ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

ఫిల్ ఫోడెన్ శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు ఫిల్ ఫోడెన్
పుట్టిన తేది 28 : 5 : 2000 పుట్టిన సమయం 0 : 0 : 0
పుట్టిన ఊరు Manchester
లింగము పురుషుడు తిథి నవమి
రాశి మీనం నక్షత్ర పూర్వాభాద్ర
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 సాడే సాతి మేషం 04/18/1998 06/06/2000 సెట్టింగ్
2 స్వల్ప పనోతి మిథునం 07/23/2002 01/08/2003
3 స్వల్ప పనోతి మిథునం 04/08/2003 09/05/2004
4 స్వల్ప పనోతి మిథునం 01/14/2005 05/25/2005
5 స్వల్ప పనోతి తుల 11/15/2011 05/15/2012
6 స్వల్ప పనోతి తుల 08/04/2012 11/02/2014
7 సాడే సాతి కుంభం 04/29/2022 07/12/2022 వృద్ధిచెందుతున్నది
8 సాడే సాతి కుంభం 01/18/2023 03/29/2025 వృద్ధిచెందుతున్నది
9 సాడే సాతి మీనం 03/30/2025 06/02/2027 అత్యున్నత శిఖరము
10 సాడే సాతి మేషం 06/03/2027 10/19/2027 సెట్టింగ్
11 సాడే సాతి మీనం 10/20/2027 02/23/2028 అత్యున్నత శిఖరము
12 సాడే సాతి మేషం 02/24/2028 08/07/2029 సెట్టింగ్
13 సాడే సాతి మేషం 10/06/2029 04/16/2030 సెట్టింగ్
14 స్వల్ప పనోతి మిథునం 05/31/2032 07/12/2034
15 స్వల్ప పనోతి తుల 01/28/2041 02/05/2041
16 స్వల్ప పనోతి తుల 09/26/2041 12/11/2043
17 స్వల్ప పనోతి తుల 06/23/2044 08/29/2044
18 సాడే సాతి కుంభం 02/25/2052 05/14/2054 వృద్ధిచెందుతున్నది
19 సాడే సాతి మీనం 05/15/2054 09/01/2054 అత్యున్నత శిఖరము
20 సాడే సాతి కుంభం 09/02/2054 02/05/2055 వృద్ధిచెందుతున్నది
21 సాడే సాతి మీనం 02/06/2055 04/06/2057 అత్యున్నత శిఖరము
22 సాడే సాతి మేషం 04/07/2057 05/27/2059 సెట్టింగ్
23 స్వల్ప పనోతి మిథునం 07/11/2061 02/13/2062
24 స్వల్ప పనోతి మిథునం 03/07/2062 08/23/2063
25 స్వల్ప పనోతి మిథునం 02/06/2064 05/09/2064
26 స్వల్ప పనోతి తుల 11/05/2070 02/05/2073
27 స్వల్ప పనోతి తుల 03/31/2073 10/23/2073
28 సాడే సాతి కుంభం 04/12/2081 08/02/2081 వృద్ధిచెందుతున్నది
29 సాడే సాతి కుంభం 01/07/2082 03/19/2084 వృద్ధిచెందుతున్నది
30 సాడే సాతి మీనం 03/20/2084 05/21/2086 అత్యున్నత శిఖరము
31 సాడే సాతి మేషం 05/22/2086 11/09/2086 సెట్టింగ్
32 సాడే సాతి మీనం 11/10/2086 02/07/2087 అత్యున్నత శిఖరము
33 సాడే సాతి మేషం 02/08/2087 07/17/2088 సెట్టింగ్
34 సాడే సాతి మేషం 10/31/2088 04/05/2089 సెట్టింగ్
35 స్వల్ప పనోతి మిథునం 09/19/2090 10/24/2090
36 స్వల్ప పనోతి మిథునం 05/21/2091 07/02/2093
37 స్వల్ప పనోతి తుల 12/26/2099 03/17/2100
38 స్వల్ప పనోతి తుల 09/17/2100 12/02/2102
39 సాడే సాతి కుంభం 02/17/2111 05/02/2113 వృద్ధిచెందుతున్నది
40 సాడే సాతి మీనం 05/03/2113 09/21/2113 అత్యున్నత శిఖరము
41 సాడే సాతి కుంభం 09/22/2113 01/25/2114 వృద్ధిచెందుతున్నది
42 సాడే సాతి మీనం 01/26/2114 03/29/2116 అత్యున్నత శిఖరము
43 సాడే సాతి మేషం 03/30/2116 05/18/2118 సెట్టింగ్

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, ఫిల్ ఫోడెన్ may face problems created by ఫిల్ ఫోడెన్'s hidden enemies. Relationship with ఫిల్ ఫోడెన్'s colleagues will not good enough and they will create problems in ఫిల్ ఫోడెన్'s work environment. ఫిల్ ఫోడెన్ may also face challenges on ఫిల్ ఫోడెన్'s domestic front. This may create pressure and tension. ఫిల్ ఫోడెన్ needs to exercise control over ఫిల్ ఫోడెన్'s spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally ఫిల్ ఫోడెన్ will get results eventually, so be patient and wait for ఫిల్ ఫోడెన్'s turn. Take this period as learning period, put ఫిల్ ఫోడెన్'s hard work and things will fall in place. ఫిల్ ఫోడెన్ advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. ఫిల్ ఫోడెన్ will find it difficult to achieve success in this period. ఫిల్ ఫోడెన్ may not get results of ఫిల్ ఫోడెన్'s hard work and feel restricted. ఫిల్ ఫోడెన్'s constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, ఫిల్ ఫోడెన్ should start exercising and taking care of ఫిల్ ఫోడెన్'s health, otherwise ఫిల్ ఫోడెన్ can be caught by chronic diseases. ఫిల్ ఫోడెన్ may suffer from depression, unknown fear or phobia. ఫిల్ ఫోడెన్'s will lack clarity in thinking, action, and decision making. ఫిల్ ఫోడెన్ will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail ఫిల్ ఫోడెన్ out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. ఫిల్ ఫోడెన్ will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and ఫిల్ ఫోడెన్ need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. ఫిల్ ఫోడెన్ may be pessimistic in thinking, ఫిల్ ఫోడెన్ is advised to deal with matters enthusiastically. ఫిల్ ఫోడెన్ will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, ఫిల్ ఫోడెన్ need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and ఫిల్ ఫోడెన్'s drinking habits to keep Saturn happy. ఫిల్ ఫోడెన్ will be able to sail through this period by intelligently handling ఫిల్ ఫోడెన్'s domestic and financial matters.