problems created by Monica Gill's hidden enemies. Relationship with Monica Gill's colleagues will not good enough and they will create problems in Monica Gill's work environment. Monica Gill may also face challenges on Monica Gill's domestic front. This may create pressure and tension. Monica Gill needs to exercise control over Monica Gill's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally Monica Gill will get results eventually, so be patient and wait for Monica Gill's turn. Take this period as learning period, put Monica Gill's hard work and things will fall in place. Monica Gill advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. Monica Gill will find it difficult to achieve success in this period. Monica Gill may not get results of Monica Gill's hard work and feel restricted. Monica Gill's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, Monica Gill should start exercising and taking care of Monica Gill's health, otherwise Monica Gill can be caught by chronic diseases. Monica Gill may suffer from depression, unknown fear or phobia. Monica Gill's will lack clarity in thinking, action, and decision making. Monica Gill will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail Monica Gill out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. Monica Gill will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and Monica Gill need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. Monica Gill may be pessimistic in thinking, Monica Gill is advised to deal with matters enthusiastically. Monica Gill will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, Monica Gill need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and Monica Gill's drinking habits to keep Saturn happy. Monica Gill will be able to sail through this period by intelligently handling Monica Gill's domestic and financial matters.