ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

రిషి కపూర్ శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు రిషి కపూర్
పుట్టిన తేది 4 : 9 : 1952 పుట్టిన సమయం 23 : 10 : 0
పుట్టిన ఊరు Mumbai
లింగము పురుషుడు తిథి పాడ్యమి
రాశి కుంభం నక్షత్ర పూర్వాభాద్ర
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 స్వల్ప పనోతి కన్య 09/20/1950 11/25/1952
2 స్వల్ప పనోతి కన్య 04/24/1953 08/20/1953
3 సాడే సాతి మకరం 02/02/1961 09/17/1961 వృద్ధిచెందుతున్నది
4 సాడే సాతి మకరం 10/08/1961 01/27/1964 వృద్ధిచెందుతున్నది
5 సాడే సాతి కుంభం 01/28/1964 04/08/1966 అత్యున్నత శిఖరము
6 సాడే సాతి మీనం 04/09/1966 11/02/1966 సెట్టింగ్
7 సాడే సాతి కుంభం 11/03/1966 12/19/1966 అత్యున్నత శిఖరము
8 సాడే సాతి మీనం 12/20/1966 06/16/1968 సెట్టింగ్
9 సాడే సాతి మీనం 09/28/1968 03/07/1969 సెట్టింగ్
10 స్వల్ప పనోతి వృషభం 04/28/1971 06/10/1973
11 స్వల్ప పనోతి కన్య 11/04/1979 03/14/1980
12 స్వల్ప పనోతి కన్య 07/27/1980 10/05/1982
13 సాడే సాతి మకరం 03/21/1990 06/20/1990 వృద్ధిచెందుతున్నది
14 సాడే సాతి మకరం 12/15/1990 03/05/1993 వృద్ధిచెందుతున్నది
15 సాడే సాతి కుంభం 03/06/1993 10/15/1993 అత్యున్నత శిఖరము
16 సాడే సాతి మకరం 10/16/1993 11/09/1993 వృద్ధిచెందుతున్నది
17 సాడే సాతి కుంభం 11/10/1993 06/01/1995 అత్యున్నత శిఖరము
18 సాడే సాతి మీనం 06/02/1995 08/09/1995 సెట్టింగ్
19 సాడే సాతి కుంభం 08/10/1995 02/16/1996 అత్యున్నత శిఖరము
20 సాడే సాతి మీనం 02/17/1996 04/17/1998 సెట్టింగ్
21 స్వల్ప పనోతి వృషభం 06/07/2000 07/22/2002
22 స్వల్ప పనోతి వృషభం 01/09/2003 04/07/2003
23 స్వల్ప పనోతి కన్య 09/10/2009 11/14/2011
24 స్వల్ప పనోతి కన్య 05/16/2012 08/03/2012
25 సాడే సాతి మకరం 01/24/2020 04/28/2022 వృద్ధిచెందుతున్నది
26 సాడే సాతి కుంభం 04/29/2022 07/12/2022 అత్యున్నత శిఖరము
27 సాడే సాతి మకరం 07/13/2022 01/17/2023 వృద్ధిచెందుతున్నది
28 సాడే సాతి కుంభం 01/18/2023 03/29/2025 అత్యున్నత శిఖరము
29 సాడే సాతి మీనం 03/30/2025 06/02/2027 సెట్టింగ్
30 సాడే సాతి మీనం 10/20/2027 02/23/2028 సెట్టింగ్
31 స్వల్ప పనోతి వృషభం 08/08/2029 10/05/2029
32 స్వల్ప పనోతి వృషభం 04/17/2030 05/30/2032
33 స్వల్ప పనోతి కన్య 10/23/2038 04/05/2039
34 స్వల్ప పనోతి కన్య 07/13/2039 01/27/2041
35 స్వల్ప పనోతి కన్య 02/06/2041 09/25/2041
36 సాడే సాతి మకరం 03/07/2049 07/09/2049 వృద్ధిచెందుతున్నది
37 సాడే సాతి మకరం 12/04/2049 02/24/2052 వృద్ధిచెందుతున్నది
38 సాడే సాతి కుంభం 02/25/2052 05/14/2054 అత్యున్నత శిఖరము
39 సాడే సాతి మీనం 05/15/2054 09/01/2054 సెట్టింగ్
40 సాడే సాతి కుంభం 09/02/2054 02/05/2055 అత్యున్నత శిఖరము
41 సాడే సాతి మీనం 02/06/2055 04/06/2057 సెట్టింగ్
42 స్వల్ప పనోతి వృషభం 05/28/2059 07/10/2061
43 స్వల్ప పనోతి వృషభం 02/14/2062 03/06/2062
44 స్వల్ప పనోతి కన్య 08/30/2068 11/04/2070

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, రిషి కపూర్ may face problems created by రిషి కపూర్'s hidden enemies. Relationship with రిషి కపూర్'s colleagues will not good enough and they will create problems in రిషి కపూర్'s work environment. రిషి కపూర్ may also face challenges on రిషి కపూర్'s domestic front. This may create pressure and tension. రిషి కపూర్ needs to exercise control over రిషి కపూర్'s spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally రిషి కపూర్ will get results eventually, so be patient and wait for రిషి కపూర్'s turn. Take this period as learning period, put రిషి కపూర్'s hard work and things will fall in place. రిషి కపూర్ advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. రిషి కపూర్ will find it difficult to achieve success in this period. రిషి కపూర్ may not get results of రిషి కపూర్'s hard work and feel restricted. రిషి కపూర్'s constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, రిషి కపూర్ should start exercising and taking care of రిషి కపూర్'s health, otherwise రిషి కపూర్ can be caught by chronic diseases. రిషి కపూర్ may suffer from depression, unknown fear or phobia. రిషి కపూర్'s will lack clarity in thinking, action, and decision making. రిషి కపూర్ will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail రిషి కపూర్ out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. రిషి కపూర్ will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and రిషి కపూర్ need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. రిషి కపూర్ may be pessimistic in thinking, రిషి కపూర్ is advised to deal with matters enthusiastically. రిషి కపూర్ will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, రిషి కపూర్ need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and రిషి కపూర్'s drinking habits to keep Saturn happy. రిషి కపూర్ will be able to sail through this period by intelligently handling రిషి కపూర్'s domestic and financial matters.