ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

Mukesh Khanna శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు Mukesh Khanna
పుట్టిన తేది 23 : 6 : 1958 పుట్టిన సమయం 12 : 0 : 0
పుట్టిన ఊరు Mumbai
లింగము పురుషుడు తిథి సప్తమి
రాశి సింహం నక్షత్ర పూర్వఫల్గుణి
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 06/02/1958 11/07/1958
2 స్వల్ప పనోతి మీనం 04/09/1966 11/02/1966
3 స్వల్ప పనోతి మీనం 12/20/1966 06/16/1968
4 స్వల్ప పనోతి మీనం 09/28/1968 03/07/1969
5 సాడే సాతి కర్కాటకం 07/24/1975 09/06/1977 వృద్ధిచెందుతున్నది
6 సాడే సాతి సింహం 09/07/1977 11/03/1979 అత్యున్నత శిఖరము
7 సాడే సాతి కన్య 11/04/1979 03/14/1980 సెట్టింగ్
8 సాడే సాతి సింహం 03/15/1980 07/26/1980 అత్యున్నత శిఖరము
9 సాడే సాతి కన్య 07/27/1980 10/05/1982 సెట్టింగ్
10 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 12/21/1984 05/31/1985
11 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 09/17/1985 12/16/1987
12 స్వల్ప పనోతి మీనం 06/02/1995 08/09/1995
13 స్వల్ప పనోతి మీనం 02/17/1996 04/17/1998
14 సాడే సాతి కర్కాటకం 09/06/2004 01/13/2005 వృద్ధిచెందుతున్నది
15 సాడే సాతి కర్కాటకం 05/26/2005 10/31/2006 వృద్ధిచెందుతున్నది
16 సాడే సాతి సింహం 11/01/2006 01/10/2007 అత్యున్నత శిఖరము
17 సాడే సాతి కర్కాటకం 01/11/2007 07/15/2007 వృద్ధిచెందుతున్నది
18 సాడే సాతి సింహం 07/16/2007 09/09/2009 అత్యున్నత శిఖరము
19 సాడే సాతి కన్య 09/10/2009 11/14/2011 సెట్టింగ్
20 సాడే సాతి కన్య 05/16/2012 08/03/2012 సెట్టింగ్
21 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 11/03/2014 01/26/2017
22 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 06/21/2017 10/26/2017
23 స్వల్ప పనోతి మీనం 03/30/2025 06/02/2027
24 స్వల్ప పనోతి మీనం 10/20/2027 02/23/2028
25 సాడే సాతి కర్కాటకం 07/13/2034 08/27/2036 వృద్ధిచెందుతున్నది
26 సాడే సాతి సింహం 08/28/2036 10/22/2038 అత్యున్నత శిఖరము
27 సాడే సాతి కన్య 10/23/2038 04/05/2039 సెట్టింగ్
28 సాడే సాతి సింహం 04/06/2039 07/12/2039 అత్యున్నత శిఖరము
29 సాడే సాతి కన్య 07/13/2039 01/27/2041 సెట్టింగ్
30 సాడే సాతి కన్య 02/06/2041 09/25/2041 సెట్టింగ్
31 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 12/12/2043 06/22/2044
32 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 08/30/2044 12/07/2046
33 స్వల్ప పనోతి మీనం 05/15/2054 09/01/2054
34 స్వల్ప పనోతి మీనం 02/06/2055 04/06/2057
35 సాడే సాతి కర్కాటకం 08/24/2063 02/05/2064 వృద్ధిచెందుతున్నది
36 సాడే సాతి కర్కాటకం 05/10/2064 10/12/2065 వృద్ధిచెందుతున్నది
37 సాడే సాతి సింహం 10/13/2065 02/03/2066 అత్యున్నత శిఖరము
38 సాడే సాతి కర్కాటకం 02/04/2066 07/02/2066 వృద్ధిచెందుతున్నది
39 సాడే సాతి సింహం 07/03/2066 08/29/2068 అత్యున్నత శిఖరము
40 సాడే సాతి కన్య 08/30/2068 11/04/2070 సెట్టింగ్
41 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 02/06/2073 03/30/2073
42 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 10/24/2073 01/16/2076
43 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 07/11/2076 10/11/2076

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, Mukesh Khanna may face problems created by Mukesh Khanna's hidden enemies. Relationship with Mukesh Khanna's colleagues will not good enough and they will create problems in Mukesh Khanna's work environment. Mukesh Khanna may also face challenges on Mukesh Khanna's domestic front. This may create pressure and tension. Mukesh Khanna needs to exercise control over Mukesh Khanna's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally Mukesh Khanna will get results eventually, so be patient and wait for Mukesh Khanna's turn. Take this period as learning period, put Mukesh Khanna's hard work and things will fall in place. Mukesh Khanna advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. Mukesh Khanna will find it difficult to achieve success in this period. Mukesh Khanna may not get results of Mukesh Khanna's hard work and feel restricted. Mukesh Khanna's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, Mukesh Khanna should start exercising and taking care of Mukesh Khanna's health, otherwise Mukesh Khanna can be caught by chronic diseases. Mukesh Khanna may suffer from depression, unknown fear or phobia. Mukesh Khanna's will lack clarity in thinking, action, and decision making. Mukesh Khanna will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail Mukesh Khanna out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. Mukesh Khanna will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and Mukesh Khanna need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. Mukesh Khanna may be pessimistic in thinking, Mukesh Khanna is advised to deal with matters enthusiastically. Mukesh Khanna will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, Mukesh Khanna need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and Mukesh Khanna's drinking habits to keep Saturn happy. Mukesh Khanna will be able to sail through this period by intelligently handling Mukesh Khanna's domestic and financial matters.