ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

ప్రకాష్ పడుకొనే శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు ప్రకాష్ పడుకొనే
పుట్టిన తేది 10 : 6 : 1955 పుట్టిన సమయం 3 : 27 : 0
పుట్టిన ఊరు Bangalore
లింగము పురుషుడు తిథి చవితి
రాశి మకరం నక్షత్ర శ్రవణము
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 సాడే సాతి ధనుస్సు 02/08/1958 06/01/1958 వృద్ధిచెందుతున్నది
2 సాడే సాతి ధనుస్సు 11/08/1958 02/01/1961 వృద్ధిచెందుతున్నది
3 సాడే సాతి మకరం 02/02/1961 09/17/1961 అత్యున్నత శిఖరము
4 సాడే సాతి ధనుస్సు 09/18/1961 10/07/1961 వృద్ధిచెందుతున్నది
5 సాడే సాతి మకరం 10/08/1961 01/27/1964 అత్యున్నత శిఖరము
6 సాడే సాతి కుంభం 01/28/1964 04/08/1966 సెట్టింగ్
7 సాడే సాతి కుంభం 11/03/1966 12/19/1966 సెట్టింగ్
8 స్వల్ప పనోతి మేషం 06/17/1968 09/27/1968
9 స్వల్ప పనోతి మేషం 03/08/1969 04/27/1971
10 స్వల్ప పనోతి సింహం 09/07/1977 11/03/1979
11 స్వల్ప పనోతి సింహం 03/15/1980 07/26/1980
12 సాడే సాతి ధనుస్సు 12/17/1987 03/20/1990 వృద్ధిచెందుతున్నది
13 సాడే సాతి మకరం 03/21/1990 06/20/1990 అత్యున్నత శిఖరము
14 సాడే సాతి ధనుస్సు 06/21/1990 12/14/1990 వృద్ధిచెందుతున్నది
15 సాడే సాతి మకరం 12/15/1990 03/05/1993 అత్యున్నత శిఖరము
16 సాడే సాతి కుంభం 03/06/1993 10/15/1993 సెట్టింగ్
17 సాడే సాతి మకరం 10/16/1993 11/09/1993 అత్యున్నత శిఖరము
18 సాడే సాతి కుంభం 11/10/1993 06/01/1995 సెట్టింగ్
19 సాడే సాతి కుంభం 08/10/1995 02/16/1996 సెట్టింగ్
20 స్వల్ప పనోతి మేషం 04/18/1998 06/06/2000
21 స్వల్ప పనోతి సింహం 11/01/2006 01/10/2007
22 స్వల్ప పనోతి సింహం 07/16/2007 09/09/2009
23 సాడే సాతి ధనుస్సు 01/27/2017 06/20/2017 వృద్ధిచెందుతున్నది
24 సాడే సాతి ధనుస్సు 10/27/2017 01/23/2020 వృద్ధిచెందుతున్నది
25 సాడే సాతి మకరం 01/24/2020 04/28/2022 అత్యున్నత శిఖరము
26 సాడే సాతి కుంభం 04/29/2022 07/12/2022 సెట్టింగ్
27 సాడే సాతి మకరం 07/13/2022 01/17/2023 అత్యున్నత శిఖరము
28 సాడే సాతి కుంభం 01/18/2023 03/29/2025 సెట్టింగ్
29 స్వల్ప పనోతి మేషం 06/03/2027 10/19/2027
30 స్వల్ప పనోతి మేషం 02/24/2028 08/07/2029
31 స్వల్ప పనోతి మేషం 10/06/2029 04/16/2030
32 స్వల్ప పనోతి సింహం 08/28/2036 10/22/2038
33 స్వల్ప పనోతి సింహం 04/06/2039 07/12/2039
34 సాడే సాతి ధనుస్సు 12/08/2046 03/06/2049 వృద్ధిచెందుతున్నది
35 సాడే సాతి మకరం 03/07/2049 07/09/2049 అత్యున్నత శిఖరము
36 సాడే సాతి ధనుస్సు 07/10/2049 12/03/2049 వృద్ధిచెందుతున్నది
37 సాడే సాతి మకరం 12/04/2049 02/24/2052 అత్యున్నత శిఖరము
38 సాడే సాతి కుంభం 02/25/2052 05/14/2054 సెట్టింగ్
39 సాడే సాతి కుంభం 09/02/2054 02/05/2055 సెట్టింగ్
40 స్వల్ప పనోతి మేషం 04/07/2057 05/27/2059
41 స్వల్ప పనోతి సింహం 10/13/2065 02/03/2066
42 స్వల్ప పనోతి సింహం 07/03/2066 08/29/2068

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, ప్రకాష్ పడుకొనే may face problems created by ప్రకాష్ పడుకొనే's hidden enemies. Relationship with ప్రకాష్ పడుకొనే's colleagues will not good enough and they will create problems in ప్రకాష్ పడుకొనే's work environment. ప్రకాష్ పడుకొనే may also face challenges on ప్రకాష్ పడుకొనే's domestic front. This may create pressure and tension. ప్రకాష్ పడుకొనే needs to exercise control over ప్రకాష్ పడుకొనే's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally ప్రకాష్ పడుకొనే will get results eventually, so be patient and wait for ప్రకాష్ పడుకొనే's turn. Take this period as learning period, put ప్రకాష్ పడుకొనే's hard work and things will fall in place. ప్రకాష్ పడుకొనే advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. ప్రకాష్ పడుకొనే will find it difficult to achieve success in this period. ప్రకాష్ పడుకొనే may not get results of ప్రకాష్ పడుకొనే's hard work and feel restricted. ప్రకాష్ పడుకొనే's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, ప్రకాష్ పడుకొనే should start exercising and taking care of ప్రకాష్ పడుకొనే's health, otherwise ప్రకాష్ పడుకొనే can be caught by chronic diseases. ప్రకాష్ పడుకొనే may suffer from depression, unknown fear or phobia. ప్రకాష్ పడుకొనే's will lack clarity in thinking, action, and decision making. ప్రకాష్ పడుకొనే will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail ప్రకాష్ పడుకొనే out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. ప్రకాష్ పడుకొనే will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and ప్రకాష్ పడుకొనే need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. ప్రకాష్ పడుకొనే may be pessimistic in thinking, ప్రకాష్ పడుకొనే is advised to deal with matters enthusiastically. ప్రకాష్ పడుకొనే will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, ప్రకాష్ పడుకొనే need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and ప్రకాష్ పడుకొనే's drinking habits to keep Saturn happy. ప్రకాష్ పడుకొనే will be able to sail through this period by intelligently handling ప్రకాష్ పడుకొనే's domestic and financial matters.