ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

ఎన్.టి.రామా రావు శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు ఎన్.టి.రామా రావు
పుట్టిన తేది 28 : 5 : 1923 పుట్టిన సమయం 16 : 45 : 0
పుట్టిన ఊరు Gudivada
లింగము పురుషుడు తిథి త్రయోదశి
రాశి తుల నక్షత్ర స్వాతి
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 సాడే సాతి కన్య 08/09/1921 10/15/1923 వృద్ధిచెందుతున్నది
2 సాడే సాతి తుల 10/16/1923 12/31/1926 అత్యున్నత శిఖరము
3 సాడే సాతి వృశ్చికం 01/01/1926 05/13/1926 సెట్టింగ్
4 సాడే సాతి తుల 05/14/1926 09/29/1926 అత్యున్నత శిఖరము
5 సాడే సాతి వృశ్చికం 09/30/1926 12/24/1928 సెట్టింగ్
6 స్వల్ప పనోతి మకరం 04/12/1931 05/25/1931
7 స్వల్ప పనోతి మకరం 12/25/1931 03/15/1934
8 స్వల్ప పనోతి మకరం 09/14/1934 12/07/1934
9 స్వల్ప పనోతి వృషభం 06/19/1941 12/14/1941
10 స్వల్ప పనోతి వృషభం 03/04/1942 08/05/1943
11 స్వల్ప పనోతి వృషభం 12/17/1943 04/23/1944
12 సాడే సాతి కన్య 09/20/1950 11/25/1952 వృద్ధిచెందుతున్నది
13 సాడే సాతి తుల 11/26/1952 04/23/1953 అత్యున్నత శిఖరము
14 సాడే సాతి కన్య 04/24/1953 08/20/1953 వృద్ధిచెందుతున్నది
15 సాడే సాతి తుల 08/21/1953 11/11/1955 అత్యున్నత శిఖరము
16 సాడే సాతి వృశ్చికం 11/12/1955 02/07/1958 సెట్టింగ్
17 సాడే సాతి వృశ్చికం 06/02/1958 11/07/1958 సెట్టింగ్
18 స్వల్ప పనోతి మకరం 02/02/1961 09/17/1961
19 స్వల్ప పనోతి మకరం 10/08/1961 01/27/1964
20 స్వల్ప పనోతి వృషభం 04/28/1971 06/10/1973
21 సాడే సాతి కన్య 11/04/1979 03/14/1980 వృద్ధిచెందుతున్నది
22 సాడే సాతి కన్య 07/27/1980 10/05/1982 వృద్ధిచెందుతున్నది
23 సాడే సాతి తుల 10/06/1982 12/20/1984 అత్యున్నత శిఖరము
24 సాడే సాతి వృశ్చికం 12/21/1984 05/31/1985 సెట్టింగ్
25 సాడే సాతి తుల 06/01/1985 09/16/1985 అత్యున్నత శిఖరము
26 సాడే సాతి వృశ్చికం 09/17/1985 12/16/1987 సెట్టింగ్
27 స్వల్ప పనోతి మకరం 03/21/1990 06/20/1990
28 స్వల్ప పనోతి మకరం 12/15/1990 03/05/1993
29 స్వల్ప పనోతి మకరం 10/16/1993 11/09/1993
30 స్వల్ప పనోతి వృషభం 06/07/2000 07/22/2002
31 స్వల్ప పనోతి వృషభం 01/09/2003 04/07/2003
32 సాడే సాతి కన్య 09/10/2009 11/14/2011 వృద్ధిచెందుతున్నది
33 సాడే సాతి తుల 11/15/2011 05/15/2012 అత్యున్నత శిఖరము
34 సాడే సాతి కన్య 05/16/2012 08/03/2012 వృద్ధిచెందుతున్నది
35 సాడే సాతి తుల 08/04/2012 11/02/2014 అత్యున్నత శిఖరము
36 సాడే సాతి వృశ్చికం 11/03/2014 01/26/2017 సెట్టింగ్
37 సాడే సాతి వృశ్చికం 06/21/2017 10/26/2017 సెట్టింగ్
38 స్వల్ప పనోతి మకరం 01/24/2020 04/28/2022
39 స్వల్ప పనోతి మకరం 07/13/2022 01/17/2023
40 స్వల్ప పనోతి వృషభం 08/08/2029 10/05/2029
41 స్వల్ప పనోతి వృషభం 04/17/2030 05/30/2032
42 సాడే సాతి కన్య 10/23/2038 04/05/2039 వృద్ధిచెందుతున్నది
43 సాడే సాతి కన్య 07/13/2039 01/27/2041 వృద్ధిచెందుతున్నది
44 సాడే సాతి తుల 01/28/2041 02/05/2041 అత్యున్నత శిఖరము
45 సాడే సాతి కన్య 02/06/2041 09/25/2041 వృద్ధిచెందుతున్నది

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, ఎన్.టి.రామా రావు may face problems created by ఎన్.టి.రామా రావు's hidden enemies. Relationship with ఎన్.టి.రామా రావు's colleagues will not good enough and they will create problems in ఎన్.టి.రామా రావు's work environment. ఎన్.టి.రామా రావు may also face challenges on ఎన్.టి.రామా రావు's domestic front. This may create pressure and tension. ఎన్.టి.రామా రావు needs to exercise control over ఎన్.టి.రామా రావు's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally ఎన్.టి.రామా రావు will get results eventually, so be patient and wait for ఎన్.టి.రామా రావు's turn. Take this period as learning period, put ఎన్.టి.రామా రావు's hard work and things will fall in place. ఎన్.టి.రామా రావు advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. ఎన్.టి.రామా రావు will find it difficult to achieve success in this period. ఎన్.టి.రామా రావు may not get results of ఎన్.టి.రామా రావు's hard work and feel restricted. ఎన్.టి.రామా రావు's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, ఎన్.టి.రామా రావు should start exercising and taking care of ఎన్.టి.రామా రావు's health, otherwise ఎన్.టి.రామా రావు can be caught by chronic diseases. ఎన్.టి.రామా రావు may suffer from depression, unknown fear or phobia. ఎన్.టి.రామా రావు's will lack clarity in thinking, action, and decision making. ఎన్.టి.రామా రావు will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail ఎన్.టి.రామా రావు out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. ఎన్.టి.రామా రావు will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and ఎన్.టి.రామా రావు need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. ఎన్.టి.రామా రావు may be pessimistic in thinking, ఎన్.టి.రామా రావు is advised to deal with matters enthusiastically. ఎన్.టి.రామా రావు will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, ఎన్.టి.రామా రావు need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and ఎన్.టి.రామా రావు's drinking habits to keep Saturn happy. ఎన్.టి.రామా రావు will be able to sail through this period by intelligently handling ఎన్.టి.రామా రావు's domestic and financial matters.