ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

హగ్‌మత్ శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు హగ్‌మత్
పుట్టిన తేది 23 : 9 : 1999 పుట్టిన సమయం 0 : 0 : 0
పుట్టిన ఊరు Kabul
లింగము పురుషుడు తిథి త్రయోదశి
రాశి కుంభం నక్షత్ర ధనిష్ఠ
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 స్వల్ప పనోతి వృషభం 06/07/2000 07/22/2002
2 స్వల్ప పనోతి వృషభం 01/09/2003 04/07/2003
3 స్వల్ప పనోతి కన్య 09/10/2009 11/14/2011
4 స్వల్ప పనోతి కన్య 05/16/2012 08/03/2012
5 సాడే సాతి మకరం 01/24/2020 04/28/2022 వృద్ధిచెందుతున్నది
6 సాడే సాతి కుంభం 04/29/2022 07/12/2022 అత్యున్నత శిఖరము
7 సాడే సాతి మకరం 07/13/2022 01/17/2023 వృద్ధిచెందుతున్నది
8 సాడే సాతి కుంభం 01/18/2023 03/29/2025 అత్యున్నత శిఖరము
9 సాడే సాతి మీనం 03/30/2025 06/02/2027 సెట్టింగ్
10 సాడే సాతి మీనం 10/20/2027 02/23/2028 సెట్టింగ్
11 స్వల్ప పనోతి వృషభం 08/08/2029 10/05/2029
12 స్వల్ప పనోతి వృషభం 04/17/2030 05/30/2032
13 స్వల్ప పనోతి కన్య 10/23/2038 04/05/2039
14 స్వల్ప పనోతి కన్య 07/13/2039 01/27/2041
15 స్వల్ప పనోతి కన్య 02/06/2041 09/25/2041
16 సాడే సాతి మకరం 03/07/2049 07/09/2049 వృద్ధిచెందుతున్నది
17 సాడే సాతి మకరం 12/04/2049 02/24/2052 వృద్ధిచెందుతున్నది
18 సాడే సాతి కుంభం 02/25/2052 05/14/2054 అత్యున్నత శిఖరము
19 సాడే సాతి మీనం 05/15/2054 09/01/2054 సెట్టింగ్
20 సాడే సాతి కుంభం 09/02/2054 02/05/2055 అత్యున్నత శిఖరము
21 సాడే సాతి మీనం 02/06/2055 04/06/2057 సెట్టింగ్
22 స్వల్ప పనోతి వృషభం 05/28/2059 07/10/2061
23 స్వల్ప పనోతి వృషభం 02/14/2062 03/06/2062
24 స్వల్ప పనోతి కన్య 08/30/2068 11/04/2070
25 సాడే సాతి మకరం 01/15/2079 04/11/2081 వృద్ధిచెందుతున్నది
26 సాడే సాతి కుంభం 04/12/2081 08/02/2081 అత్యున్నత శిఖరము
27 సాడే సాతి మకరం 08/03/2081 01/06/2082 వృద్ధిచెందుతున్నది
28 సాడే సాతి కుంభం 01/07/2082 03/19/2084 అత్యున్నత శిఖరము
29 సాడే సాతి మీనం 03/20/2084 05/21/2086 సెట్టింగ్
30 సాడే సాతి మీనం 11/10/2086 02/07/2087 సెట్టింగ్
31 స్వల్ప పనోతి వృషభం 07/18/2088 10/30/2088
32 స్వల్ప పనోతి వృషభం 04/06/2089 09/18/2090
33 స్వల్ప పనోతి వృషభం 10/25/2090 05/20/2091
34 స్వల్ప పనోతి కన్య 10/12/2097 05/02/2098
35 స్వల్ప పనోతి కన్య 06/20/2098 12/25/2099
36 స్వల్ప పనోతి కన్య 03/18/2100 09/16/2100
37 సాడే సాతి మకరం 02/25/2108 07/28/2108 వృద్ధిచెందుతున్నది
38 సాడే సాతి మకరం 11/23/2108 02/16/2111 వృద్ధిచెందుతున్నది
39 సాడే సాతి కుంభం 02/17/2111 05/02/2113 అత్యున్నత శిఖరము
40 సాడే సాతి మీనం 05/03/2113 09/21/2113 సెట్టింగ్
41 సాడే సాతి కుంభం 09/22/2113 01/25/2114 అత్యున్నత శిఖరము
42 సాడే సాతి మీనం 01/26/2114 03/29/2116 సెట్టింగ్

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, హగ్‌మత్ may face problems created by హగ్‌మత్'s hidden enemies. Relationship with హగ్‌మత్'s colleagues will not good enough and they will create problems in హగ్‌మత్'s work environment. హగ్‌మత్ may also face challenges on హగ్‌మత్'s domestic front. This may create pressure and tension. హగ్‌మత్ needs to exercise control over హగ్‌మత్'s spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally హగ్‌మత్ will get results eventually, so be patient and wait for హగ్‌మత్'s turn. Take this period as learning period, put హగ్‌మత్'s hard work and things will fall in place. హగ్‌మత్ advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. హగ్‌మత్ will find it difficult to achieve success in this period. హగ్‌మత్ may not get results of హగ్‌మత్'s hard work and feel restricted. హగ్‌మత్'s constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, హగ్‌మత్ should start exercising and taking care of హగ్‌మత్'s health, otherwise హగ్‌మత్ can be caught by chronic diseases. హగ్‌మత్ may suffer from depression, unknown fear or phobia. హగ్‌మత్'s will lack clarity in thinking, action, and decision making. హగ్‌మత్ will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail హగ్‌మత్ out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. హగ్‌మత్ will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and హగ్‌మత్ need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. హగ్‌మత్ may be pessimistic in thinking, హగ్‌మత్ is advised to deal with matters enthusiastically. హగ్‌మత్ will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, హగ్‌మత్ need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and హగ్‌మత్'s drinking habits to keep Saturn happy. హగ్‌మత్ will be able to sail through this period by intelligently handling హగ్‌మత్'s domestic and financial matters.