ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

Pranutan Bahl శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు Pranutan Bahl
పుట్టిన తేది 10 : 3 : 1993 పుట్టిన సమయం 12 : 0 : 0
పుట్టిన ఊరు Mumbai
లింగము స్త్రీ తిథి తదియ
రాశి కన్య నక్షత్ర హస్త
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 స్వల్ప పనోతి మేషం 04/18/1998 06/06/2000
2 సాడే సాతి సింహం 11/01/2006 01/10/2007 వృద్ధిచెందుతున్నది
3 సాడే సాతి సింహం 07/16/2007 09/09/2009 వృద్ధిచెందుతున్నది
4 సాడే సాతి కన్య 09/10/2009 11/14/2011 అత్యున్నత శిఖరము
5 సాడే సాతి తుల 11/15/2011 05/15/2012 సెట్టింగ్
6 సాడే సాతి కన్య 05/16/2012 08/03/2012 అత్యున్నత శిఖరము
7 సాడే సాతి తుల 08/04/2012 11/02/2014 సెట్టింగ్
8 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 01/27/2017 06/20/2017
9 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 10/27/2017 01/23/2020
10 స్వల్ప పనోతి మేషం 06/03/2027 10/19/2027
11 స్వల్ప పనోతి మేషం 02/24/2028 08/07/2029
12 స్వల్ప పనోతి మేషం 10/06/2029 04/16/2030
13 సాడే సాతి సింహం 08/28/2036 10/22/2038 వృద్ధిచెందుతున్నది
14 సాడే సాతి కన్య 10/23/2038 04/05/2039 అత్యున్నత శిఖరము
15 సాడే సాతి సింహం 04/06/2039 07/12/2039 వృద్ధిచెందుతున్నది
16 సాడే సాతి కన్య 07/13/2039 01/27/2041 అత్యున్నత శిఖరము
17 సాడే సాతి తుల 01/28/2041 02/05/2041 సెట్టింగ్
18 సాడే సాతి కన్య 02/06/2041 09/25/2041 అత్యున్నత శిఖరము
19 సాడే సాతి తుల 09/26/2041 12/11/2043 సెట్టింగ్
20 సాడే సాతి తుల 06/23/2044 08/29/2044 సెట్టింగ్
21 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 12/08/2046 03/06/2049
22 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 07/10/2049 12/03/2049
23 స్వల్ప పనోతి మేషం 04/07/2057 05/27/2059
24 సాడే సాతి సింహం 10/13/2065 02/03/2066 వృద్ధిచెందుతున్నది
25 సాడే సాతి సింహం 07/03/2066 08/29/2068 వృద్ధిచెందుతున్నది
26 సాడే సాతి కన్య 08/30/2068 11/04/2070 అత్యున్నత శిఖరము
27 సాడే సాతి తుల 11/05/2070 02/05/2073 సెట్టింగ్
28 సాడే సాతి తుల 03/31/2073 10/23/2073 సెట్టింగ్
29 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 01/17/2076 07/10/2076
30 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 10/12/2076 01/14/2079
31 స్వల్ప పనోతి మేషం 05/22/2086 11/09/2086
32 స్వల్ప పనోతి మేషం 02/08/2087 07/17/2088
33 స్వల్ప పనోతి మేషం 10/31/2088 04/05/2089
34 సాడే సాతి సింహం 08/19/2095 10/11/2097 వృద్ధిచెందుతున్నది
35 సాడే సాతి కన్య 10/12/2097 05/02/2098 అత్యున్నత శిఖరము
36 సాడే సాతి సింహం 05/03/2098 06/19/2098 వృద్ధిచెందుతున్నది
37 సాడే సాతి కన్య 06/20/2098 12/25/2099 అత్యున్నత శిఖరము
38 సాడే సాతి తుల 12/26/2099 03/17/2100 సెట్టింగ్
39 సాడే సాతి కన్య 03/18/2100 09/16/2100 అత్యున్నత శిఖరము
40 సాడే సాతి తుల 09/17/2100 12/02/2102 సెట్టింగ్
41 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 11/30/2105 02/24/2108
42 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 07/29/2108 11/22/2108

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, Pranutan Bahl may face problems created by Pranutan Bahl's hidden enemies. Relationship with Pranutan Bahl's colleagues will not good enough and they will create problems in Pranutan Bahl's work environment. Pranutan Bahl may also face challenges on Pranutan Bahl's domestic front. This may create pressure and tension. Pranutan Bahl needs to exercise control over Pranutan Bahl's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally Pranutan Bahl will get results eventually, so be patient and wait for Pranutan Bahl's turn. Take this period as learning period, put Pranutan Bahl's hard work and things will fall in place. Pranutan Bahl advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. Pranutan Bahl will find it difficult to achieve success in this period. Pranutan Bahl may not get results of Pranutan Bahl's hard work and feel restricted. Pranutan Bahl's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, Pranutan Bahl should start exercising and taking care of Pranutan Bahl's health, otherwise Pranutan Bahl can be caught by chronic diseases. Pranutan Bahl may suffer from depression, unknown fear or phobia. Pranutan Bahl's will lack clarity in thinking, action, and decision making. Pranutan Bahl will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail Pranutan Bahl out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. Pranutan Bahl will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and Pranutan Bahl need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. Pranutan Bahl may be pessimistic in thinking, Pranutan Bahl is advised to deal with matters enthusiastically. Pranutan Bahl will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, Pranutan Bahl need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and Pranutan Bahl's drinking habits to keep Saturn happy. Pranutan Bahl will be able to sail through this period by intelligently handling Pranutan Bahl's domestic and financial matters.