ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

Praveen Dubey శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు Praveen Dubey
పుట్టిన తేది 1 : 7 : 1993 పుట్టిన సమయం 12 : 0 : 0
పుట్టిన ఊరు Azamgarh
లింగము పురుషుడు తిథి త్రయోదశి
రాశి వృశ్చికం నక్షత్ర అనూరాధ
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 స్వల్ప పనోతి కుంభం 03/06/1993 10/15/1993
2 స్వల్ప పనోతి కుంభం 11/10/1993 06/01/1995
3 స్వల్ప పనోతి కుంభం 08/10/1995 02/16/1996
4 స్వల్ప పనోతి మిథునం 07/23/2002 01/08/2003
5 స్వల్ప పనోతి మిథునం 04/08/2003 09/05/2004
6 స్వల్ప పనోతి మిథునం 01/14/2005 05/25/2005
7 సాడే సాతి తుల 11/15/2011 05/15/2012 వృద్ధిచెందుతున్నది
8 సాడే సాతి తుల 08/04/2012 11/02/2014 వృద్ధిచెందుతున్నది
9 సాడే సాతి వృశ్చికం 11/03/2014 01/26/2017 అత్యున్నత శిఖరము
10 సాడే సాతి ధనుస్సు 01/27/2017 06/20/2017 సెట్టింగ్
11 సాడే సాతి వృశ్చికం 06/21/2017 10/26/2017 అత్యున్నత శిఖరము
12 సాడే సాతి ధనుస్సు 10/27/2017 01/23/2020 సెట్టింగ్
13 స్వల్ప పనోతి కుంభం 04/29/2022 07/12/2022
14 స్వల్ప పనోతి కుంభం 01/18/2023 03/29/2025
15 స్వల్ప పనోతి మిథునం 05/31/2032 07/12/2034
16 సాడే సాతి తుల 01/28/2041 02/05/2041 వృద్ధిచెందుతున్నది
17 సాడే సాతి తుల 09/26/2041 12/11/2043 వృద్ధిచెందుతున్నది
18 సాడే సాతి వృశ్చికం 12/12/2043 06/22/2044 అత్యున్నత శిఖరము
19 సాడే సాతి తుల 06/23/2044 08/29/2044 వృద్ధిచెందుతున్నది
20 సాడే సాతి వృశ్చికం 08/30/2044 12/07/2046 అత్యున్నత శిఖరము
21 సాడే సాతి ధనుస్సు 12/08/2046 03/06/2049 సెట్టింగ్
22 సాడే సాతి ధనుస్సు 07/10/2049 12/03/2049 సెట్టింగ్
23 స్వల్ప పనోతి కుంభం 02/25/2052 05/14/2054
24 స్వల్ప పనోతి కుంభం 09/02/2054 02/05/2055
25 స్వల్ప పనోతి మిథునం 07/11/2061 02/13/2062
26 స్వల్ప పనోతి మిథునం 03/07/2062 08/23/2063
27 స్వల్ప పనోతి మిథునం 02/06/2064 05/09/2064
28 సాడే సాతి తుల 11/05/2070 02/05/2073 వృద్ధిచెందుతున్నది
29 సాడే సాతి వృశ్చికం 02/06/2073 03/30/2073 అత్యున్నత శిఖరము
30 సాడే సాతి తుల 03/31/2073 10/23/2073 వృద్ధిచెందుతున్నది
31 సాడే సాతి వృశ్చికం 10/24/2073 01/16/2076 అత్యున్నత శిఖరము
32 సాడే సాతి ధనుస్సు 01/17/2076 07/10/2076 సెట్టింగ్
33 సాడే సాతి వృశ్చికం 07/11/2076 10/11/2076 అత్యున్నత శిఖరము
34 సాడే సాతి ధనుస్సు 10/12/2076 01/14/2079 సెట్టింగ్
35 స్వల్ప పనోతి కుంభం 04/12/2081 08/02/2081
36 స్వల్ప పనోతి కుంభం 01/07/2082 03/19/2084
37 స్వల్ప పనోతి మిథునం 09/19/2090 10/24/2090
38 స్వల్ప పనోతి మిథునం 05/21/2091 07/02/2093
39 సాడే సాతి తుల 12/26/2099 03/17/2100 వృద్ధిచెందుతున్నది
40 సాడే సాతి తుల 09/17/2100 12/02/2102 వృద్ధిచెందుతున్నది
41 సాడే సాతి వృశ్చికం 12/03/2102 11/29/2105 అత్యున్నత శిఖరము
42 సాడే సాతి ధనుస్సు 11/30/2105 02/24/2108 సెట్టింగ్
43 సాడే సాతి ధనుస్సు 07/29/2108 11/22/2108 సెట్టింగ్
44 స్వల్ప పనోతి కుంభం 02/17/2111 05/02/2113

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, Praveen Dubey may face problems created by Praveen Dubey's hidden enemies. Relationship with Praveen Dubey's colleagues will not good enough and they will create problems in Praveen Dubey's work environment. Praveen Dubey may also face challenges on Praveen Dubey's domestic front. This may create pressure and tension. Praveen Dubey needs to exercise control over Praveen Dubey's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally Praveen Dubey will get results eventually, so be patient and wait for Praveen Dubey's turn. Take this period as learning period, put Praveen Dubey's hard work and things will fall in place. Praveen Dubey advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. Praveen Dubey will find it difficult to achieve success in this period. Praveen Dubey may not get results of Praveen Dubey's hard work and feel restricted. Praveen Dubey's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, Praveen Dubey should start exercising and taking care of Praveen Dubey's health, otherwise Praveen Dubey can be caught by chronic diseases. Praveen Dubey may suffer from depression, unknown fear or phobia. Praveen Dubey's will lack clarity in thinking, action, and decision making. Praveen Dubey will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail Praveen Dubey out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. Praveen Dubey will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and Praveen Dubey need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. Praveen Dubey may be pessimistic in thinking, Praveen Dubey is advised to deal with matters enthusiastically. Praveen Dubey will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, Praveen Dubey need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and Praveen Dubey's drinking habits to keep Saturn happy. Praveen Dubey will be able to sail through this period by intelligently handling Praveen Dubey's domestic and financial matters.