ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

నారాయణ్ జగదీసన్ శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు నారాయణ్ జగదీసన్
పుట్టిన తేది 24 : 12 : 1995 పుట్టిన సమయం 0 : 0 : 0
పుట్టిన ఊరు Coimbatore
లింగము పురుషుడు తిథి విదియ
రాశి మకరం నక్షత్ర ఉత్తరాషాఢ
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 సాడే సాతి కుంభం 08/10/1995 02/16/1996 సెట్టింగ్
2 స్వల్ప పనోతి మేషం 04/18/1998 06/06/2000
3 స్వల్ప పనోతి సింహం 11/01/2006 01/10/2007
4 స్వల్ప పనోతి సింహం 07/16/2007 09/09/2009
5 సాడే సాతి ధనుస్సు 01/27/2017 06/20/2017 వృద్ధిచెందుతున్నది
6 సాడే సాతి ధనుస్సు 10/27/2017 01/23/2020 వృద్ధిచెందుతున్నది
7 సాడే సాతి మకరం 01/24/2020 04/28/2022 అత్యున్నత శిఖరము
8 సాడే సాతి కుంభం 04/29/2022 07/12/2022 సెట్టింగ్
9 సాడే సాతి మకరం 07/13/2022 01/17/2023 అత్యున్నత శిఖరము
10 సాడే సాతి కుంభం 01/18/2023 03/29/2025 సెట్టింగ్
11 స్వల్ప పనోతి మేషం 06/03/2027 10/19/2027
12 స్వల్ప పనోతి మేషం 02/24/2028 08/07/2029
13 స్వల్ప పనోతి మేషం 10/06/2029 04/16/2030
14 స్వల్ప పనోతి సింహం 08/28/2036 10/22/2038
15 స్వల్ప పనోతి సింహం 04/06/2039 07/12/2039
16 సాడే సాతి ధనుస్సు 12/08/2046 03/06/2049 వృద్ధిచెందుతున్నది
17 సాడే సాతి మకరం 03/07/2049 07/09/2049 అత్యున్నత శిఖరము
18 సాడే సాతి ధనుస్సు 07/10/2049 12/03/2049 వృద్ధిచెందుతున్నది
19 సాడే సాతి మకరం 12/04/2049 02/24/2052 అత్యున్నత శిఖరము
20 సాడే సాతి కుంభం 02/25/2052 05/14/2054 సెట్టింగ్
21 సాడే సాతి కుంభం 09/02/2054 02/05/2055 సెట్టింగ్
22 స్వల్ప పనోతి మేషం 04/07/2057 05/27/2059
23 స్వల్ప పనోతి సింహం 10/13/2065 02/03/2066
24 స్వల్ప పనోతి సింహం 07/03/2066 08/29/2068
25 సాడే సాతి ధనుస్సు 01/17/2076 07/10/2076 వృద్ధిచెందుతున్నది
26 సాడే సాతి ధనుస్సు 10/12/2076 01/14/2079 వృద్ధిచెందుతున్నది
27 సాడే సాతి మకరం 01/15/2079 04/11/2081 అత్యున్నత శిఖరము
28 సాడే సాతి కుంభం 04/12/2081 08/02/2081 సెట్టింగ్
29 సాడే సాతి మకరం 08/03/2081 01/06/2082 అత్యున్నత శిఖరము
30 సాడే సాతి కుంభం 01/07/2082 03/19/2084 సెట్టింగ్
31 స్వల్ప పనోతి మేషం 05/22/2086 11/09/2086
32 స్వల్ప పనోతి మేషం 02/08/2087 07/17/2088
33 స్వల్ప పనోతి మేషం 10/31/2088 04/05/2089
34 స్వల్ప పనోతి సింహం 08/19/2095 10/11/2097
35 స్వల్ప పనోతి సింహం 05/03/2098 06/19/2098
36 సాడే సాతి ధనుస్సు 11/30/2105 02/24/2108 వృద్ధిచెందుతున్నది
37 సాడే సాతి మకరం 02/25/2108 07/28/2108 అత్యున్నత శిఖరము
38 సాడే సాతి ధనుస్సు 07/29/2108 11/22/2108 వృద్ధిచెందుతున్నది
39 సాడే సాతి మకరం 11/23/2108 02/16/2111 అత్యున్నత శిఖరము
40 సాడే సాతి కుంభం 02/17/2111 05/02/2113 సెట్టింగ్
41 సాడే సాతి కుంభం 09/22/2113 01/25/2114 సెట్టింగ్

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, నారాయణ్ జగదీసన్ may face problems created by నారాయణ్ జగదీసన్'s hidden enemies. Relationship with నారాయణ్ జగదీసన్'s colleagues will not good enough and they will create problems in నారాయణ్ జగదీసన్'s work environment. నారాయణ్ జగదీసన్ may also face challenges on నారాయణ్ జగదీసన్'s domestic front. This may create pressure and tension. నారాయణ్ జగదీసన్ needs to exercise control over నారాయణ్ జగదీసన్'s spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally నారాయణ్ జగదీసన్ will get results eventually, so be patient and wait for నారాయణ్ జగదీసన్'s turn. Take this period as learning period, put నారాయణ్ జగదీసన్'s hard work and things will fall in place. నారాయణ్ జగదీసన్ advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. నారాయణ్ జగదీసన్ will find it difficult to achieve success in this period. నారాయణ్ జగదీసన్ may not get results of నారాయణ్ జగదీసన్'s hard work and feel restricted. నారాయణ్ జగదీసన్'s constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, నారాయణ్ జగదీసన్ should start exercising and taking care of నారాయణ్ జగదీసన్'s health, otherwise నారాయణ్ జగదీసన్ can be caught by chronic diseases. నారాయణ్ జగదీసన్ may suffer from depression, unknown fear or phobia. నారాయణ్ జగదీసన్'s will lack clarity in thinking, action, and decision making. నారాయణ్ జగదీసన్ will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail నారాయణ్ జగదీసన్ out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. నారాయణ్ జగదీసన్ will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and నారాయణ్ జగదీసన్ need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. నారాయణ్ జగదీసన్ may be pessimistic in thinking, నారాయణ్ జగదీసన్ is advised to deal with matters enthusiastically. నారాయణ్ జగదీసన్ will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, నారాయణ్ జగదీసన్ need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and నారాయణ్ జగదీసన్'s drinking habits to keep Saturn happy. నారాయణ్ జగదీసన్ will be able to sail through this period by intelligently handling నారాయణ్ జగదీసన్'s domestic and financial matters.